Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065121998Türkiye Ekonomisinin AnaliziSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; Türkiye ekonomisinin genel özelliklerini kavrayarak, makro ekonomik nitelikli sorunlarına çözüm yolları üretmeyi ve konunun tarım politikaları ile olan bağlantısını oluşturmayı gerçekleştirebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Murat Yercan
Öğrenme Çıktıları
1Makro ekonomik kavramlar ile tarım sektöründe uygulanan politikalar arasında ilişki kurabilme
2Dünya ekonomilerinde gelişen politik ve ekonomik olayların Türkiye ekonomisi üzerine muhtemel etkilerini yorumlayabilme;Finansal ve ekonomik krizler, doğal felaketler, savaşların etki analizi
3Türkiye ekonomisinde yer alan kurumların görevlerini kavrayabilme:TCMB, BDDK, TMSF, Rekabet Kurumu
4Temel makro ekonomik kavramları anlayabilme ve analiz edebilme, yorumlayabilme
5Makro ekonomis politikaları ve tarım politikaları ilişkisini kurabilme
6Türkiye ekonomisinin makro ekonomik yapısal sorunlarını anlayabilme ve projeye dayalı çözümler üretebilme
7Türkiye’de uygulanan makro ekonomik politikaları ve olası etkilerini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Makro ekonomik kavramlar *Bu kavramların Türkiye ekonomisindeki rakamsal gelişimi *Türkiye ekonomisinde yer alan bazı önemli kurumların analizi *Türkiye ekonomisinde gelir-gider dengesi ve bunun elde ediliş ve harcama desenleri, borç-gelir idaresi *Türkiyenin uluslar arası ekonomik ilişkileri ve AB üyeliği ile ilgili politikalar ve diğer ekonomik örgütlenmelerde Türkiyenin rolü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2Türkiyenin demografik yapısı, nüfus sayımları, İstihdam, işsizlik ve kavramsal özellikleri ve Türkiyenin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi; Kişibaşına düşen gelir, insani kalkınma indexiRakamasal veri analizi
3Milli gelir kavramı, Milli gelir hesaplama yöntemleri, Türkiye’de Milli Gelirin gelişimi, Büyüme ve Kalkınma Planları;Rakamasal veri analizi
4Yatırım Kavramı, Yatırım çeşitleri, Türkiye’de Yatırımları periyodik gelişimi , Gelir dağılımı ve hesaplama yöntemleriRakamsal veri analizi
5Türkiye’de Kamu maliyesi, kamu gelir ve giderleri, İç ve Dış Borçlar ve yıllar itibariyle meydana gelen gelişmelerRakamsal veri analizi
6Türkiye’de Sektörlerin analizi:Tarım sektörünün milli ekonomiye katkısı, üretim potansiyeli, dış ticaret ve istihdam potansiyeliRakamsal veri analizi
7Türkiye’de Sektörlerin analizi: Sanayi ve Hizmetler sektörüRakamsal veri analizi
8Arasınav
9Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme politiklarının analiziRakamsal veri analizi
10Türkiye’de dış Ticaret, Gelir ve giderleri ve Dış ekonomik Gelişmelerin AnaliziRakamsal veri analizi
11Yabancı sermaye kavramı,doğrudan ve porftföy yatırımları, Türkiyedeki uygulamaları ve Serbest BölgelerRapor sunumu
12Türkiye’de Para, Banka ve Sermaye Piyasaları;TCMB, BDDK, IMKB, TMSFRapor sunumu
13Türkiye’de Fiyatlar genel seviyesi ve Enflasyonda meydana gelen gelişmelerRapor sunumu
14Türkiye’de Ödemeler Dengesi Politikası, Türkiye-AB İlişkileriRapor sunumu
15Küreselleşme Kavramı ve Türkiye Ekonomisi Üzerine EtkileriRapor sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şahin, Hüseyin. Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002 2.Karluk, Rıdvan. Türkiye Ekonomisi, Tarihsel Gelişim, Yapısal ve Sosyal Değişim, Beta Basım, İstanbul. 1999. 3.Anonim, Türkiye Ekonomisi, Sektörel Analiz, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998. 4.Kepenek, Y., Yentürk, N., Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, Ankara, 2000. 5.Kongar, E. 21.Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, Ankara, 1999. 6.www.tüik.gov.tr 7.www.hazine.gov.tr 8.www.dpt.gov.tr 9.www.tarim.gov.tr 10.www.maliye.gov.tr 11.www.undp.org.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama41040
Rapor Sunma414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma1410140
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 1 1 1 2   1  
ÖÇ2       1  3   
ÖÇ31 1  11 1  1 1
ÖÇ41 2 3  3 2   2
ÖÇ5 22  1 2 1  1 
ÖÇ61    2  1 2  2
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr