Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065181998Kırsal Toplumlarda Sosyal Değişimler ve Yeniliklerin YayılmasıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kırsal topluluklar, kırsal topluluklarda aile, din, sosyal değişim,sosyal sınıflar, bürokrasi, kamusal güvenlik,çiftçilik ve tarıma dayalı sanayi, tarım ve çevre ilişkileri konusunda bilgi vermek.Buna bağlı olarak kırsal kalkınma kavramını açıklayarak kırsal kalkınma çalışmalarını dünya ve Türkiye koşullarında tartışmaktır. Kırsal topluluklarda gruplar özellikle de dezavantajlı gruplardan kırsal kadın ve yoksullarla ilgili çalışmaları incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof.Dr. Buket Karaturhan
Öğrenme Çıktıları
1Yeniliklerin yayılması sürecinde etkili olan faktörlerin öğrenilmesi
2Kültür kavramı ve kırsal kültürü oluşturan aile-din-devlet ve ekonomik kurumlar hakkında fikir sahibi olma
3Öğrencilerin kırsal toplumlarda norm ve değerler ile bürokrasinin tanımı ve işleyişi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlama
4Kırsal topluluklarda değişim ve gelişimi gerçekleştirebilme şekillerinin öğrenilmesi ve beceri kazanılması
5Kırsal alan kavramı ve kırsal toplulukların yapısı-özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilme
6Kırsal toplumlarda sosyolojiden yararlanma şekilleri ve soyolojikaçıdan sosyal sınıfların incelenmesi
7Sosyal değişimlerin kırsal kurumlar üzerindeki etkisinin analizi
8Tarımsal ve sosyal değişime engel teşkil eden sosyal ve kültürel faktörlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerkli çalışmalarınbelirlenmesi
9Yeniliklerin kırsal kesimde tanıtılması ve yayılmasına yönelik becerilerin kazandırılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kırsal Toplulukların tanımı-yapısı, Ekonomik Gelişme,Tarımsal Gelişme ve Tarımsal Teknolojiler, Sosyal Değişim ve Gelişme, Kırsal Sosyal Sistem, Sosyal Gruplar, Sosyal Tabakalanma ve Güçlülük- Etkileşim Yapısı, Sosyal Toplumlarda Norm ve Değerler, Kırsal Alanlarda Tarımsal Teknoloji Akışı, Modern Teknoloji nedir, Teknoloji Transferi Stratejileri (Modelleri), Tarımsal Teknolojinin Kırsal Alanlara Yansıması, Yeniliklerin Yayılması ve Öğeleri, Yenilik ve Yeniliğin Yaratılması, Yeniliklerin Benimsenmesinde Karar Süreci, Yeniliklerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler, Yenilikçilik ve Benimseme Grupları, Fikir Önderliği ve Yeniliklerin Yayılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler, öğrencilerin dersten beklentilerinin saptanması Kırsal Topluluk tanımı ,yapısı ve sosyal değişim konusunda ön bilgilendirme Araştırma, Tartışma
2Kırsal Sosyoloji ve Sosyal değişime giriş (Tanımlar, Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda sosyal değişimler)Araştırma, Tartışma
3Kültür, sosyalleşme, rol-statü ve sosyal sınıflar,sosyal tabakalanma, gruplar, gruplar arası etkileşim ve güçlülük,kırsal alandaki organizasyonlar ve aralarındaki ilişkilerÖrnek olay
4Kırsal Aileler (Aile tanımı, fonsiyonları,ailedeki değişimler, yönelimler, çiftçilik ve aile ilişkileriOkuma-araştırma
5Çiftçiliğin doğası,çiftçilikte yönelimler ve değişmeler, çiftçi davranışlarında ve değerlerinde değişmelerAraştırma, Tartışma
6Kırsal alandaki çiftçi organizasyonları, baskı grubu olarak çiftçiler ve çiftçi hareketleri, çiftçi kooperatifleriAraştırma, Tartışma
7Ara sınav
8Tarıma dayalı sanayi işletmeciliği ve kamu ilişkileri, tarımın ve kırsal sanayinin çevre kalitesi üzerine etkileri Araştırma, Tartışma
9Ekonomik Gelişme,Tarımsal Gelişme, ve Tarımsal Teknolojilerin Transferi
10Yeniliklerin tanıtılması ve yayılması (yeniliklerin özellikleri, karar alma süreci, benimseme süreci, benimseme kategorileri)Örnek olay
11Kırsal fakirlik, kırsal fakirliğin doğası, kırsal alandaki dezavantajlı gruplar(kadınlar, yoksullar, topraksızlar vb.)Okuma-araştırma
12Kırsal kalkınma kavramı ,kırsal kalkınmada temel çalışma alanlarını ortaya koymak.kırsal kalkınma politikalarının ve uygulamalarının başlıca özelliklerini belirlemek Araştırma-tartışma
13Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi tekniklerini ve çözüm yaklaşımlarını aktarmak. Kırsal kalkınmada toplum dinamiklerinin kalkınmadaki rolünü belirlemek. Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkileri tartışmak. Kırsal kalkınma uygulamalarına yönelik proje geliştirme ve bu aşamada dikkat edilecek noktaları belirlemek Araştırma-tartışma
14Kırsal kalkınma alanında dünyada ve Avrupa Birliğinde meydana gelen değişimleri tartışmak ve Türkiye açısından konuyu incelemekÖrnek proje sunumları
15Türkiye-Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, AB’ye uyum sürecinde Türkiye’de yürütülen ve/veya uygulanmaya çalışılan kırsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgiler vermek ve uygunluğunu Türkiye koşulları açısından tartışmak Dersin değerlendirilmesi Araştırma-tartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Social Change in Rural Societies/Everett M. Rogers, Rabel J.Burdge, Peter F,Korsching, Joseph Donnermeyer, 1988 2. Diffusion of Innovasyon / Everett M. Rogers, 1983 3. Agricultural Extensionin Developing Countries /Everett M. Rogers, 1990 4. İnternet Siteleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı188
Derse Katılım15230
Beyin Fırtınası177
Proje Hazırlama21020
Proje Sunma2816
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi81080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ13411 454555455
ÖÇ223232555555554
ÖÇ3 1 1 445544444
ÖÇ423111555555555
ÖÇ523 11555555554
ÖÇ6     445544545
ÖÇ7121 1554445455
ÖÇ844341555555555
ÖÇ93311 454555455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr