Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
714004262015LOCAK CULTS IN ANATOLIAElective484
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Antik dönemde Anadolu’da tapınım gören tanrı/tanrıçalar ve kültleri ele alınacaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1Öğrenciler, Küçük Asya bölgesinin yerel inançları ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.
2Öğrenciler, dinsel pratikler ve inanışların bölgelere ve dönemlere gore değişimini gözlemleyebileceklerdir.
3Öğrenciler antik yazılı kaynakları kullanarak arkeolojik verileri değerlendireceklerdir.
4Öğrenciler epigrafi, nümizmatik, tarih ve coğrafya alanlarını arkeolojik bilgilere paralel kullanma konusunda deneyim kazanacaktır.
5Öğrenciler kült merkezleri ve bunların işleyişi ile ilgili bilgi edineceklerdir.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Küçük Asya antik çağda çok çeşitli dinlere ve tanrılara tapınılan bir bölge olagelmiştir. En eski devirlerden itibaren tapınım gören yerel tanrılar, Hellen pantheonun tanrılarıyla birlikte tapınım görmüştür. Zaman zaman Mısır veya Pers gibi doğu dinlerinin etkisi de kendisini göstermiştir. Yerel inanışlar, özellikle Hellenizm etkilerinin geç ulaştığı kırsal alanlarda karşımıza çıkar. Kendine özgü tanrıları ve dinsel ritüelleriyle toplumu etkilemişlerdir. Bölgeden bölgeye ve dönemden döneme farklılık gösterirler.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Kitaplar: Herodotos. Herodot Tarihi, İstanbul, 1973 (Çev. A. Erhat). Strabon, Coğrafya Anadolu , İstanbul, 1991, (Çev. A. Pekman) D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, I-II, Princeton 1950. S. Mitchell, Anatolia: Land Men and Gods in Asia Minor, I-II, Oxford 1993. M. Paz de Hoz Garcia Bellido, Die Lydischen Kulte im Lichte der griechiscen Inschriften, AMS 36, Bonn 1999. P.Özlem-Aytaçlar, Confessiones, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret, Ege Yayınları, İstanbul 2012. A. Strobel, Das Heilige Land der Montanisten, Berlin 1980. P.R. Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor, Cambridge 1991. W. Tabernee, Montanist Inscriptions and Testimonia. Epigraphic Sources Illustrating the History of Montanism, Macon 1997. P. Debord, “La survie des cultes iraniens en Anatolie. L’exemple d’Anaitis en Lydie” in Lévêque et Mactoux, 1986, 85-91. P. Debord, Aspects Sociaux et Economiques de la vie religieuse dans l’Anatolie Greco-Romaine, Leiden 1982. E.N.Lane, Corpus Monumentorum Religionis dei Menis 1-4, 1971-6. W. Burkert, Greek Religion, Harward, 1985. S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984. Tuba Efendioğlu, Hellenistik ve Roma Çağlarında Likya'da Yerel Tanrı ve Tanrıçalar, İstanbul Nuriye Karakaya, Hellenistik ve Roma Döneminde Pisidia Tanrıları, İstanbul. Makaleler: T. Drew-Bear, “Local Cults in Graeco-Roman Phrygia”, GRBS 17 (1976), 247-68. M. Ricl, Society and Economy of Rural Sanctuaries in Roman Lydia and Phrygia, EA 35, 2003, 77-101. M. Ricl, “Hosios kai Dikaios”, EA 18-19-20 (1991/2) C. Roberts, “The Gift of Zeus Hypsistos”, Harvard Theoelogical Review 29/1, 1936, 39-87. H. Malay, “Batı Anadolu’da yerel tanrılar ve tapım merkezleri”, 10. TTK, Ankara 1990, 389-95.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14114
Discussion10110
Question-Answer10110
Team/Group Work212
Report Presentation212
Self Study12224
Individual Study for Homework Problems5315
Individual Study for Mid term Examination11212
Individual Study for Final Examination11515
Reading12112
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
LO1          
LO2          
LO3          
LO4          
LO5          
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr