Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401035112019Curriculum Development and EvaluationElective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Temel kavramlar, eğitim sisteminin özelliklerini kavrayabilme Program geliştirmenin kuramsal temellerini açıklayabilme Program değerlendirme ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi Program değerlendirme modellerini kavrayabilme Program değerlendirme sürecinde izlenen aşamaları açıklayabilme Program değerlendirme sürecinde uygulanan araştırma yöntemlerinin özelliklerini kavrayabilme Bir eğitim programını öğelerine ayırarak değerlendirebilme Program değerlendirmenin eğitimdeki önemini takdir edebilme
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Alper BAŞBAY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar bilgisi. Program geliştirmenin diğer bilimlerle olan ilişkisini kavrayabilme. Program geliştirmenin öğeleri arasındaki ilişkileri kavrayabilme. Belli başlı program geliştirme yaklaşımlarını karşılaştırabilme. Belli başlı program geliştirme modellerini analiz edebilme. Bir eğitim programını belli ölçütler açısından eleştirebilme. İlk, orta ya da yükseköğretim düzeyinde bir program tasarısı hazırlayabilme. Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin farkında oluş. Program Tasarısı, Program Tasarısını Değerlendirmeye Giriş, Değerlendirme Türleri, Program Tasarısını Değerlendirme Yaklaşımları, Program Değerlendirme Modelleri, Program Değerlendirme Yöntemleri, Program Değerlendirmede Kullanılan Araştırma Desenleri, Program Değerlendirme Yönelik Ölçme Araçlarının Hazırlanması ve Kullanılması, Geçerlik ve Güvenirliğin Sağlanması, Verilerin Çözümü ve Yorumlanması, Programın Değerine Yönelik Karar Süreci
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler (Üçüncü Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bellon, J. J. & Handler, J. R. (1982). Curriculum Development And Evaluation: A Design For Improvement. Dubuque: Kendall/Hunt Pub. Comp. Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık Doğan, H. (1996). Analiz ve Program Hazırlama. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 81. Doğan, H. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık. Erden, M. (1999). Eğitimde Program Değerlendirme. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık Ertürk, S. (1979). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınevi. Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Tekışık Matbaası. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. (Second Ed). Newbury Park, California: Sage. Posner, G.J. (1995). Analyzing the Curriculum. New York: Mc Graw Hill, Inc Pratt, D. (1980). Curriculum: Design and Development. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Pub. Yıldırım, Ali ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr