Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002292004TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA GİRİŞ-IZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türklerin İslamiyet’i kabul edişine kadar Genel Türk Tarihini özetleme, Türk kavimlerini ve coğrafyalarını tanıma, Türk şivelerinin tasnifini yapma ve bu şivelerin tarihi sürecini özetleme, Batı Türkçesinin oluşumunu açıklama, Azeri Türkçesinin etki alanını gösterme, Kril alfabesini öğretme, Azeri Türkçesiyle metinler okuyabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Öğrenme Çıktıları
1Genel Türk tarihi bilgisi
2Türk coğrafyası bilgisi
3Türk şivelerini tasnif edebilme
4Türk şivelerinin tasnifini açıklayabilme
5Batı Türkçesinin oluşumu bilgisi
6Doğu ve Batı Oğuzcanın ayrımını yapabilme
7Azeri, Azerbaycan, Azeri Türkçesi terim bilgisi
8Azeri Türkçesinin kaynakları bilgisi
9Azeri Edebiyatı bilgisi
10Kuzey Azerbaycan ile Güney Azerbaycan Türkçesini karşılaştırabilme
11Arap harfli metin okuyabilme
12Kril alfabesini okuyabilme
13Kril alfabesinden Latin alfabesine transliterasyon yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel Türk Tarihi, Türk şiveleri, Batı Türkçesi, Azeri Türkçesi, Azeri Edebiyatı, Kril alfabesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, kaynakları, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Genel Türk Tarihi Orta Asya Türk tarihine dair kısa özetleyici bilgiler (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar v.s.) Okuma (a. s. 1-73)
3Genel Türk Tarihi II Kavimler göçü, sebepleri, siyasi karışıklıklar (Avrupa’ya geçiş, Anadolu’ya gelmeden önce Kıpçak coğrafyası) - Kıpçak, Karluk, Oğuz kavramları ve kavram alanları, coğrafyası, ilk yazılı örnekler Okuma (b. s. 173-235)
4Türk Kavimleri Sibirya ve Altay Türkleri, Doğu ve Batı Türkistan Türkleri Okuma (d. s. 1-16)
5Türk Kavimleri II Kafkasya ve İran Türkleri, İdil-Ural, Kırım, Lehistan ve Romanya Türkleri Okuma (d. s. 1-44)
6Türk Şivelerinin Tasnifi Türk Dili Coğrafyası, Tarihi Türk Şiveleri (14.-15. Yy) Okuma (d. s. 44-83)
7Türk Şivelerinin Tasnifi II Tasnif (siyasi yapı, etnik yapı, din,ses ve şekil bilgisi) tasnifte karşılaşılan sorunlar, Türk dilinin coğrafyası, şive ve lehçeler Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149
8Ara sınav
9Batı Türkçesi ve Batı Türkçesinin Oluşumu Oğuz coğrafyası, Oğuzların Anadolu’ya yerleşmesi, Batı ve Doğu Oğuzcanın ayrımı Okuma (b. s. 228-235; 263-276)
10Batı Türkçesi ve Batı Türkçesinin Oluşumu II Selçuklu/Osmanlı-Safevi mücadelelerinin Anadolu ve İran coğrafyasına etkileri ve doğurduğu sonuçlar… Azeri, Azerbaycan, Azeri Türkçesi, Azerbaycan Dili, Azerbaycan Türkçesi kavramları ve kavram alanları Okuma (b. s. 44-83)
11Doğu Oğuz Sahası Azeri Türkçesinin kaynakları, coğrafyası, Azeri Türkçesi metin örnekleri Okuma (e. s. 17-69)
12Doğu Oğuz Sahası II İran Türkleri ve İran Türkçesi (Halaçlar, Kaşkai, Avşar, Horasan, Sulduz Türk toplulukları) Okuma (e. s. 69-84)
13Azeri Edebiyatının TeşekkülüOkuma (e. s. 86-100)
14Arap ve Kril harfli metinler Metinleri transliterasyon ve transkripsiyon yapma metin okuma
15Arap ve Kril harfli metinler II Metinleri transliterasyon ve transkripsiyon yapma, okuma, anlama ve tahlil etme, kelimelerin morfolojik tahlillerini yapma metin okuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
GENEL ESERLER: a. Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi b. Köprülü, Ord. Prof. M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Yayınlayanlar: Dr. Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, [2. bs.], İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1980, XXIV- 437+2 s. c. Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. (Enderun Yayınevi) d. Caferoğlu Ahmet, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988 e. Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. KİTAP VE MAKALELER: Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Akpınar, Yavuz, "İsmail Gaspıralı'nın Fikrî ve Edebî Eserleri", Yüzyılda Gaspıralı'nın İdealleri. Bildiriler. Yayına Hazırlayan: Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu, İstanbul, Türk Yurdu Yayınları, 2ğ, s. 63-93 Akpınar, Yavuz, Azerî (Azerî Türkçesi, Azerî Edebiyatı), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.c., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1977, s. 254-264 Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.297-310 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Benningsen, A., C. Le Mercier Quelquejal, Stepte Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâmın 400 Yılı (L'İslam en Union Soviétique), Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1981, Selçuk Yayınları, XXV+309 s. Cirtautas, İlse Laude, Son Elli Yılda Edebî Özbekçenin Gelişmesi Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, s. 77-92 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194 Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli, XIX. yy'a Özkan, Dr. Nevzat, Türk Dünyası. Nüfus, Sosyal Yapı, Dil Edebiyatı, Kayseri, Geçit Yayınları, 1997 VIII+416 s. Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dünyası El Kitabı, 2.bs., 2. c.: Dil-Kültür-Sanat, Ankara, 1992, s. 59-292 (Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları) Türk Milletinin Dili, R. R. Arat, s. 59-68; Eski Türkçe, Şinasi Tekin, s. 69-119; Batı Türkçesi, F. K. Timurtaş, s. 120-145; Osmanlıca, Muharrem Ergin, s. 146-196; Türkiye Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 197-210; Doğu Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 211-215; Kuzey Türkçesi, Ahmet Temir, s. 216-223; Türk Şivelerinin Tasnifi, R. R. Arat-Ahmet Temir, s. 224-247; Türkçecilik Cereyanının Tarihi, F. K. Timurtaş, s. 248-258; Türklerde Yazı ve Alfabeler, M. Ergin, s. 259-289; Türk Lehçeleri, Ahmet Temir, s. 290-292 Yüce, Nuri, “Türk Dili ve Lehçeleri”, [Türk maddesi] İslam Ansikilopedisi, 12/1. c., s. 456-468 Zenkovsky, Prof. Serge A., Rusya'da Pantürkizm ve Müslümanlık, Çev.: Prof. Dr. İzzet Kantemir, İstanbul, 1983, xv+264 s. (Üçdal Neşriyat)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ15   3    3                   
ÖÇ25   3    3                   
ÖÇ34435555                      
ÖÇ44435555                      
ÖÇ54434444                      
ÖÇ64434444                      
ÖÇ73334444                      
ÖÇ83334434           4         4
ÖÇ9223  3   3     3   5   3     
ÖÇ102334444            5         
ÖÇ11 55554             4        5
ÖÇ12 53  5             4        5
ÖÇ13 53  5             4        5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr