Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205015802016Türk Kültür Tarihinde Dinî ve Siyasî Akıl – IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türk kültür tarihinde din (İslam) ve siyasetin dayandığı epistemik temelin tahlil edilmesi, değişim süreçlerine tanıklık eden ana metinler üzerine okumalar yapmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nadim MACİT
Öğrenme Çıktıları
1Mezun, din ve siyasetin epistemik yapısını kavrar. Bunun üzerine yorum yapabilir. (3, 6)
2Değişim süreçlerine ait metinlerin dil ve yapı açısından değiştiğini görür. Tarihî değişimin dini düşünce ve siyasete etkisini anlar. (8, 12)
3Mezunlar, tasviri ve nakilci anlatı yerine yapısal ve eleştirel mantığı kazanır. (14)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Osmanlı’nın erken döneminde Tursun Bey: Yaşadığı Dönem ve Şahsiyeti. Tarih-i Ebu’l Feth adlı eserinin din-siyaset bağlamında tahlili. Gerileme döneminde Koçi Bey risalesi. Krizin din ve siyaset açısından okunuşu. Modernleşme döneminde Ahmet Cevdet Paşa’nın din-siyaset ilişkisine bakışı. Cumhuriyet döneminde İzmir milletvekili Seyyid Bey’in din-siyaset anlayışı üzerine okumalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Önemli bir tarihi değişim ve inşa: Selçuklular.
2Bu dönemin iki önemli şahsiyeti: Nizamü’l Mülk ve Gazzali
3İki şahsiyetin metinlerinde dini ve siyasî akıl
4Osmanlı’nın erken döneminde Tursun Bey
5Tursun Bey’in din ve siyaset meselesine bakışı.
6Kriz dönemi: Koçi Bey Risalesi
7Tespit ve öneriler açısından tahlili.
8Vize Sınavı
9Modernleşme döneminde siyasetin değişen dili.
10Modern düşüncenin İslâmî akla etkisi
11Ahmet Cevdet Paşa
12Tezakir adlı telifinde din ve siyaset anlayışı.
13Jön-Türklerin Din ve Siyaset Anlayışı
14Cumhuriyet döneminde Seyyid Bey: Kimliği, Şahsiyeti
15Hakimiyet-i Milliye adlı konuşması ve din-siyaset üzerine görüşleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tursun Bey, Tarih-i Ebu’l Feth, (Hazırlayan: Mertol Tulum) İstanbul: 1977, Baha Matbaası. 2. Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, (Haz: Zuhurî Danışman) İstanbul: 1997, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 3. Nadim Macit, “Osmanlı Modernleşmesinde Jön-Türk Hareketinin Din-Siyaset Anlayışı, (Sayfa: 1-50) Osmanlı Özel Sayısı,( Sayı: 5, Eylül-Aralık 1999) 4. Ahmet Cevdet Paşa, Tazakir, Ankara: 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi. 5. Abdullah Cevdet, Funûn ve Felsefe, Felsefe Senihaları, İstanbul: 1912, İçtihat Matbaası. 6. Abdullah Cevdet, Fizyolocyia-ı Tefekkür, İstanbul: H. 1308, İstephan Matbaası. 7. Mehmed Seyyid Bey, “Hilafetin Mahiyet-i Şeriyesi” 3 Mart 1924 TBMM’de irat olunan konuşma. 8. Mehmed Seyyid Bey, Hilafet ve Hakimiyet-i Milliye, Ankara: 1922.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı12020
Uygulama/Pratik14342
Tartışma14114
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1  5  5       
ÖÇ2             
ÖÇ3            5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr