Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MRA301MERA YÖNETİMİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mer’alarda otlayan çitlik hayvanları ile mer’a vejetasyonu arasında meydana gelen ilişkileri incelemek, mer’a bitki örtüsünde oluşan değişimleri kavramak, mer’a otlatmasında uyulması gereken teknik yöntemlerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yaşar Tuncer KAVUT
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’deki doğal yem kaynaklarının durumunu ve hayvan varlığı ile ilişkilerini yorumlama
2Hayvanların otlama mekanizmaları – alışkanlıklarını kavrama
3Otlatmanın mer’a bitkileri üzerindeki etkilerini ve oluşan değişimlerinin öğrenilmesi
4Doğru mer’a kullanım kurallarının algılanması
5Doğru mer’a kullanım kurallarının algılanması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Doğal yem kaynakları ile hayvan varlığı ilişkileri. Otlatma nadeni ile mer’a bitki örtüsünde oluşan değişimler. Hayvanların otlama mekanizmaları ve alışkalıkları. Doğru mer’a kullanım kuralları.Mer’alardan kaynaklanan hayvan besleme problemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Doğal yem kaynaklarımız ve hayvan varlığı ile ilişkileri Tanışma
2Hayvancılık açısından (sağlık ve beslenme) mer’aların önemi İnternet tarama
3Hayvanların otlama alışkanlıkları ve otlayan hayvan türlerine göre mer’a formları Dönem projesi
4Mer’a bitkilerinde yedek besin maddeleri Grup çalışması
5Mer’a bitkilerinde üreme özellikleri Grup çalışması
6Mer’a bitkilerinde otlatmanın etkileri: a- Otlatmanın yaşam biçimi ile ilişkileri b- Otlatmanın kök gelişimine etkisi Grup çalışması
7c-Otlatmanın yem verimine etkisi Grup çalışması
8d- Otlatmanın üremeye etkisi e-Otlatmanın yem değerine etkisi f- Otlatmanın diğer etkileri Literatüre dayalı rapor hazırlama
9d- Otlatmanın üremeye etkisi e-Otlatmanın yem değerine etkisi f- Otlatmanın diğer etkileri Literatüre dayalı rapor hazırlama
10ARA SINAV
11Otlatmanın teknik kuralları: a- Otlatma mevsimine uyma b- Uygun hayvan türü ile otlatma Literatüre dayalı rapor hazırlama
12c- Otlatma kapasitesine uyma d- Uniform Otlatma Grup çalışması
13Otlatma sistemleri Grup çalışması
14Hayvan besleme yönünden mera problemleri Grup çalışması
15Yem değeri ve lezzetlilik Proje sunumu
16FİNAL SINAVI Proje sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Aydın,İ.,Uzun,F.,2002:Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı.19Mayıs Ün. Zir. Fak. Ders Kitabı NO:9, 313 sy. SAMSUN 2-Bakır,Ö.,1987:Çayır-Mera Amenajmanı. Ankara Ün. Zir. Fak. Yayınları NO:992,363 sy. ANKARA 3- Gençkan, M.S.,1985:Çayır-Mera Kültürü-Amenajmanı-Islahı..Ege Ün. Zir.Fak. Yay. No. 483,655 sy., Bornova / İZMİR 4-Gökkuş,A.,Koç,A.,2001:Mera ve Çayır Yönetimi.Atatürk Ün. Zir. Fak. Ders Yayınları NO:228,329 sy. ERZURUM
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14228
Takım/Grup Çalışması6212
Alan Çalışması10330
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr