Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101025512018Scientific Method and Ethics in ScienceCompulsory116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırmanın yapısı ve araştırma sürecinin (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) tanımlanması, başlıca bilimsel araştırma yöntemlerinin (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vb.) değerlendirilmesi, bilimsel araştırma ve proje süreçlerinde konu belirleme, literatür tarama, deney-gözlem, veri toplama ve değerlendirme ile rapor yazma-yayınlama aşamalarının incelenmesi. Bilim insanlarının görev ve sorumluluklarının tanımı. Etik ve bilimsel etik kavramlarının incelenmesi. Araştırma, proje ve yayın etiği ile akademik yükseltmelerde geçerli etik kuralların değerlendirilmesi. Etik dışı davranışlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, Doç. Dr. Savaş İzzetoğlu, Dr. Öğr. Üy. Barış UZİLDAY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
-Bilim nedir ve bilim insanları ne yapar? -Bilimsel yöntem, gözlem, hipotez, kanun ve gerçek, tahmin, kontrollü deneyler. -Bilimsel metotta izlenecek yollar, araştırmanın temelleri, literatür taraması, referans kaynaklara ulaşmak. -Araştırmada metot ve teknik -Problem seçimi, problemin yapısı, araştırma probleminin belirlenmesi, problemin seçiminde konu alanının sınırlandırılması, araştırma probleminin yazılması. Konu seçimi, kaynakların incelemesi ve değerlendirilmesi. -Bilimsel yazımın gelişimi, tarihçesi ve temel kriterleri. Bilim dilinin gelişimi. -Bilimsel araştırma yapma ilkeleri. -Bilimsel yazım kuralları. Bilimsel sonuçların yazımı, tablolar, şekiller, yayın formatı ve sayfa yapısı, yayının basım için sunulması ve kapak mektubu. -Araştırma yazımında ifade, dilbilgisi, imla ve vurguların önemi. Giriş, anlaşılır cümleler, noktalama işaretlerinin vurgudaki önemi, alıntı teknikleri, alıntı yapma kuralları, çeviri. -Yayınlarda bulunması gereken temel bölümler Başlık, yazarlar, kısa özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve yöntemler, sonuçlar, tartışma, teşekkür, kaynakça. -Bilimsel tez hazırlama Konu seçimi, konuyu sınırlandırma, hipotez kurma, araştırma metodu belirleme, plan hazırlama, kaynakça oluşturma, yazım. Tezin kısımları, tez yazım aşamaları. -Bilimsel proje hazırlanması ve sunulması. Bilimsel proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve proje hazırlamanın basamakları. -Bilimsel etik ve sorumluluk. -Bilimsel araştırmada etik. Kural dışı davranışlar. -Bilimsel yayın-basım etiği ve ihlâller. -Hakemlik, editörlük ve bilimsel yükseltme süreçlerinde etik. -Etik ihlâllerinde yaptırım.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Doğan, M. Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri (Ders Notu), Afyon Kocatepe Üniversitesi. Aböv, T., 1982. Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, Bordens, K.S., & Abbott, B.B., 2014. Research Design and Methods: a process approach, McGraw-Hill. Marder M.P., 2011. Research Methods for Science, Cambridge University Press. TÜBİTAK Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi, 2002. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar. TÜBİTAK yayınları. Atasoy, N. ve ark. (eds), 2011. Bilim Etiği. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr