Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TPO301TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin Amacı: Bu dersin amacı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tarım politikalarının ve tarım piyasalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Dersin kapsamında ülkeler, gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılacaktır. Tarım Politikaları ve piyasalarla ilgili değerlendirmeler bitkisel ürün ve hayvansal ürünlerle ilgili olarak geçmişten günümüze (yaklaşık 15-20 yıllık dönem için) ele alınacaktır. Böylelikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları tarım politikalarında farklılık olup olmadığı, uygulanan politikaların sonuçlarının piyasalara nasıl yansıdığı, yeni stratejilerinin neler olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca Türkiye’nin uyguladığı politikalar ve tarım piyasalarındaki gelişmelerle ele alınan ülkeler içindeki durumu, detaylı olarak incelenecek ve değerlendirilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ayşe UZMAY
Öğrenme Çıktıları
11.Politikanın tanımını, amaçlarını, araçlarını kavrayabilme
22.Tarım piyasalarının özelliklerini kavrayabilme
33.Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde makro ekonomik değişkenleri ve tarım sektörünün önemini değerlendirebilme
44.Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün politikalarını açıklayabilme
55.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ve bitkisel ürün piyasalarının özelliklerini değerlendirebilme
66.Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürün ve bitkisel ürün piyasalarının analizini yapabilme
77.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün politikaları ve piyasaları arasında ilişki kurabilme
88. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım piyasalarındaki farklılıkları değerlendirebilme, yeni stratejiler konusunda vizyon edinebilme
99.Türkiye’de bitkisel ve hayvansal ürün politikalarının, piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirme
1010.Türkiye’de tarım politikaları ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Politikanın tanımı amaçları, araçları, tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörler *Tarım piyasalarının özellikleri *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde makro ekonomik değişkenleri ve tarım sektörünün önemi *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel üretim ve hayvansal üretim politikaları * Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel üretim ve hayvansal ürün piyasalarının özellikleri * Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün piyasalarının analizi *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün politikaları ve tarım piyasaları arasında ilişki *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün piyasalarındaki farklılıklar *Türkiye’de bitkisel ve hayvansal ürünlerde uygulanan tarım politikalarının tarım piyasaları üzerindeki etkisi *Türkiye’de tarım politikaları ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından öneriler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel Kavramlar (makro ekonomik değişkenler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kavramı, arım politikası, tarım politikasının amaçları ve araçları, tarım piyasaları ve tarım piyasalarının kendine özgü özellikleri)Literatür okuma
2Bazı demografik ve makro ekonomik değişkenlerin (Nüfus, İstihdam, Kişi başına gelir, GSMH, Enflasyon İşgücü verimliliği, Dış Ticaret Hacmi, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, GSYİH’nın sektörel dağılımı), gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ve ülke grupları itibariyle karşılaştırılması,Literatür okuma
3Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürünlerde (tahıl grubu ürünler, yem bitkileri, endüstri bitkileri) uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarının finansmanı, uygulanan tarım politikası araçlarıLiteratür okuma
4Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürünlerde (meyve, sebze) uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarının finansmanı, uygulanan tarım politikası araçları)Literatür okuma
5Gelişmiş ülkelerde hayvansal ürünlerde uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarının finansmanı, uygulanan tarım politikası araçları)Literatür okuma
6Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürünlerde uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler, yeni stratejiler),Literatür okuma
7Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ürünlerde tarım politikalarının karşılaştırılmasıLiteratür okuma
8Ara sınav
9Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürünlerde tarım politikalarının karşılaştırılmasıLiteratür okuma
10Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürün piyasalarındaki gelişmeler, Literatür okuma
11Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürün piyasalarındaki gelişmeler,Literatür okuma
12Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ve bitkisel ürünlerde tarım piyasalarının karşılaştırılması, Literatür okuma
13Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında tarım politikaları ve tarım piyasalarında hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesiLiteratür okuma
14Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ve ülke gruplarındaki uygulanan tarım politikaları ve bu politikaların tarım piyasalarına etkilerinin, Türkiye açısından detaylı değerlendirilmesi, Literatür okuma
15Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunmaLiteratür okuma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eraktan, G., 2001, Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, s. 182, ISBN 975-8437-01-1 . EU, 2006, Milk and Milk Products in the European Union, Luxembourg, ISBN 92-79-02199-0, s. 27. EU, Komission 2009, Gesamthaushaltsplan der Europaeischen Union für das Haushaltsjahr, Übersicht in Zahlen, France, ISNN 1660-2099, 28. Eurostat, 2010, Agricultural Statisticts, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 614. Froyen, T., Richards, 1993, Macroeconomics (Theories and Policies), Macmillan Publishing Compony, 4th ed., 656. Hinkle, E. Lawrence, Monteil Peter J., 1999, Exchange Rate, Misaligment for Developing Countries, A world Bank Research Publiciation, Oxford University Press, Kruger, A., 1992, The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, A Synthesis of the Political Economy in Developing Countries, A World Bank Comparative Study, V.5, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 158. OECD, 2010, Agricultural Policies in OECD Countries; Monitoring and Evaluation 2010, http//www.oecd.org OECD, 2010, PSE/CSE Database, http//www.oecd.org Scandizzo P.L., Bruce C., 1980, Methodologies for Measuring Agricultural Price Intervation Effects, World Bank Staff Working Paper No: 394, Washington, 96p. Sodulet, E., Janvry, A., 1995, Quantative Development Policy Analysis, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 397p. TÜİK, 2010, Tarım istatistikleri.http://www.tuik.gov.tr Uzmay,A., 2003. Türkiye’de 1980 sonrası Tarımda Uygulanan Fiyat ve Gelir Politikasının Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, (E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), İzmir, 364 s. Uzmay, A., 2005., AB’de Hayvansal Ürünlerde Uygulanan Politikalar ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma - Enstitüsü, Haziran 2005, Ankara, 81-94. Uzmay, A.,2009. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Uygulanan Destekleme Politikaları, Alternatif Politika Önerileri; İzmir Örneği, Tire Süt Kooperatifi Yayını, No.1, İzmir, 84 s., (ISBN 978-605-88900-1-5).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr