Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004091994FOOD ENGINEERING DESIGN AND ECONOMYZorunlu4811
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda Mühendisliği Tasarım ve Ekonomisi dersinde öğrencilerin, daha önce aldıkları derslerle ilgili bilgilerini iletişim ve yaratıcı problem çözme yöntemlerini kullanarak tasarım becerilerini geliştirmeleri ve meslek uygulamalarına hazırlanmaları amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini grup çalışmaları ile geliştirmeleri ve proje yönetimi prensipleri ile ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde kullanmaları verilen projelerle desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin mühendislik etiği, mesleki sorumluluk, çevre, sağlık ve iş güvenliği konularını gerçekleştirdikleri projelerde göz önünde bulundurmaları teşvik edilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. S. Nur DİRİM (coordinator) Prof. Dr. Şebnem TAVMAN, Prof. Dr. Figen ERTEKİN, Doç. Dr. Filiz İÇİER, Yrd. Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Yeni problemlerle karşılaşıldığında öğrenilmiş bilgileri kullanarak ve yeni kaynakları araştırarak probleme çözüm olacak projelerin nasıl hazırlanacağının öğrenilmesi
2Endüstrinin zamana göre değişen ihtiyaçlarını tanımlayabilme; matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini bu ihtiyaçların çözümü için uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayabilme
3Bir sorun karsısında alternatif çözümler üretebilme, yeni yaklaşımlar sunabilme ve endüstrideki bazı özel örneklerden yararlanarak proje yönetimi yapabilme becerisinin kazandırılması
4Projelerde çevre, sağlık, işgüvenliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçilik gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalık kazandırılması
5Sınıf tartışmaları, sunumlar, takım çalışmaları yaparak, gelişme raporları ve ana raporlar hazırlayarak sözlü ve yazılı iletişim ve bağımsız karar verebilme yeteneklerinin geliştirilmesi
6Sınıfta öğrenilenlerin sanayiye uygulanabilir olduğunun fark edilmesi ve girişimcilik yaklaşımının oluşturulması
7Mühendislik etiğine uygun davranışların ve prensiplerin öğrenilmesi
8Gıda mühendislerinin yetki ve sorumluluklarının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Isı ve Kütle Transferi, Temel İşlemler I ve Temel İşlemler II
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler, gerçekçi kısıtlar ve koşullar doğrultusunda çalışmalar yaparak dönem boyunca endüstriyel üretimleri temsil eden bütünleşmiş projeler üretmektedirler. Öğrencilerin, gıda endüstrisi alanında gerekli pazar araştırmasını yaparak gerçekçi kısıtlar doğrultusunda kapasite ve üretim yöntemini seçmesi sağlanmaktadır. Bu ders kapsamında yapılacak çalışmalar: ön tasarım kapsamında üretim yerinin seçimi, fabrika yerleşim planının belirlenmesi, kütle ve enerji denklikleri, momentum, ısı ve kütle transferi konularında temel bilgilerin tekrarı ve sistemlerin tasarımındaki uygulamaları, optimizasyonu, arıtma tesislerinin tasarımı, sermaye yatırımı, giderler ve maliyetlerin belirlenmesi, paranın değerinin değişimi, karlılık ve amortisman hesapları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mühendislik tasarımı, mühendislik tasarımının aşamaları, hiyerarşik sistem diyagramlarıÖn Tasarım Raporu için rehberli sınıf çalışması
2Tasarımın geliştirilmesi, fizibilite araştırması, işlem geliştirmeÖn Tasarım Raporu için rehberli sınıf çalışması
3Ön tasarım, detaylı tahmin tasarımı, detaylı tasarım, süreç belirlemede farklı yöntemlerin karşılaştırılması, kütle ve enerji denklikleri konusunda temel bilgilerin tekrarıÖn Tasarım Raporu için rehberli sınıf çalışması
4Fabrika tasarımında göz önünde bulundurulması gereken konular, fabrika yeri seçimi, Ön Tasarım Raporu için rehberli sınıf çalışması
5Fabrikanın yerleşimi, ekipmanlar ve kontrol cihazları, yan gereksinimler, yapı ile ilgili özellikler, depolama, fabrika içi taşıma sistemleri,Ön Tasarım Raporu için rehberli sınıf çalışması
6Atık arıtma yöntemleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı, patentler, momentum transferi prensipleri konusunda temel bilgilerin tekrarı, optimizasyon Ön tasarım raporunun sunumu - Akışkan Hattı Tasarımı Raporu için rehberli sınıf çalışması
7Mühendislik ekonomisi, mühendislik ekonomisinde problem çözme yöntemiAkışkan Hattı Tasarımı Raporu için rehberli sınıf çalışması
8Ara sınav
9Mühendislik ekonomisinin prensipleri, ısı transferi prensipleri konusunda temel bilgilerin tekrarı, optimizasyonAkışkan hattı tasarımı raporunun sunumu - Isı Transferi Sistemi Tasarımı Raporu için rehberli sınıf çalışması
10Endüstriyel işletmelerde paranın birikimli durumu ve nakit akışı,Isı Transferi Sistemi Tasarımı Raporu için rehberli sınıf çalışması
11Sermaye yatırımının tahmini, sabit sermaye yatırımı, işletme sermayesi, maliyet endeksleri, kütle transferi prensipleri konusunda temel bilgilerin tekrarı, optimizasyonIsı Transferi Sistemi Tasarımı Raporu Sunumu - Kütle transferi sistemi Tasarımı Raporu için rehberli sınıf çalışması
12Toplam ürün maliyetini belirleyen unsurlar, üretim maliyetleri, genel giderler, araştırma geliştirme harcamaları, beklenmeyen giderler Kütle Transferi sistemi Tasarımı Raporu için rehberli sınıf çalışması
13Faiz, basit faiz, bileşik faiz, nominal faiz hesaplamaları, sürekli faiz, uzun vadede eşit ödemeler, enflasyon, hesaplamalar Sorumlu Yöneticilik Eğitim semineri I Kütle Transferi Sistemi Tasarımı Raporu Sunumu - Atık Arıtma Raporu için rehberli sınıf çalışması
14Amortisman, normal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, yılların toplamı yöntemi, itfa fonu yöntemi, hesaplamalar Sorumlu Yöneticilik Eğitim semineri II Toplam Maliyet Raporu için rehberli sınıf çalışması
15Karlılık analizi, Mühendislik Etiği Uygulama Sınavı ve Dönem içinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gerçekleştirilen projelerin endüstriyel sistemleri temsil edecek şekilde bütünleştirilmiş olarak sunulması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Peters, M.S. and Timmerhaus, K.D., 1991, Plant Design and Economics for Chemical Engineering, McGraw-Hill International Editions, Singapore, 908 pp. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Newnan, D.G., 1996, Engineering Economic Analysis, Engineering Press, Texas. 720 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz140,34,2
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik111
Rehberli Problem Çözümü14228
Takım/Grup Çalışması535175
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)342,2
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15554455 5 4    
ÖÇ25555555 5 44   
ÖÇ3  5 55555 55 55
ÖÇ4          55555
ÖÇ55  5 555     5 
ÖÇ655      5 55  5
ÖÇ7       4 5 55  
ÖÇ8        55555  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr