Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11487ESKİ TÜRK EDEBİYATI NESİR METİNLERİ-ISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klasik Türk Edebiyatı alanının nesir sahası hakkında tür ve tarih bilgisinin edinilmesi, seçilmiş mensur metinler üzerinde bu bilgilerin uygulanması. Metin çözümlemelerinde modern teorilerin kullanımı.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Klasik Türk Edebiyatı nesrinin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Arap harfli Türkçe mensur metinleri okuyabilme.
3Arap harfli Türkçe mensur metinleri açıklayabilme.
4Klasik Türk edebiyatının mensur metinleri üzerinde kuramsal yöntemleri uygulayabilme.
5Klasik Türk Edebiyatındaki nesir üsluplarını tanıyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel olarak nesir kavramı; Nesir türleri; Secî, secî çeşitleri, metin üzerinde secî tespitleri; Klâsik nesirde üslûp; Türk edebiyatının kaynaklarından tezkireler ve mensur tarihler.Örnek metin incelemeleri. 11.yy.'dan 19.yy.'a kadar seçilen nesir metinleri üzerinde (Dede Korkut, Dânişmend-nâmeler, Kısas-ı Enbiya, Tazarrunâme, Tezkireler, Âşık Paşazâde Tarîhi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi vs.) üslup çalışmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar. Genel olarak nesir ve nesir üslupları hakkında bilgiler.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Nesir türleri hakkında bilgiler, örnek metinlerle birlikte okuma ve anlama çalışmaları.Okuma (İz 1996: s. V-XXII)
3Dinî metinlerden Aydınoğlu Umur Bey’e sunulan meçhul Mülk Sûresi Tefsiri’nden metin: Metnin çeviriyazısının yapılması.Okuma (İz 1996: s. 9-13)
4Mülk Sûresi Tefsiri’nden seçilen bölümün dil ve anlam açısından tahliline giriş. Klâsik Türk Edebiyatında mensur hikâyeler ve hikâyecilik.Okuma (İz 1996: s. 9-13; Yağcı)
5Tefsirde geçen hikâyenin analizi için kullanılabilecek tahlil metotlarını hatırlama. Hikâye tahlili nedir? Nasıl yapılır? Hikâye tahlilinde hangi metotlar kullanılır / kullanılabilir? Edebiyat biliminde kullanılan kuramlara ilişkin kitap ve makale tarama çalışmaları.Kütüphane ve internet araştırmaları. Okuma (Moran 2005, Genç 2008: s.145-250)
6Hikâye tahlilinde yapısalcı ve postyapısalcı yaklaşımlar. Hikâye tahlili konusunda edebiyat biliminde kullanılan kuramlara ilişkin seçilen bir kitap ya da makale(lerin) değerlendirilmesi.Seçilen metin üzerinde okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları. Okuma (Moran 2005: s. 185-206, Sarup 1989)
7Hikâye tahlili konusunda edebiyat biliminde kullanılan kuramlara ilişkin kitap ve makalelerin değerlendirilmesi ve tartışılması.Okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları.
8Ara sınav
9Mülk Sûresi tefsiri’nden seçilen metnin farklı tahlil metotlarıyla çözümlenmesi, yorum farkları ve tahliller arası ortaklıklar. Hikâye tahlil sunumları.Okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları.
10Mülk Sûresi tefsiri’nden seçilen metnin farklı tahlil metotlarıyla çözümlenmesi, yorum farkları ve tahliller arası ortaklıklar. Hikâye tahlil sunumları.Okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları.
11Sinan Paşa: Tazarrûnâme’den “Tanrıya Yakarış” bölümü. Seçilmiş örnek metin üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları.Örnek metin üzerinde okuma, aktarma, tahlil ve yorumlama çalışmaları. (İz 1996: s.128-139; Tulum 1971)
12Sinan Paşa: Tazarrûnâme’den “Tanrıya Yakarış” bölümü: Metnin kuruluşu.Örnek metni anlama, yorumlama ve yeniden kurma çalışmaları. (İz 1996: s.128-139; Tulum 1971)
13Sinan Paşa: Tazarrûnâme: Sanatlı nesir metinlerini anlamada secinin yanısıra Türkçenin ses ve anlam kalıplarını takip, cümlelerin analizinden yardım alma. Seçilmiş örnek metni analiz etme çalışmaları.Örnek metni anlama, yorumlama ve analiz etme çalışmaları. (İz 1996: s.128-139; Tulum 1971; Kortantamer 1993: s. 273-336)
14Sinan Paşa: Tazarrûnâme: Sanatlı nesir metinlerinde zarf – fiillerin, atıf ve râbıt vavlarının fonksiyonu. Seçilmiş örnek metni analiz etme çalışmaları.Örnek metni anlama, yorumlama ve analiz etme çalışmaları. (İz 1996: s.128-139; Yalçınkaya)
15Sinan Paşa: Tazarrûnâme: Metnin anlaşılması ve tahlili. Seçilmiş örnek metni anlama ve tahlil etme çalışmaları.Örnek metni anlama ve tahlil etme çalışmaları. (İz 1996: s.128-139; Tulum 1971)
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: İz, Fahir (1996): Eski Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yayınları, Ankara. Kaynaklar: Barthes, Roland (1988): Anlatılanların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Gerçek Yayınları, İstanbul. Enginün, İnci – Mustafa Kutlu (!985): Hikâye, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 4, s. 225. Genç, İlhan (2008): Edebiyat Bilimi –Kuramlar-Akımlar-Yöntemler-, İzmir. Kortantamer, Tunca (1993): Eski Türk Edebiyatı Makaleler I, Akçağ Yayınları, Ankara. Mazıoğlu, Hasibe (1975): Divan Edebiyatında Hikâye, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, s. 19-36. Moran, Berna (2005): Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul. Sarup, Madan (1989): Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, (çev.:Abdülbaki Güçlü), Bilim ve Sanat Yayınları. Tulum, Mertol (haz.) (1971): Sinan Paşa – Tazarruname, MEB Yayınları, İstanbul. Karahan, Abdülkâdir: Fuzûlî’nin Mektupları, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.II, S. 3-4, İstanbul 1948, 245-266 Açıkgöz, Namık: 17. Yüzyıl Nesri, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,Ankara 2004, C. 5, s. 415-442 Açıkgöz, Namık: Divan Edebiyatında Mektup ve XVII. Yüzyıl Şairlerinden Riyâzî’nin İki Mektubu, Fırat Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Elazığ 1987, C. 1, S. 2, s. 7-14 Yalçınkaya, Şerife: Klâsik Nesirde Türkçe Paralelliği Üzerine -Fuzûlî’nin Türkçe Divân Dîbâcesi-, Prof. Dr. Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir 2007, s. 527-549 Yağcı, Şerife: Klasik Edebiyatımızda Nesir Geleneği, Eğitim Fakültesi Dergisi, Buca Eğitim Fakültesi Yayını, Yıl: 2, S. 3, Ocak 1993, s. 101-109. Yücel, Tahsin (1993): Anlatı Yerlemleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Wellek, Rene – Austin Warren (2000): Edebiyat Teorisi, Akademi Kitabevi, İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1               533           
ÖÇ2 5            4            33
ÖÇ3 3               5          3
ÖÇ4              4  5           
ÖÇ5                353          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr