Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002302004TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA GİRİŞ-IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türklerin anayurdundan çıkarak Anadolu coğrafyasına kadar yayılma sürecinde etkiledikleri ve etkilendikleri toplumları anlatma; Türk yazı dilinin gelişimini, kullanılan alfabeleri gösterme; İslâmiyet öncesi ve sonrası Türk kültürünü anlatma, bu kültürün Türk toplumunun sosyal hayatının içerisinde nasıl bir yeri olduğunu anlama ve tartışma; sözlü ve yazılı kültürün önemi vurgulama; bu saydıklarımızın modern edebiyat geçişteki rolleri üzerinde durma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Öğrenme Çıktıları
1Türkistan’ın tarifini yapabilme
2Ruslar tarafından Türkistan için kullanılan tabirleri öğrenebilme
3Oğuz yazı dilinin etki alanını öğrenebilme
4Oğuzların göçü ile ilgili tarihi, siyasi, coğrafi bilgileri öğrenebilme
5Ahmet Yesevî’nin Orta Asya’daki etkilerini öğrenebilme
6Dede Korkut hikayelerinin oluşumunu açıklayabilme
7İpek Yolunun Türk Dünyasına etkilerini anlatabilme
8Sünni-Şiî kültür arasındaki bağları anlatabilme
9Safevî-Özbek mücadelesinin Türk dünyasındaki önemini öğrenebilme
10Türkistan’da Rus yayılmacılığını sebepleriyle açıklayabilme
11Türk aydınlarının Orta Asya’ya ilgi duymalarını örnekleriyle izah edebilme
12Özbek Modernleşmesi
13Kazak Modernleşmesi
14Kırgız Modernleşmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkistan tabiri ve coğrafyası, yazı dillerinin ortaya çıkması, karışık dilli eserlerin ortaya çıkışı, Dede Korkut ve coğrafyası, Ahmet Yesevî ve Türk tasavvufu, 13.-19. yy. arası Orta Asya’da siyasi hadiseler, Rus yayılmacılığı, Türkiye dışındaki Türklerin modernleşme hareketleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Türkistan ve Türkistan CoğrafyasıOkuma (c. s. 1-20)
3Türkistan’ın Anadolu ile sosyal, siyasi ve ticari ilişkileriOkuma (b. s. 173-178, 205-217)
4Türkistan’da Sözlü gelenek Halk edebiyatı ürünleri Yerleşik ve göçebe hayat Okuma (b. s. 33-88)
5İpek Yolu ve ÖnemiOkuma (b. s. 33-88)
6Osmanlı-İran MücadeleleriOkuma (c. s. 198-208)
7Osmanlı-Türkistan İlişkileri Ahmet Yesevi ve etkileri Okuma (b. s. 215-228-88)
8Ara sınav
9Rus Yayılmacılığının BaşlamasıOkuma (c. s. 239-299)
10Osmanlı aydınlarının Türkistan’a ilgi duymasıOkuma (c. s. 239-299)
11Rus İşgali ve SonuçlarıOkuma (c. s. 239-299)
12Özbek ModernleşmesiOkuma (d. s. 179-198)
13Kazak ModernleşmesiOkuma (d. s. 423-398)
14Kırgız ModernleşmesiOkuma (d. s. 367-299)
15Türkmen ModernleşmesiOkuma (d. s. 159-178)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Eserler: a. Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi b. Köprülü, Ord. Prof. M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Yayınlayanlar: Dr. Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, [2. bs.], İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1980, XXIV- 437+2 s. c. Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. (Enderun Yayınevi) d. Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, e. Caferoğlu Ahmet, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988 f. Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. KİTAP VE MAKALELER: Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Akpınar, Yavuz, "İsmail Gaspıralı'nın Fikrî ve Edebî Eserleri", Yüzyılda Gaspıralı'nın İdealleri. Bildiriler. Yayına Hazırlayan: Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu, İstanbul, Türk Yurdu Yayınları, 2ğ, s. 63-93 Akpınar, Yavuz, Azerî (Azerî Türkçesi, Azerî Edebiyatı), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.c., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1977, s. 254-264 Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.297-310 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Benningsen, A., C. Le Mercier Quelquejal, Stepte Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâmın 400 Yılı (L'İslam en Union Soviétique), Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1981, Selçuk Yayınları, XXV+309 s. Cirtautas, İlse Laude, Son Elli Yılda Edebî Özbekçenin Gelişmesi Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, s. 77-92 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194 Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli, XIX. yy'a Özkan, Dr. Nevzat, Türk Dünyası. Nüfus, Sosyal Yapı, Dil Edebiyatı, Kayseri, Geçit Yayınları, 1997 VIII+416 s. Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dünyası El Kitabı, 2.bs., 2. c.: Dil-Kültür-Sanat, Ankara, 1992, s. 59-292 (Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları) Türk Milletinin Dili, R. R. Arat, s. 59-68; Eski Türkçe, Şinasi Tekin, s. 69-119; Batı Türkçesi, F. K. Timurtaş, s. 120-145; Osmanlıca, Muharrem Ergin, s. 146-196; Türkiye Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 197-210; Doğu Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 211-215; Kuzey Türkçesi, Ahmet Temir, s. 216-223; Türk Şivelerinin Tasnifi, R. R. Arat-Ahmet Temir, s. 224-247; Türkçecilik Cereyanının Tarihi, F. K. Timurtaş, s. 248-258; Türklerde Yazı ve Alfabeler, M. Ergin, s. 259-289; Türk Lehçeleri, Ahmet Temir, s. 290-292 Yüce, Nuri, “Türk Dili ve Lehçeleri”, [Türk maddesi] İslam Ansikilopedisi, 12/1. c., s. 456-468 Zenkovsky, Prof. Serge A., Rusya'da Pantürkizm ve Müslümanlık, Çev.: Prof. Dr. İzzet Kantemir, İstanbul, 1983, xv+264 s. (Üçdal Neşriyat)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ15                  4         
ÖÇ25                  4         
ÖÇ35344444  3                   
ÖÇ44444444  3         3         
ÖÇ5    3    4     4   3         
ÖÇ6    44         4   3         
ÖÇ7    44             4         
ÖÇ8            3  3   3         
ÖÇ9            3  3   3         
ÖÇ10                   4         
ÖÇ11                   4         
ÖÇ12    44             5         
ÖÇ13    44             5         
ÖÇ14    44             4         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr