Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11349ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR-ISeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klâsik Türk Edebiyatı nazım sahası hakkında tür ve şekil bilgisinin edinilmesi, şiirde uygulanması. Metin şerhi yöntemleri. Metin şerhinde modern teorilerin kullanımı.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
1Arap harfli Türkçe matbu ve el yazması şiirleri okuyabilme.
2Arap harfli Türkçe matbu ve el yazması şiirleri açıklayabilme.
3Klasik Türk Şiirinin ses ve yapı özelliklerini kavrayabilme.
4Klasik Türk şiiri metinleri üzerinde teorik yöntemleri uygulayabilme.
5Manzum metinlerin şerhi konusunda edinilen bilgi ve tecrübeleri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klasik Türk Edebiyatı şiir geleneği. Yüzyıllara göre şiir anlayışlarının değişmesi, edebiyatta üslup ve şiir üslupları. Farklı yüzyıllardan seçilmiş yazma ve matbu manzum metin örnekleri üzerinde çözümlemeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar. Nazım / nesir ayrımı ve Klâsik Türk Edebiyatı nazım sahası tür ve şekilleri hakkında bilgiler.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi.
2Nadir eserlerden yazma eserlerin tespit ve tavsifi, belli başlı yazma katalogları hakkında bilgiler.Okuma (Berker – Parmaksızoğlu 1958)
3Matbu eser katalogları hakkında bilgiler.Okuma
4Edisyon kritik (karşılaştırmalı metin) hazırlanmasında şecere tespitinin önemi ve nüsha farklarının metni anlamlandırma ve yorumlamadaki önemi, bu konuya dair okuma çalışmaları.Okuma (İnce 1992)
5İnceleme için metin kurma ve sözlük kullanımı hakkında bilgiler, örnek metin ve materyallerle birlikte anlama ve uygulama çalışmaları.Metin kurma ve sözlük kullanımı konularında tecrübe edinme çalışmaları. Okuma çalışmaları.
6Şiirde anlam ve yapı ilişkisi . Örnek metinlerle birlikte okuma, anlama ve uygulama çalışmaları.Okuma, anlama ve uygulama çalışmaları.
7Şerh nedir? Klâsik şerh yaklaşımı hakkında bilgiler. Örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmaları.Okuma, anlama ve uygulama çalışmaları.
8Ara sınav
9Metin şerhinde modern edebiyat teorilerinin kullanımı Örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmaları.Okuma, anlama ve uygulama çalışmaları. (Kortantamer 1994: s. 1-10)
10Gazel şerhi: Necâtî Bey (-eri döne döne) nüsha farklarından doğru kelimeyi tespit ve metnin anlaşılması çalışmaları. Seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Örnek metin üzerinde okuma, aktarma, tahlil ve uygulama çalışmaları. (İz 1995: s. 205)
11Gazel şerhi: Necâtî Bey (-eri döne döne) Gazelin anlam ve ses ilişkisi çalışmaları. Seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve uygulama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 205)
12Gazel şerhi: Necâtî Bey (-eri döne döne) Gazelin farklı teorik yaklaşımlarla anlaşılması ve bu yorumlar arası ortaklıkları tespit çalışmaları. Seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve uygulama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 205)
13Kaside: Fuzûlî’nin Gül Kasidesi, Metnin kurulması, nüsha farklarının değerlendirilmesi çalışmaları. Seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve uygulama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 55-57)
14Kaside: Fuzûlî’nin Gül Kasidesi. Gelenekte kaside nazım şekli, Fuzûlî’nin metninin bu açıdan değerlendirilmesi. Seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve uygulama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 55-57)
15Kaside: Fuzûlî’nin Gül Kasidesi. Kaside nazım şekli ile anlatılan konular, bu konular içerisinde naatler ve Fuzûlî’nin Gül Kasidesi. Anlam ve yapı bakımından kasidenin şerh metotları. Seçilmiş örnek metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve uygulama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 55-57)
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: İz, Fahir (1995): Eski Türk Edebiyatında Nazım 1-2, Akçağ Yayınları, Ankara. Kaynaklar: Berker, Aziz – İsmet Parmaksızoğlu (1958): Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu, Maarif Basımevi, İstanbul. Dilçin, Cem (1983): Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK Genç, İlhan (2005): Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, İstanbul. İnce, Adnan (1992): Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler, İlesam I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, 17-18 Ocak, Ankara. İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002): Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara. Kortantamer, Tunca (1994): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara. Levend, Agâh Sırrı (1980): Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. Onay, Ahmet Talat (1992): Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, DİB Yayınları, Ankara. Pakalın, M. Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 1-3. Pala, İskender (1998); Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul. İpekten, Haluk (2004): Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1 5                           
ÖÇ2              5   5         5
ÖÇ3              4   5          
ÖÇ4              5   5          
ÖÇ5             55   5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr