Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11350ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR-IISeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klâsik Türk Edebiyatı nazım sahası hakkında tür ve şekil bilgisinin edinilmesi, şiirde uygulanması. Metin şerhi yöntemleri. Metin şerhinde modern teorilerin kullanımı.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
1Arap harfli Türkçe matbu ve el yazması şiirleri okuyabilme.
2Arap harfli Türkçe matbu ve el yazması şiirleri açıklayabilme.
3Klasik Türk Şiirinin ses ve yapı özelliklerini kavrayabilme.
4Klasik Türk şiiri metinleri üzerinde teorik yöntemleri uygulayabilme.
5Manzum metinlerin şerhi konusunda edinilen bilgi ve tecrübeleri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klasik Türk Edebiyatı şiir geleneği. Yüzyıllara göre şiir anlayışlarının değişmesi, edebiyatta üslup ve şiir üslupları. Farklı yüzyıllardan seçilmiş yazma ve matbu manzum metin örnekleri üzerinde çözümlemeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar. Nev’î’den “-âreler” redifli gazel: Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, 447, vr. 170a Metnin kurulması, metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi Okuma (Tulum – Tanyeri 1977: G. 263)
2Nev’î’den “-âreler” redifli gazel: Gazelin ses ve yapı bakımından değerlendirilmesi, gazelin aruza uyumu konularında tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma (Yalçınkaya 2007)
3Nev’î’den “-âreler” redifli gazel: Gazeli anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma (Sefercioğlu 1990)
4Şeyh Gâlib: Terci-i bend (Ey dil…) Terci-i bend nazım şekli hakkında genel bilgi, şiirin metin kuruluşu, nüsha farklarının değerlendirilmesi çalışmaları.Okuma (İz 1995: s. 515-516)
5Şeyh Gâlib: Terci-i bend (Ey dil…) Şiirin ses yapısını tahlil. Metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve yorumlama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 515-516)
6Şeyh Gâlib: Terci-i bend (Ey dil…) Şiirin ses-anlam bakımından ilişkilendirilmesi. Metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve yorumlama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 515-516)
7Şeyh Gâlib: Terci-i bend (Ey dil…) Şiirin bendleri arası ilişkilerinin tespiti. Metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve yorumlama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 515-516)
8Ara sınav
9Şeyh Gâlib: Terci-i bend (Ey dil…) Şiirde tasavvufî malzemeyi kullanma çalışmaları. Metin üzerinde aktarma, anlama, tespit ve uygulama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve yorumlama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 515-516)
10Şeyh Gâlib: Terci-i bend (Ey dil…) Şiirin yorumu. Metin üzerinde aktarma, anlama, ve yorumlama çalışmaları.Okuma, aktarma, tahlil ve yorumlama çalışmaları. Okuma (İz 1995: s. 515-516)
11Klâsik şiirde tekrarlar ve nazire geleneği hakkında bilgiler. Örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmaları.Okuma, anlama, yorumlama ve uygulama çalışmaları Okuma (Kurnaz 2007)
12Şiirde ses ve anlam ilişkileri hakkında bilgiler. Örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmaları.Okuma, anlama, yorumlama ve uygulama çalışmaları.
13Metin tamiri, nedir, nasıl yapılır? Örnek metinlerle birlikte okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma, anlama, yorumlama ve uygulama çalışmaları.
14Metin Tamiri örnekleri Örnek metinlerle birlikte okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma, anlama, yorumlama ve uygulama çalışmaları.
15Metin Tamiri uygulamaları Örnek metinlerle birlikte okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları.Okuma, anlama, yorumlama ve uygulama çalışmaları.
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: İz, Fahir (1995): Eski Türk Edebiyatında Nazım 1-2, Akçağ Yayınları, Ankara. Kaynaklar: Dilçin, Cem (1983): Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK Genç, İlhan (2005): Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, İstanbul. İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002): Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara. Kortantamer, Tunca (1994): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara. Kurnaz, Cemal (2007): Osmanlı Şair Okulu, Birleşik Dağıtım Kitabevi. Onay, Ahmet Talat (1992): Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, DİB Yayınları, Ankara. Pakalın, M. Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 1-3. Pala, İskender (1998); Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul. İpekten, Haluk (2004): Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1 5                           
ÖÇ2 3            5  35         5
ÖÇ3              4 53           
ÖÇ4              4 53           
ÖÇ5             5  5           5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr