Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTE205TARIM EKONOMİSİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin ekonomi bilimi ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğrenerek güncel ekonomik olayları analiz edebilecek bilgi ve becerileri kazanmaları; öğrendikleri ekonomi teorilerinin tarım sektöründeki uygulamalarını kavrayarak sektörün sorunlarını ekonomik boyutuyla analiz edip çözümleyebilecek olgunluğa ulaşmalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Sevtap GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin kavramlarını ve temel problemlerini tanıma,
2Ekonomide değişkenler arasındaki ilişkileri grafiksel, sayısal ve sözel olarak analiz edebilme,
3Günlük ekonomik olayları yorumlayabilme,
4Genel ekonomi teorilerini tarım işletmesi yönetim kararlarına uygulayarak tarımda üretim faktörlerini en etkin ve verimli şekilde kullanabilme,
5Türkiye tarımını ve tarım politikalarını ekonomik açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme,
6Tarımsal pazarlama, tarımsal kredi ve finansman, kooperatifçilik ve işletmelerde yatırım projeleri konularında görev alma ve danışmanlık yapabilme,
7Güncel sorunlara çözümler üretmeyi ve kişisel seçimlerde doğru kararlar almayı sağlayacak analitik bakış açısını kazanma,
8Ekonomik boyutu içeren çok disiplinli projelerde etkin işbirliği yapabilme,
9Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla özgüven duygusunu geliştirebilme,
10Sorumluluk taşıyabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar, - Her Ekonominin Karşılaştığı Temel Sorunlar ve Ekonomik Sistemler, - Piyasa Kavramı ve Piyasa Çeşitleri, - Fiyat Teorisi, Talep, Arz, Esneklikler - Tüketim Teorisi, Tüketici Dengesi - Üretim Teorisi, Üretim Masrafları, - Tam Rekabet Piyasasında Denge, Monopol Piyasada Denge, - Tarımsal Üretimin Özellikleri, Tarımsal Üretim Faktörleri - Tarımın Türkiye Ekonomisi’ndeki Yeri, Türkiye Tarımının Yapısı - Tarım İşletmeciliğinde Karar Alma, Önemli Kavramlar ve Kanunlar, - Tarımsal Pazarlama ve Kooperatifçilik, - Tarımsal Finansman, Kredi Kaynakları ve Kullanımı, - Tarım Politikaları, Amaç ve Araçlarının Değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı, ekonomi biliminin temel kavramları,Okuma-Kaynak tarama
2Her ekonominin karşı karşıya olduğu sorunlar, üretim olanakları, fırsat maliyeti ve ekonomik sistemler, piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri ve uygulamalarOkuma-Kaynak tarama
3Talep ve arz kanunları, talep ve arzdaki değişmeler, piyasa dengesi, fiyat oluşumu, denge fiyatının değişmesi, piyasa dengesi ve zaman ,uygulamaOkuma-Kaynak tarama
4Talep ve arz esneklikleri, tarım ürünleri arz ve talebinin özellikleriOkuma-Kaynak tarama
5Tüketici tercihleri, fayda, tüketici dengesi ve fayda maksimizasyonu,uygulamaOkuma-Kaynak tarama
6Kısa dönemde üretim fonksiyonu ve azalan verim kanunu, uzun dönemde üretim fonksiyonu, ölçek ekonomisi, eş ürün eğrileri, eş masraf doğruları, ekonomik optimum üretim miktarı,uygulamalarOkuma-Kaynak tarama
7Masraf kavramı, kısa ve uzun dönemde masraflar, tam rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu, monopol piyasada kar maksimizasyonu, uygulamalarOkuma-Kaynak tarama
8Arasınav
9Tarımsal Üretimin Özellikleri, Tarımsal Üretim FaktörleriOkuma-Kaynak tarama
10Tarımın Türkiye Ekonomisi’ndeki Yeri, Türkiye Tarımının YapısıOkuma-Kaynak tarama
11Tarım İşletmeciliğinde Karar Alma, Önemli Kavramlar ve Kanunlar, UygulamalarOkuma-Kaynak tarama
12Tarım İşletmeciliğinde Karar Alma, Önemli Kavramlar ve Kanunlar,UygulamalarOkuma-Kaynak tarama
13Tarımsal Pazarlama ve Kooperatifçilik UygulamalarıOkuma-Kaynak tarama
14Tarımsal Finansman, Kredi Kaynakları ve Kullanımı,UygulamalarOkuma-Kaynak tarama
15Tarım Politikaları, Amaç ve Araçlarının Değerlendirilmesi,UygulamalarOkuma-Kaynak tarama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, 2009. Erdal M. Ünsal, İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık, 2007, ISBN: 975 8752515. İlker Parasız, İktisadın ABC’si, 7. baskı, Ezgi Kitabevi, 2005. N. Gregory Mankiw, Principles of Microeconomics, Thompson South-Western, 4th Edition, .2006, ISBN: 978-0324319163 Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitapevi, 2000. İnan, İ., H., Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Trakya Üniv., Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ, 2006. Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral T., Açıl, F., Demirci, R.,1995, Tarım Ekonomisi, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı yayın No: 5, Ankara. Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A., Farm Management, Sixth Edition, Mcgraw Hill 2008. Prof.Dr.Arslan Zafer Gürler, Tarım Ekonomisi, Nobel Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ134   3
ÖÇ233    
ÖÇ334   3
ÖÇ445 3  
ÖÇ54    3
ÖÇ63     
ÖÇ753  53
ÖÇ83  353
ÖÇ9    4 
ÖÇ10    4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr