Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BİY101BOTANİKZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, Ziraat Fakültesi’nin daha yüksek sınıfları için öğrencileri hazırlamaktır. Bu derste, bitki işlev ve yapıları hakkında temel bilgiler verilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Berrin DURAL
Öğrenme Çıktıları
11-Temel botanik kavramlarını öğrenebilme
22-Bitki işlev ve yapılarının temel ilkelerini kavrayabilme
33-Moleküler biyoloji, bitki sistematiği, biyoçeşitlilik gibi farklı disiplinlerin yaklaşımlarını genel botanik konuları ile ilişkilendirebilme
44-Bitki morfolojisi, bitki fizyolojisi ve genetiği arasındaki bağlantıyı kurabilme
55-Genel botanik konularını güncel hayata uyarlayabilme
66-Genel botanik ile ilgili kavramlar ve deneyler arasındaki bağlantının sorgulanmasını sağlayabilme
77-Genel botanik ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
88-Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Botanik ve önemi. Bitkilerde hücre, doku ve organların yapıları. Vejetatif (kök, gövde, yaprak) ve reprodüktif (çiçek, meyva, tohum) organların yapı ve işlevleri. Üreme ve döl almaşı. Bitkilerde metabolizma fizyolojisi, bitkilerde büyüme ve gelişme olayları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: Canlılar Dünyası kavramı, Botanik Biliminin anlam ve önemi: Yaşam bilim biyolojinin inceleme objesi canlı varlıkların özellikleri [Belli yapısal düzen (hücresel yapı), kimyasal bileşim, madde ve enerji alışverişi (metabolizma), büyüme-farklılaşma, çoğalma (üreme), adaptasyon, rejenerasyon, hareket, mutasyon ve doğal ayıklanma], Dünyada yaşamın oluşumu ve buna ilişkin görüşler.
2Canlılar dünyasının sınıflandırılması, Biyolojik bilim dalları, Botanik bilim dalları, Bitkiler ve önemli konuları
3Bitkilerin Sınıflandırılması ve adlandırılması: Hücre kavramı ve Bitki Hücre Yapısı: Bitki hücresinin özde tanıtımı ve incelenmesi [Hücre çeper yapısı, sitoplazma (sitosol, ER ve Golgi aygıtı) yapı ve işlevi
4Hücre organelleri (mitokondri, plastitler, peroksizom), Hücre iskelet sistemi, Nukleus ve kromozom yapıları, Vakuol ve işlevi, Hücre bölünesi-Mitoz bölünme]
5Bitkisel Dokular: meristemler ve işlevleri: Meristemler ve ve işlevleri, Ergin dokular, Parankimatik dokular.
6Epidermis ve türevleri (stoma ve trikomlar)
7Destek doku (kollenkima ve sklerenkima)
8Arasınav
9Salgı doku (salgı tüyleri ve bezleri), Emme (absorpsiyon) dokusu, İletim dokusu yapı ve tipleri (floem ve ksilem elemanları)
10Bitkisel Organlar : Kök, Gövde morfolojisi ve anatomisi (Monokotil ve dikotil farklılıkları ) konuları işlenir.
11Bitkisel Organlar ve Üreme: Yaprak morfolojisi ve anatomisi, Bitkilerde üreme (eşeyli ve eşeysiz üreme, mayoz bölünme mekanizması ve önemi, bitkiler dünyasında örneklerle yaşam döngüsü kavramı).
12Yüksek (çiçekli) bitkilerde üreme organlarının yapısı özellikleri: Çiçek, Meyve, Tohum yapı ve özellikleri.
13Bitkisel Yapıların işleyişi (Bitki Fizyolojisine giriş): Bitkilerin mineral element bileşimi ve mineral besin elementlerinin bitkilerdeki işlevleri.
14Bitkilerde su ve mineral madde alınım, taşınım mekanizmaları, Transpirasyon:Hücre düzeyinde su alınımında difüzyon, ozmozis ve şişme olayları: Biyolojik zarlarda permeabilite: Zar denetiminde aktif ve pasif mineral madde alınım mekanizmaları.
15Bitkilerde enerjitik olaylar, Fotosentez
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: •Vardar, Y., Seçmen, Ö., “Bitki Morfolojisinde Temel Bilgiler” Barış Yayın. (1993) •Vardar, Y., Güven A., “Bitki Fizyolojisine Giriş”. Barış Yayın. (1996) •Vardar, Y., Kesercioğlu, T., “Genetiğe Başlarken”. Barış yayın. (1996) YARDIMCI KİTAPLAR: Bitki Biyolojisi Çev. Ed. Kani Işık (Linda E. Graham, James M Graham, Lee W. Wilcox), Palme Yayıncılık, Ankara (2004).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma5315
Rapor155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ15     
ÖÇ25     
ÖÇ3 5  3 
ÖÇ45 3   
ÖÇ5 43 34
ÖÇ6  4   
ÖÇ7   5 4
ÖÇ8445   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr