Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZFZ201BİTKİ FİZYOLOJİSİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde verim ve kalite açısından önemli rol oynayan temel fizyolojik olayları kavrayabilen ve bu olayları bilinçli ve kontrollü bir yetiştiricilik gerçekleştirebilecek şekilde yönlendirebilen bireyler yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Deniz EROĞUL
Öğrenme Çıktıları
1Bahçe Bitkilerinde özellikle üretim açısından önemli olan fizyolojik olayları kavrayabilme ve bunların yetiştiricilikteki önemini farkına varabilme
2Bitki yapısını; hücre ve organeller ile bunların fonksiyonlarını kavrayabilme
3Suyun yapısı ve özellikleriyle, bahçe bitkileri yetiştiriciliğindeki yeri ve önemini kavrayabilme
4Bitkilerin mineral maddeleri nasıl elde ettiklerini ve kullandıklarını kavrayabilme
5Bitkilerde transpirasyon ve fotosentezin hangi evrelerden geçerek gerçekleştiğini kavrayabilme ve bu olayların bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fizyolojik ve ekolojik açıdan önemlerini yorumlayabilme
6Fotosentez sonucu oluşan organik maddelerin taşınım yollarını, modellerini, hızını, mekanizmalarını ve bitkinin değişik organları arasında dağılımı irdeleyebilme
7Bitkilerde solunumun metabolik olarak nasıl gerçekleştiğini, bitkilere has belirli özelliklerini kavrayabilme; biyokimya ve moleküler biyolojideki son gelişmelerle solunum arasında ilişki kurabilme; lipid metabolizmasını ve bunun tohum çimlenmesi açından önemini farkına varabilme
8Bitkilerde büyüme ve gelişmeye yönelik olarak gerçekleşen fizyolojik olayları (embriyogenesisten yaşlanma (senesens) ve hücre ölümüne kadar) irdeleyebilme
9Fitokrom sistemini, bu sistemin hücresel ve moleküler düzeyde bitkiler üzerindeki etki mekanizmasını kavrayabilme ve ışığın bitki gelişimindeki önemini yorumlayabilme
10Bitki büyüme düzenleyicilerin tanımlanmasını, sınıflandırılmasını, oksin, sitokinin,gibberellin, absizik asit ve etilenin biyosentez ve metabolizmasını, taşınımını kavrayabilme ve bunların bitkiler üzerindeki fizyolojik etkilerini irdeleyebilme
11Bitkilerde çiçek gelişimine neden olan fizyolojik olayları (sirkadiyan ritimler, fotoperiyodizm, vernelizasyon) kavrayabilme; çiçek gelişimini ve kontrolünü irdeleleyebilme
12Çimlenme fizyolojisini, çimlenmeye etki eden iç ve dış faktörleri, dormansiyi kavrayabilme
13Stres fizyolojisini (su, sıcaklık, tuzluluk, oksijen, hava kirliliği) kavrayabilme ve bahçe bitkileri açısından önemini yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hücre-doku-organ tanımı. Su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınımı. Transpirasyon, solunum, fotosentez, organik madde taşınımı. Büyüme ve gelişme fizyolojisi (fitokrom sistemi, bitki büyüme düzenleyiciler, çiçeklenme, stres fizyolojisi).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki yapısına genel bir bakış, bitki hücresi ve organelleri, iletim, temel ve destek dokuların yapıları ve işlevleri, kök, gövde ve yaprağın yapısı ve görevleri.
2Suyun bitki yaşamındaki önemi, suyun alınımı ve taşınımı, mineral madde eksikleri ve bitkilerdeki belirtileri, mineral maddelerin alınımı ve taşınımı.
3Transpirasyonun (terleme) tanımı ve düzenlenmesi, bitkilerde transpirasyonu etkileyen faktörler.
4Fotosentezin evreleri, ışık reaksiyonları ve düzenlenmesi.
5Fotosentezin karbon reaksiyonları, fotosentezin fizyolojik ve ekolojik yönden önemi.
6Organik madde taşınım yolları, modellerive hızı, kaynaktan havuza ve basınç akış mekanizmaları.
7Solunum metabolizması, glikolizis ve sitrik asit döngüsü, lipid metabolizması.
8Ara sınav
9Embryogenesis, hücre ve organel farklılaşması, yaşlanma (senesens) ve hücre ölümü.
10Fitokrom sistemi ve bitki gelişmesindeki önemi, fitokromun fitokimyasal ve biyokimyasal özellikleri, doku ve hücrelerdeki yerleşimi, bitkilerin fitokrom sistemine verdikleri tepkiler.
11Bitki büyüme düzenleyicilerin tanımı, sınıflandırılması, oksinlerin taşınımı ve fizyolojik etkileri, gibberellinlerin büyüme ve gelişme üzerine etkileri ve fizyolojik mekanizmaları.
12Sitokinin taşınımıve biyolojik rolleri, etilenin bitki gelişim ve fizyolojisi üzerine etkileri, absizik asitin taşınımı, bitki gelişimindeki etkileri.
13Çiçeklenmenin kontrolü, çiçek organlarının gelişimi, fotoperiyodizm, vernelizasyon.
14Çimlenme fizyolojisi, tohumun su alması, çimlenme, dormansi, çimlenmeye etkileyen faktörler.
15Stres fizyolojisi, su stresi ve kuraklığa dayanım, sıcaklık stresi, tuzluluk stresi, oksijen stresi.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Taiz, L. and Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri, Çev. Ed. Prof. Dr. İsmail Türkan, Palme yayıncılık, Ankara, 690s. 2. Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s. 3. Vardar, Y., 1972. Bitki Fizyolojisi Dersleri (Bitkilerin Metabolik Olayları). Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No: 37, İzmir, 332s. 4. Kacar, B., Katkat, V. ve Öztürk, Ş., 2002. Bitki Fizyolojisi. Vipaş İnş. Tur. Eğt.A.Ş., Uludağ Ünivesitesi İ.İ.B.F., Bursa, 563s. 5. Ocakverdi, H. Ve Kaya, B. 2001. Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara. Ayrıca, dersin konusuyla ilgili dergiler ve internetteki web sayfaları da incelenerek tartışılacak.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ13     
ÖÇ24     
ÖÇ34    4
ÖÇ44 3  5
ÖÇ54     
ÖÇ64   5 
ÖÇ74    4
ÖÇ8443   
ÖÇ9454  4
ÖÇ1044    
ÖÇ114  3 4
ÖÇ124     
ÖÇ13      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr