Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205015702015Ortaçağ Türk Tarihinin Farsça Kaynakları - IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Farsça tarih metinlerini tanımalarını ve okuyabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet ERSAN
Öğrenme Çıktıları
11. Farsça yazmış olan tarihçileri ve eserlerini anlatabilme. PÇ: 5, 7.
22. Farsça tarih metinlerini okuyabilme. PÇ: 5.
33. Farsça tarih metinlerindeki tarihsel bilgilerden yararlanabilme. PÇ: 5, 6, 7.
44. Farsça tarih metinlerinin çevirilerini yapabilme. PÇ: 5.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ortaçağ Türk Tarihinin Farsça Kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atabek el-Cuveynî’nin Kitab-ı ‘Atebetü’l-Ketebe’sinden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
2Abdürrezzak-ı Semerkandî’nin Matla’-ı Sadeyn Mecma’-ı Bahreyn’inden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
3Devletşah-ı Semerkandî’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ’sından seçme metin okuma Teorik ders anlatımı
4Reşidüddin’in Camiüttevarih’inden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
5Gıyâseddin Ali-i Yezdî’nin Saâdetnâme ya Ruznâme-i Gazavât-ı Hindustan’ından seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
6Hâfız-ı Ebrû’nun Zeyl-i Kitab-ı Zafernâme-i Şâmî’sinden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
7Hâfız-ı Ebrû’nun Zübdetü’t-Tevârih-i Baysungurî’sinden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
8Ara SınavTeorik ders anlatımı
9Hâfız-ı Ebrû’nun Zeyl-i Camiü’t-Tevârih-i Reşidî’sinden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
10Hasan b. Taceddin-i Yezdî’nin Camiü’t-Tevârih-i Hasanî’sinden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
11Hondmir’in Habibü’s-Siyer’inden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
12Hondmir’in Düsturü’l-Vüzerâ’sından seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
13Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’sinden seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
14Mirhond’un Ravzâtü’s-Safa’sından seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
15Muineddin Muhammed Zemçî-i İsfizârî’nin Ravzâtü’l-Cennât fi Evsâf-ı Medineti Herat’ından seçme metin okumaTeorik ders anlatımı
16Final SınavıTeorik ders anlatımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Atabek el-Cuveynî, Kitab-ı ‘Atebetü’l-Ketebe, yay. Muhammed Kazvinî - Abbas İkbâl, Tahran 1329 h.ş. 2. Abdürrezzak-ı Semerkandî, Matla’-ı Sadeyn Mecma’-ı Bahreyn, yay. Abdulhuseyn-i Nevâî, I/1, Tahran 1372 h.ş., I/2, II/1, II/2, Tahran 1383 h.ş. 3. İbn Bibi, el-Evamirü’l Alaiyye, tıbkı basım: Adnan Sadık Erzi, Ankara 1956. 4. Fasih-i Hâfî, Mücmel-i Fasihî, yay. Mahmud Ferruh, I-III, Meşhed 1339-1341 h.ş. Gıyâseddin Ali-i Yezdî, Saâdetnâme ya Ruznâme-i Gazavât-ı Hindustan, yay. İrec Afşar, Tahran 1379 h.ş.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Seminer14228
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1    3 5      
ÖÇ2    4        
ÖÇ3    555      
ÖÇ4    4        
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr