Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11166ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ-IISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eski Türk edebiyatı alanının temel metinlerinin tanınması. Alana ait temel bilgiyi edinerek gelecekteki edebiyat tarihi derslerine hazırlanmak. XI-XIII. yy.lar Klâsik Türk Edebiyatı temsilcileri, önemli eserler ve edebi görünüm.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Edebiyat tarihçiliğinin ne olduğu konusunda temel bilgilerin edinilmesi.
2Klâsik Türk Edebiyatında temel kaynaklara ulaşma ve kullanma becerisinin kazanılması.
3Alanla ilgili kütüphane ve internet araştırması yapabilme becerisinin kazanılması
4İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı hakkında temel bilginin edinilmesi.
5İlk İslamî dönem metinleri hakkında genel bilginin edinilmesi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klâsik Türk Edebiyatı alanının kaynakları ve malzemesi. Edebiyat tarihçiliği ve edebiyat tarihleri. Temel biyografik ve bibliyografik kaynaklar, Arap ve Fars Edebiyat gelenekleri. Yusuf Has Hacib (Kutadgu Bilig), Kaşgarlı Mahmud (Divanü Lügati't-Türk), Edib Ahmed (Atabetü'l-Hakayık), tasavvuf, Ahmed Yesevi ( Divan-ı Hikmet), Yunus Emre ve şiirleri, Mevlana, Sultan Veled, Hoca Dehhani, Hacı Bektaş-ı Veli, Sultan Veled, Hoca Dehhani, Hacı Bektaş-ı Veli
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klâsik Türk Edebiyatının kaynakları hakkında genel bilgiler.Okuma (Levend 1980)
2Edebiyat tarihçiliği ve edebiyat tarihleri hakkında genel bilgiler.Okuma (İsen v.d 2002)
3Temel biyografik ve bibliyografik kaynaklar ve kaynakların kullanım yöntemleri hakkında genel bilgiler.Okuma (Levend 1980)
4Arap ve Fars Edebiyat gelenekleri hakkında genel bilgiler ve okumalar.Okuma (Levend 1980)
5Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılması ve İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı hakkında bilgiler, anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma (Köprülü 2000)
6X-XII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Siyasi ve sosyal görünüm, Edebî dillerin teşekkülü ve gelişimi, Sahalara göre Türk Edebiyatının Oluşumu hakkında bilgiler, okuma ve anlama çalışmaları.Okuma (Genç 2007: s. 70-75)
7Karahanlılar Sahası Türk Edebiyat: İlk İslâmî eserler, Yusuf Has Hâcîb, Kaşgarlı Mahmud, Edip Ahmet Yüknekî Gazneliler Sahası Türk Edebiyatı Selçuklular Sahası Türk Edebiyatı Örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmalarıOkuma (Köprülü 1984; Genç 2007: s. 79-95)
8Ara sınav
9Tekke - Tasavvuf Edebiyatı: Tasavvuf, Tasavvuf Sisteminin Gelişimi, Tasavvuf-Edebiyat İlişkisi hakkında bilgiler. Örneklerle okuma ve anlama çalışmaları.Okuma (Köprülü 1984; Genç 2007: s. 103-114)
10Ahmet Yesevî, Hakim Süleyman Ata, hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma (Köprülü 1984; Genç 2007: s. 116-22)
11XIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı: Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı: Siyasal ve sosyal görünüm, Edebi görünüm (Şâir Ali, Codex Cumanicus, Cengiznâme) Azerî Sahası Türk Edebiyatı: Siyasi ve sosyal görünüm, Edebi görünüm (Hasanoğlu) Örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmaları.Okuma (Genç 2007: s. 129-139)
12Anadolu Sahası Türk Edebiyatı: Siyasi ve sosyal görünüm, Edebî görünüm Tekke-Tasavvuf Edebiyatı: Hacı Bektâş-ı Velî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma (Genç 2007: s. 140-150)
13Ahmet Fakih, Sultan Veled, Şeyyad Hamza, hayatları ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma (Genç 2007: s. 173-176)
14Yunus Emre, hayatı ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma (Genç 2007: s. 179-188)
15Hoca Dehhânî, hayatı ve eserleri hakkında bilgiler, seçilmiş örnek metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma (Genç 2007: s. 211)
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Genç, İlhan (2007): Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi – Giriş, İzmir. Kaynaklar: Büyük Türk Klâsikleri İpekten, Haluk (2004): Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul. İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002): Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara. Kocatürk, Vasfi Mahir: Büyük Türk Edebiyatı Tarihi. Kortantamer, Tunca (1993): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara Köprülü, Mehmed Fuad (1984): Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. Mengi, Mine (1997): Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ Yayınları, Ankara. Şentürk, Ahmet Atilla – Ahmet Kartal (2005): Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             5 53            
ÖÇ2 5           5 53           5
ÖÇ3             5 5            5
ÖÇ4             5 5             
ÖÇ5             5 5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr