Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003152000ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IIIZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klâsik Türk Edebiyatının klâsik evresi olan 16. yüzyılın önemli temsilcileri, eserleri ve genel görünümü açısından kavranması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1XVI. yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli temsilcilerini sayabilme
2XVI. yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli eserlerini sayabilme
3XVI.yy.da Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri okuyabilme
4XVI.yy.ın siyasi ve sosyal görünümünü tanımlayabilme
5XVI.yy. edebi görünümü hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özellikleri ve sahaları. XVI.yy.lın sosyo-politik durumu. Ortaasya, Azeri ve Anadolu sahalarında edebi görünüm
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar. XVI. yüzyılda Türk dili ve edebiyatı ve Osmanlı Devletinin XVI. asırdaki görüntüsü hakkında bilgiler.
2Hükümdar şairler (Selîmi, Muhibbî, Murâdî, Gazi Giray)
3XVI. asırda Osmanlı tarihi ve tarihçiliği: Kemal Paşazâde, Celâlzâde Mustafa Çelebi, Lütfî Paşa, Selanikli Mustafa Efendi, Gelibolulu Mustafa Âli ve Hoca Saâdeddîn Efendi
4XVI. yüzyıl edebiyat tarihi kaynakları, dönemin bibliyografik kaynaklarından tezkireler: Sehî, Latifî, Âşık Çelebi, Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkîreleri.
5Çağatay Sahası Türk Edebiyatı: Babür, Şeybânî Han, Ubeydullah Han, Muhammed Sâlih, Kamrân Mirzâ, Bayram Han
6Azerî Sahası Türk Edebiyatı: Şah İsmail (Hatâyî
7Fuzûlî
8Fuzuli: Leylâ vü Mecnûn’u (b. 399-445)
9Fuzuli: Şikâyetnâme
10Ara Sınav
11Figânî, Âhî, Nihânî, Hayretî, Şerîfî, Amrî, Revânî, Sûzî Çelebi, İshak Çelebi
12Behiştî, Gazâlî, Meâlî, Tâliî, Güvâhî, Kemal Paşazâde, Usûlî, Şükrî, Şâhidî, Nazmî, Fevrî
13Lâmiî
14Zâtî
15Hayali
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akpınar, Y.(1994): Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul. Doğan, Muhammet Nur (haz.) (2007): Fuzûli, Leylâ ve Mecnûn -Metin, Düzyazıya Çeviri, Notlar ve Açıklamalar-, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Genç, İlhan (2010): Eski Türk edebiyatı Tarihi, İzmir. Kocatürk, Vasfi Mahir (1964): Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara. Kortantamer, T. (1996): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ, Ankara. Şentürk, Ahmet Atilla – Ahmet Kartal (2004): Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul. Arat, Reşid Rahmeti (1943-1946), Gazi Zahirüddin Muhammed Babür, Vekayi, Babür’ün Hatıratı, C. I-II, TTK Yay., Ankara İSEN, Mustafa, "Divan şairlerinin meslekî konumları", Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınları, Ankara 1997. İpekten, Halûk - İsen, Mustafa v.dğr., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara 1988. TOLASA, HARUN, Sehî, Latifî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16.yy.'da Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, İzmir 1983.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             5 5             
ÖÇ2             5 5            4
ÖÇ3 5           5              5
ÖÇ4             5 5 4           
ÖÇ5             5 5            3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr