Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201165592015Postcolonial Ecocriticism ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu yüksek lisans dersinin amacı öğrencilere Postkolonyal yazın kuramı ve edebiyatını tanıtmak ve onlara eski İngiliz sömürge yazarlarının yapıtlarını keşfetmeleri için olanak sağlamaktır. Böylelikle öğrenciler farklı türlerde ortaya çıkan yaklaşımlara olduğu kadar, Postkolonyal yazın kuramı ve edebiyatı ile ilgili bir farkındalık geliştirecekler ve söz konusu metinleri eleştirel bir bakış açısından tartışacaklardır. Ders kapsamında tartışılacak yapıtlar arasında Joseph Conrad’ın Heart of Darkness, Achebe’nin Things Fall Apart, Roy’un The God of Small Things, Emecheta’nın Head Above Water, Phillips’in The Final Passage ve Rushdie’nin “The Perforated Sheet” gibi yapıtları yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rezzan Silkü
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerin Postkolonyal Edebiyat ve Yazın Kuramı konusunda ileri seviyede bilgiye sahip olabilmeleri.
2Bilgi edinmede çeşitli araştırma yöntemlerini kullanabilmeleri ve bu yöntemlerden Postkolonyal Edebiyatlardan seçilen metinlerin çözümlenmesinde etkin bir şekilde yararlanabilmeleri.
3Postkolonyal Edebiyatlar konusunda özgün tezler üretmede eleştirel ve bağımsız düşünebilme yetisine sahip olabilmeleri
4Postkolonyal Dönem edebi ve kültürel metinlerinin çözümlenmesinde disiplinler arası ve karşılaştırmalı yaklaşımlardan yararlanabilmeleri
5Postkolonyal Edebiyatlar konusunda tartışmaya dayalı, akademik ödevler hazırlayabilmeleri
6Postkolonyal Edebiyatlar ile ilgili herhangi bir konuda araştırma ve sözlü sunum yapabilmeleri.
7Kültür, toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf farklılıkları ile ilgili farkındalık geliştirerek, sorgulayıcı bir dünya görüşüne sahip olabilmeleri.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sömürge ve Sömürge sonrası söylemi, Sömürge sonrası yazını, kuramı ve eleştirisi ve söz konusu eleştirinin edebi yapıtlardaki yansımaları, Ulus ve anlatı, Melezlik, kimlik ve ambivalans, Toplumsal cinsiyet, sınıf ve ırk, Siyah İngiliz yazını, Sömürge sonrası yazını edebi türleri ve değerlendirilmeleri, Eleştirel okuma, tartışma, sunum ve araştırma ödevi hazırlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve içeriğiDers içeriğinin incelenmesi
2Sömürgecilik sonrası (Postkolonyal) edebiyat çalışmalarında temel kavramlara girişOkuma (Ashcroft, Griffiths, Tiffin, Key Concepts, (sf. 45-51, 122-127, 162-164, 186-192)
3Oryantalizm ve sömürgeci söylemOkuma (Loomba sf.. 43-103) (Said, “Orientalism,” Post-colonial, sf. 87-91)
4Sömürgeci söylem ve edebi metinlerdeki yansımaları: Joseph Conrad’ın Karanlığın Yüreği (Heart of Darkness) Okuma (Said, Culture and Imperialism, sf. 20- 35) (Bhabha, The Location, sf. 66- 84) (Conrad, Heart of Darkness, 1. ve 3. bölümler arası)
5Postkolonyalizm ve Postkolonyal yazın eleştirisiOkuma (Ashcroft, Griffiths, Tiffin, The Empire, sf.1-13) (Barry, sf. 191-201) (McLeod, sf. 32-36) Rapor Hazırlama I
6Ulus ve AnlatıOkuma (Bhabha, “Introduction” Nation, sf. 1-7) (Renan, “What is,” Nation, sf. 8-22) (Fanon, “On National Culture, Post-colonial, sf.153-157)
7Conrad’dan Achebe’nin Afrikası’na: Things Fall ApartOkuma (Okafor ” sf. 17-28) (Achebe, Hopes and Impediments, sf. 1-20) (Achebe, Things Fall Apart, I. ve III. bölümler arası)
8Makale yazma (Vize)Araştırma ödevleri üzerine tartışma
9Hibridite (Melezlik): Salman Rushdie’nin “Delikli Çarşaf”ıOkuma (Bhabha, “Cultural Diversity”, Post-colonial, sf. 206-209) (Bhabha, The Location, sf. 1-9) (Salman Rushdie, “The Perforated Sheet,” sf. 163-181) (Innes,“Rewriting,” The Cambridge, sf.137-158)
10Taklitçilik ve Ambivalans Okuma (Bhabha, The Location, sf. 85-92) (V.S. Naipul, The Mimic Men, I. ve III. bölümler arası) Rapor hazırlama II
11Postkolonyalizm ve FeminizmOkuma (Katrak, “Decolonizing,” Post-colonial, sf. 255-258) (Mohanty, “Under,” Post-colonial, sf. 259 -263) (Minh-ha, “Writing,” Post-colonial, sf. 264-268) (Roy, The God of Small Things, 1. ve 21. bölümler arası)
12Toplumsal Cinsiyet, Sınıf ve IrkOkuma (Petersen, “First,” Post-colonial, sf. 251-254) (Katrak, “Post-colonial,” New, sf. 230-244) (Nwapa, Efuru, 1. ve 17. bölümler arası)
13Siyah İngiliz Kadın YazınıOkuma (Davies, “Black,” sf. 1- 37) (Fanon, “The Fact,” Post-colonial, sf. 323-326) (Joan Riley, The Unbelonging, 1. ve 10. bölümler arası)
14DiyasporaOkuma (Bromley, Narratives, sf. 1-16) (Phillips, A New World, sf. 303-309) (Phillips, The Final Passage, 1. ve 5. bölümler arası)
15Postkolonyal OtobiyografiOkuma (Spivak, “Three Women’s,” sf. 7-22) (Emecheta, Head Above Water, 1. 33. bölümler arası) Rapor hazırlama III
16Makale yazma (Final)Araştırma ödevleri üzerine tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar: Achebe, Chinua. Things Fall Apart, (New York:Anchor Books), 1959. Conrad, Joseph. Heart of Darkness. (London: Penguin Boks), 1994. Emecheta, Buchi. Head Above Water: An Autobiography. (Oxford: Heinemann Educational Publishers), 1994. Naipul, V.S. The Mimic Men. (London: Penguin), 1967. Nwapa, Flora. Efuru. (Oxford: Heinemann), 1978. Phillips, Caryl. The Final Passage. (London: Faber&Faber). 1988. Riley, Joan. The Unbelonging. (London: The Women’s Press), 1988. Roy, Arundhati. The God of Small Things, (London: Flamingo), 1997. Rushdie, Salman. “The Perforated Sheet.” The Vintage Book of Indian Writing: 1947-1997. Eds. Salman Rushdie and Elizabeth West. (London: Vintage), 1997. pp. 163-181. Yardımcı Kaynaklar: Achebe, Chinua (ed.). Hopes and Impediments: Selected Essays, (New York: Doubleday), 1989. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. Key concepts in Post-colonial Studies. (London: Routledge), 1998. ________. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures. (London: Routledge), 1989. Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. (Manchester: Manchester University Press), 1995. Bhabha, Homi K. “Cultural Diversity and Cultural Differences.” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp. 206-209. ________ (ed.) Nation and Narration. (London: Routledge), 1999. ________. The Location of Culture. (London: Routledge), 1994. Bromley, Roger. Narratives for a New Belonging: Diasporic Cultural Fictions. (Edinburgh: Edinburgh University Press), pp. 1-16. Davies, Carol Boyce. “Introduction.” Black Women, Writing and Identity: Migrations of the Subject. (London: Routledge). 1994. pp. 1-37. Fanon, Frantz. “On National Culture” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp. 153-157. _________. “The Fact of Blackness.” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp. 323-326. Innes, C.L. The Cambridge Introduction to Postcolonial Literatures in English, (Cambridge: Cambridge UP), 2007. Katrak, Ketu H. “Decolonizing Culture: Toward a Theory of postcolonial Texts.” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp. 255-258. _________. “Postcolonial Women Writers and Feminisms,” New National and Post-colonial Literatures: An Introduction. Ed. Bruce King (Oxford: Oxford University Press), 2000. pp. 230-244. Loomba, Ania. Colonialism/ Postcolonialism, (London: Routledge), 1998. McLeod, John. Beginning Postcolonialism. (Manchester: Manchester University Press), 2000. Minh-ha, Trinh T. “Writing Postcoloniality and Feminism.” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp. 264-268.Said Edward. Culture and Imperialism. (London: Vintage), 1994. Mohanty, Chandra Talpade. “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp.259-263. Okafor, Clement Abiezem. “Joseph Conrad and Chinua Achebe: Two Antipodal Portraits of Africa” Journal of Black Studies, Vol. 19, No.1 (Sep., 1988), 17-28. http://www.jstor.org/stable/2784422. 17.02.2006 Petersen, Kirsten Holst. “First Things First: Problems of a Feminist Approach to African Literature.” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp. 251-254. Phillips, Caryl. “Conclusion.” A New World Order: Essays. (New York: Vintage), 2002. pp. 303-309. __________. “Orientalism” Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, (London: Routledge), 2002. pp. 87-91. Spivak, Gayatri Chakravorty. “Three Women’s Texts and Circumsfession.” Postcolonialism and Autobiography. Eds. Alfred Hornung& Ernstpeter Ruhe. (Amsterdam: Rodopi). 1998. pp. 7-22.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr