Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9301235102014Basic BioistatisticsElective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Sağlık bilimleri ve sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin kullanım alanlarının öğrenilmesi ve bu amaçla kullanılan teknikler hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Ali Osman Karababa, Raika Durusoy
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Kişisel bilgisayarla gelinmesi
Course Contents
- Veri tipleri - SPSS’te veritabanı oluşturma, veri girişi - Veri dönüştürme - Tanımlayıcı analizler - Bağımsız gruplarda sayım tipi verinin karşılaştırılması - İstatistiksel anlamlılık (p değeri) - Normal dağılıma uygunluk - Parametrik ve non-parametrik testler - İki bağımsız grupta ortalamaların karşılaştırılması (t testi, Mann Whitney U testi) - Üç ve daha fazla bağımsız grupta ortalamaların karşılaştırılması (Varyans analizi, Kruskal-Wallis varyans analizi) - İki bağımlı grupta ortalamaların karşılaştırılması (bağımlı gruplarda t testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi) - Korelasyon analizi - Lojistik regresyon
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. PASW 18.0 bilgisayar programı 2. Bilgisayar 3. Excel/Open Office Calc programı 4. Statcalc programı 5. Beth Dawson ve Robert G. Trapp. Basic & Clinical Biostatistics. Lange Medical Books. 6. Aziz Akgül. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları” 7. Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. 8. Gazanfer Aksakoğlu. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr