Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002161997ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klâsik Türk Edebiyatının ön klâsik evresi olan 14. yüzyılın önemli temsilcileri, eserleri ve genel görünümü açısından kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
1XIV. yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli temsilcilerini sayabilme
2XIV. yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli eserlerini sayabilme
3XIV.yy.da Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri okuyabilme
4XIV.yy.ın siyasi ve sosyal görünümünü tanımlayabilme
5XIV.yy. edebi görünümü hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özellikleri ve sahaları. XIV.yy.lın sosyo-politik durumu. Ortaasya, Azeri ve Anadolu sahalarında edebi görünüm.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar. XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı için genel biyografik ve bibliyografik kaynakların tanıtımı.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi.
2XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özellikleri ve sahaları.Okuma (Genç 2007: s.220)
3Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı: Harezm, Altınordu, Mısır, Çağatay ve Timurlular -Rabgûzî, İslam, Mahmud b. Ali, -Harezmî, Hüsâm Kâtib,Kutub, -Seyf-i Serayî, Ebû Hayyan, Berke Fakîh, -Emir Seyfeddin Barlas Örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmaları.Belirtilen sahaların edebî özelliklerini ve önemli eserlerini okuma ve tanıma çalışmaları. Okuma (Caferoğlu 1984: s. 195-229; Genç 2007: s. 227-244)
4Azerî Sahası Türk Edebiyatı: Siyasi ve sosyal görünüm, edebi görünüm: Kadı Burhanettin, Kadı Mustafa Darîr; hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Belirtilen sahanın edebî özelliklerini, önemli edebî şahsiyetlerini ve eserlerini okuma ve tanıma çalışmaları. Okuma (Akpınar 1994: s. 1-23)
5Nesîmî, hayatı ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama ve yorumlama çalışmaları: Nesimî’den gazel: (Hekimoğlu 639, vr. 38b)Edebî şahsiyeti ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Kortantamer 2010 (TAED): s. 119-122; Şentürk – Kartal (2009): s. 205)
6Anadolu Sahası Türk Edebiyatı genel özellikleri, okuma ve kavrama çalışmaları.Belirtilen sahanın genel özelliklerini okuma ve kavrama çalışmaları. Okuma (Timurtaş 1992: 107-130)
7Gülşehrî, Âşık Paşa; hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama ve yorumlama çalışmaları: Âşık Paşa’nın Garibnâme’sinden: Şöyle kim hîç vechile mevcûdât ışkdan hâlî olmaz.Edebî şahsiyetleri ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Yavuz 2000: s. 228-229)
8Ara sınav
9Hoca Mes’ud, Şeyhoğlu, Mehmed, Elvan Çelebi; hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama ve yorumlama çalışmaları: Hoca Mes’ûd’un Süheyl ü Nevbahâr’ından beyitler (b. 1500-1510)Edebî şahsiyetleri ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Dilçin 1991: s. 295)
10Kemaloğlu, Yusuf Meddah, Pîr Mahmud; hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Edebî şahsiyetleri ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Genç 2007: s. 270-272, Şentürk – Kartal 2004: s. 144)
11Kadı Mustafa Darîr, hayatı ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Edebî şahsiyeti ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Karahan 1994)
12Ahmedî, hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.Edebî şahsiyeti ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Kartal – Şentürk 2004: s. 130-132)
13Ahmedî, seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama ve yorumlama çalışmaları: Der-Sebeb-i Te’lîf ve Nazm-ı Kitâb-ı Cemşîd ü Hurşîd (b. 377-385)Edebî şahsiyeti ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Akalın 1975: s. 77)
14Tekke Tasavvuf Edebiyatı: Said Emre, Kaygusuz Abdal, Eflâkî Dede; hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Edebî şahsiyetleri ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Güzel 2004)
15Nesir: Kul Mes’ud, Kadı Mustafa Darîr; hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Edebî şahsiyetleri ve eserlerini okuma, anlama, yorumlama çalışmaları. Okuma (Kocatürk 1964)
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akalın, M. (1975): Ahmedî Cemşîd ü Hurşîd –İnceleme, Metin-, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum. Akpınar, Y.(1994): Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul. Caferoğlu, A.(1984): Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul. Dilçin, Cem (1991): Süheyl ü Nevbahâr, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, AKM Yayını, Ankara. Genç, İlhan (2007): Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, İzmir. Güzel, A. (2004): Kaygusuz Abdal, Akçağ Yayınları, Ankara. Karahan, Leylâ (1994): Erzurumlu Kadı Darir, Kıssa-i Yûsuf, Yusuf u Züleyhâ, Ankara. Kocatürk, Vasfi Mahir (1964): Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara. Kortantamer, Tunca 2010: Nesimî, (Çev. A. Uğur Nalcıoğlu), A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 42, Erzurum. Şentürk, Ahmet Atilla – Ahmet Kartal (2004): Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul. Timurtaş, Faruk K. (1992): “XIII-XV. yy.lar”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. Yavuz, K. (2000): Âşık Paşa, Garibnâme, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK. İstabul, C. I / 1.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             5 5             
ÖÇ2             5 5            4
ÖÇ3 5           3              5
ÖÇ4             5 5             
ÖÇ5             5 5 4          3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr