Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9306015362015Gynecologic Diseases and MidwiferyElective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu ders öğrenciye kadın sağlığı ve hastalıkları bilgisini kavratarak, kadını etik değerlerle birlikte ailesi ve yaşadığı toplumsal konumu içinde irdeleme yeteneği kazandırır. Kadını tüm yaşam evrelerinde; sağlığının korunması, geliştirilmesi yanı sıra sağlığını etkileyen olumsuz durumlarda, öğrencinin bakım sorumluluğunu üstlenmesine yönelik gerekli olan davranışları kazandırır. Dersin sonunda öğrenciler, jinekolojik hastalıklar ve bu hastalıklardaki ebelik bakımı konularında var olan bilgilerini kanıta dayalı son literatür bilgileri ile birleştirerek yenileyeceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr.Birsen Karaca Saydam, Yrd.Doç.Dr.Aytül Hadımlı
Learning Outcomes
1Kadın hayatının evrelerine göre sağlıkta sapma durumlarını tespit edebilme
2Genital organlardaki konjenital anomalileri ve bunun sağlıkta yapabileceği değişiklikleri değerlendirebilme
3Reprodüktif dönemde görülebilen kadın sağlığı sorunlarını (kanama problemleri) tanılayabilme
4Pelvik ağrı ve inflamatuar hastalıklarda ebelik bakımını uygulayabilme
5Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularında bilgi sahibi olabilme
6Jinekolojik hastalıklardaki tanı ve/veya tedavi yöntemlerini kavrayabilme
7Üreme organları cerrahisi konusunda bilgilenme
8Myomlar ve/veya iyi huylu tümörleri tanılayarak kadının adaptasyonuna yardımcı olabilme
9Jinekolojik onkolojide yenilikleri gözden geçirebilme
10
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Kadın hayatının evreleri, genital organlardaki konjenital anomaliler, üreme çağında görülen kadın sağlığı sorunları, pelvik ağrı ve PID, CYBH, jinekolojik hastalıklardaki tanı ve/veya tedavi yöntemleri, üreme organları cerrahisi, myomlar ve/veya iyi huylu tümörler, jinekolojik onkoloji, kadına yönelik kanserlerde erken tanı yöntemleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Arslan, H., Özkan, A. (2005). Prekonsepsiyonel Dönemdeki Kadınların Değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 36(2):65-71. Başaklar, C. (1993). Langman's Medical Embriyoloji, 6. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara. Başgöl, Ş., Oskay, Ü. (2012). Prekonsepsiyonel dönemde ve gebelikte kanıt temelli yaklaşımlar. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1524-1534. Beck, W.W. (1993). Kadın Doğum Çev. Edit. : Asena, U., I. Bs., Saray Tıp Kitapevi. Beji Kızılkaya, N., Kaya, D.(2012). İnfertilitede Birey-Çift ve Grup Danışmanlığı, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(3), 10-14. Bobak, I.M., Jensen, D. (1993). Maternity and Gynecologic Care, The C.V.Company, ST. Lous. Cengiz A. (2005). Williams Doğum Bilgisi I-II. Nobel Yayınevi. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE/HIV/AIDS) Katılımcı Kitabı (2009). T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. Coşkun A. (2008). Ebe ve Hemşirelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık. Coşkun, A. (2011).Prekonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık: Kadın Yaşamındaki Yeri ve Önemi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8(3), 8-15. Eryılmaz, H.Y., Ekşi, Z., Ertuğrul, E.G. (2009). İnfertilitede Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Rolü. İnfertilite Hemşireliği, Edit.:Prof.Dr.Nezihe Kızılkaya Beji. Acar Basım ve Cilt San.Tic.A.Ş., İstanbul, 49-68. Köker İ. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri. Nobel Yayınevi. Kömürcü, N., Merih, Y.D., Beydağ, K.D., Şahin, S., Pekcan, N. (2012). Üremeye Yardımcı Tekniklerde Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Akış Şemaları. Akış Şemaları İle Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti., İstanbul, 104-107. Martin, L. L., Ruder, J. (1991). Maternity Nursing, J.B.Lippincott Company, Philadelphia. Osborne-Sheets C. Forward by Aston J. (2008). Pre and Perinatal Massage Therapy-A Comprehensive Practitioners’ Guide to Preganacy, Labor, Postpartum. Body Therapy Associates, Sixth printing. Önder, İ. (1990). Ebe Hemşirenin Kadın Hast., Menteş Kitapevi, 3.Baskı, İstanbul. Pelmall, M.L. (1994). Çağdaş Obstetrik Ve Jinekolojik Teşhis Ve Tedavi, Cilt:1-2, Barış Kitabevi, İstanbul. Saydam BK. (2015). Genital Enfeksiyonlar (Bakteriyel Vajinalis). Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım. Ed: Saydam BK. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara. Scott, S., Disoia, P., Hommond, B.C., Sillacy, W.N. (1990). Danforth’s Obstetrics And Gynecology, Sixth Edition, Lippincott Company, Philadelphia. Şendağ, F., Sanhal, Y.C. (2012). Laparoskopi ve Histeroskopi İnfertil Kadının Değerlendirilmesinde Hangi Aşamada Yapılmalıdır? Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics, 5(2), 30-35. Şirin A., Kavlak, O. (2015). Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri, Genişletilmiş ikinci baskı, İstanbul. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. Terzioğlu, F. (2009). İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Edit.:Prof.Dr.Lale Taşkın. Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 547-566.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Haftada 2 saat uygulama yapılmaktadır.
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination000
Final Examination000
Attending Lectures000
Practice000
Discussion000
Seminar000
Self Study000
Individual Study for Mid term Examination000
Individual Study for Final Examination000
Reading000
Report000
Oral Examination000
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
LO1        
LO2        
LO3        
LO4        
LO5        
LO6 3535   
LO7  444 4 
LO8  54  3 
LO9 45 3   
LO10 44 4 54
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr