Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015122016Sürdürülebilir Tarım ve Tüketici DavranışlarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; dersi alan öğrencilerin, sürdürülebilir tarım ile tüketici davranışı ilişkisini anlamaları; tüketici davranışı ile ilgili temel kavramları, tüketicilerin satın alma davranışlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak nasıl değiştiğini, tüketicinin satın alma öncesi, satın alma anı ve satın alma sonrası karar sürecini öğrenmeleri, tüketicilerin satın alma sürecindeki davranışlarının arka planını kavramalarını sağlamaktır. Öğrencilerin sürdürülebilir tarıma yönelik tüketici davranışı ile ilgili araştırmalarda kullanılan yöntemler ile bu araştırmaların ortaya koyduğu bulgulara hakim olmaları ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmaların tüketici boyutunu planlayabilir, bu alanda çalışan firmalar için pazarlama stratejilerini geliştirebilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Zerrin Kenanoğlu Bektaş; Assoc. Prof. Dr. Özlem Karahan Uysal
Öğrenme Çıktıları
1Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasında tüketici davranışlarının önemini ve sürdürülebilir tarım sistemleri ile tüketici davranışı ilişkisini kavrama
2Tüketici davranışlarının arka planı hakkında teorik bilgi sahibi olma
3Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilir tarımın yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların tüketici boyutunda aktif görev alabilme
4Sürdürülebilir tarım alanında çalışan firmalar için tüketicilerin satın alma davranışlarına yönelik pazarlama stratejileri ve fikirleri geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tüketici davranışı kavramı, kapsamı, özellikleri, tüketici davranışlarının diğer bilim dalları ile ilişkisi; Tarım ve gıda ürünleri talebinde meydana gelen değişmeler; Tüketicilerin farklı tarımsal üretim yöntemleri ile üretilen ürünlere yönelik talepleri; Tüketici davranış modelleri, Tüketici satın alma süreci (satın alma öncesi, satın alma anı, satın alma sonrası tüketici davranışları); Motivasyon, algılama, öğrenme, hafıza, tutum, kişilik, benlik, değerler, yaşam tarzı, inanç, kültür, danışma grupları, aile, sosyal sınıflar ve demografik faktörlerin tüketici davranışlarına etkileri; Sürdürülebilir tarım ve tüketici satın alma davranışı arasındaki ilişki ve etkileşim; tüketicinin çevre sorunları, çevre bilinci, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal üretim yöntemlerine yönelik bilinç düzeyi ve talebini etkileyen faktörler; Türkiye’de ve diğer ülkelerde tüketicilerin sürdürülebilir üretim yöntemlerine yönelik tutumları ile organik ürün / iyi tarım ürünleri / yeşil ürün vb. satın alma davranışlarını konu alan çalışmalar üzerine incelemeler; Sürdürülebilir Tarım Sistemlerinde tüketicilerin rolü: Topluluk Destekli Tarım, Doğrudan Pazarlama, Yerel Gıda Sistemleri, Katılımcı Sertifikasyon Sistemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriği ve uygulanması konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve tüketici davranışına giriş, tüketici davranışı kavramı, kapsamı, özellikleri, tüketici davranışlarının diğer bilim dalları ile ilişkisi
2Tarım ve gıda ürünleri talebinde meydana gelen değişmeler; tüketicilerin farklı tarımsal üretim yöntemleri ile üretilen ürünlere yönelik talepleri
3Tüketici davranış modelleri, Tüketici satın alma süreci: Satın alma öncesi, satın alma anı, satın alma sonrası tüketici davranışları
4Motivasyon, algılama, öğrenme ve hafıza ve tüketici davranışları
5Tutum ve tutumların ölçülmesi, kişilik, benlik ve tüketici davranışları
6Değerler, yaşam tarzı, inanç, kültür, danışma grupları, aile, sosyal sınıflar, demoğrafik faktörler ve tüketici davranışları
7Sürdürülebilir tarım ve tüketici satın alma davranışı arasındaki ilişki ve etkileşim; tüketicinin çevre sorunları, çevre bilinci, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal üretim yöntemlerine yönelik bilinç düzeyi ve talebini etkileyen faktörler
8Ara sınav
9Organik tarım; Organik ürün ve tüketici davranışı: Türkiye’de ve diğer ülkelerde tüketicilerin organik ürün satın alma davranışları
10Organik ürün ve tüketici davranışı: Türkiye’de ve diğer ülkelerde tüketicilerin organik ürün satın alma davranışları
11İyi tarım uygulamaları; İyi tarım ürünleri ve tüketici davranışı: Türkiye’de ve diğer ülkelerde tüketicilerin iyi tarım ürünlerine yönelik satın alma davranışları
12Yeşil pazarlama, yeşil ürün ve yeşil tüketici kavramları; Türkiye’de ve diğer ülkelerde tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranışları
13Sürdürülebilir tarım sistemlerinde tüketicilerin rolü: Topluluk Destekli Tarım, Doğrudan Pazarlama, Yerel Gıda Sistemleri, Katılımcı Sertifikasyon Sistemleri
14Ödevlerin Sunumu ve tartışılması
15Ödevlerin Sunumu ve tartışılması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akgüngör, S., Miran, B., Abay, C., Olhan, E. and Kızıldağ Nergis, N. 1999. İstanbul, Ankara ve İzmir İllerinde Tüketicilerin Çevre Dostu Tarım Ürünlerine Potansiyel Talebinin Tahminlenmesi. TEAE: 15, Ankara, p. 107. Akgüngör, S., Miran, B. and Abay, C. 2010. Consumer Willingness to Pay for Organic Food in Urban Turkey. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 22(3/4): 299-313. Akın, M., Çiçek, R., İnal, M.E. and Toksarı, M. 2010. Niğde İlindeki Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Organik Gıdalara İlişkin Tutum ve Bireysel Değerleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1): 29-56. Auger, P., Devinney, T., Louviere, J., 2007. Using best-worst scaling methodology to investigate consumer ethical beliefs across countries. Journal of Business Ethics 70, 299-326. Azak, Ş. and Miran, B. 2012. Consumer attitudes towards organic products in the ecologic market of Izmir. 23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Book of proceedings, Izmir. pp.71. Bayramoğlu, Z. and Göktolga, Z.G. 2009. Consumer willingness to pay for pesticide free tomatoes in Turkey. 1st International Symposium on Sustainable Development, Book of proceedings, Sarajevo, pp. 98-103. Bilge, F.A., Göksu, N., 2010, Tüketici Davranışları, Gazi Yayınevi, Ankara, 202 s. Bond, C.A., D. Thilmany, and J. Kelling-Bond, 2008. Understanding consumer interest in product and process based attributes for fresh produce. Agribusiness 24, 231-252. Brooks, Kathleen, Ellison, Brenna, 2014. "Which Livestock Production Methods Matter Most to Consumers?," 2014 Annual Meeting, July 27-29, 2014, Minneapolis, Minnesota 173517, Agricultural and Applied Economics Association. Clonan,Clonan, A., Holdsworth, M., Swift, J., and Wilson, P., 2010. UK consumers priorities for sustainable food purchases. http://purl.umn.edu/91948 Çelik, S. 2013. Kimler, neden organik gıda satın alıyor? Bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30): 93-108. Çiçek, T. and Kartalkanat, A. 2010. Consumer dispositions towards organic food: The example of Kahramanmaras / Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(3): 446-451. Dağıstan, E., Demirtaş, B., Yılmaz, Y. and Tapkı, N. 2010. Organik ürün tüketim eğilimi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Book of proceedings, Şanlıurfa, Vol: 1, pp. 312-319. Durmaz, Yakup, Tüketici Davranışı, 2008, Detay Yayıncılık, 216 s. Ergin, E.A. and Özsacmacı B. 2011. Turkish consumers’ perceptions and consumption of organic foods. African Journal of Business Management, 5(3): 910-914. Evans, Martin, Jamal, Ahmad, Foxall, Gordon, 2009, Consumer Behaviour, ISBN 978-0-470-99465-8, England, 560 s. Gündüz, O. and Bayramoğlu, Z. 2011. Consumer’s willingness to pay for organic chicken meat in Samsun province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(3): 334-340. İslamoğlu, Ahmet Hamdi, Remzi Altunışık, 2010, Tüketici Davranışları, Beta Basım Yayım, 332 s. Kacur, L.L. 2009. Erciyes üniversitesi İİBF akademik ve idari personeli ile İİBF işletme gündüz ve ikinci öğretim öğrencilerinin organik ürünleri algılamaları. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 33: 249-277. Karabaş, S. and Gürler, A.Z. 2012. Organik ürün tercihinde tüketici davranışları üzerine etkili faktörlerin logit regresyon analizi ile tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Dergisi, 5(10): 129-156. Karabulut, Muhittin, 2002, Tüketici Davranışı, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, 276 s. Karahan Uysal, Özlem, Kenanoğlu Bektaş, Zerrin, 2014, Analysis of the Turkish Domestic Market for Organic Products under the Light of Consumer Studies, 25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September 2014, Izmir. Karalar, Rıdvan, Barış, Gülfidan, Velioğlu, N. Meltem, 2006, Tüketici Davranışları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1688. Koç, A., Akyıl, N., Ertürk, E. and Kandemir, M.U. 2001. Türkiye’de organik ürün talebi: Tüketicinin kalite için ödemeye gönüllü olduğu fiyat farkı. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Semp., Book of proceed., Antalya, pp. 295-309. Koç, Erdoğan, 2012, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yayıncılık, 446 s. Lusk, J.L. and Briggeman, B., 2009. Food values. American Journal of Agricultural Economics 91, 1-13. Mazzocchi, Mario, 2008, Statistics for Marketing and Consumer Research, Sage Publications, ISBN 978-1-4129-1122-1, 412 s. Mutlu, N. 2007. Consumer attitude and behavior towards organic food: cross-cultural study of Turkey and Germany. MSc. Thesis, Universitat Hohenheim, Institute of Agricultural Policy and Markets, Stuttgart, Hohenheim, 136 s. Odabaşı, Yavuz, Barış, Gülfidan, 2011, Tüketici Davranışı, ISBN:9758378643, 408 s. Onken, Kathryn A., John C. Bernard, and Pesek,John D.„Jr. “Comparing Willingness to Pay for Organic, Natural, Locally Grown, and State Marketing Program Promoted Foods in the Mid-Atlantic Region.” Agricultural and Resource Economics Review 40.1 (2011): 33-47. Onozaka, Y. and D. Thilmany McFadden, 2010. Defining sustainable food market segments: do motivations and values vary by shopping locale? American Journal of Agricultural Economics; doi:10.1093/ajae/aaq152 Onozaka, Yuko, and Dawn Thilmany McFadden. “Does Local Labeling Complement Or Compete with Other Sustainable Labels? A Conjoint Analysis of Direct and Joint Values for Fresh Produce Claims.” American Journal of Agricultural Economics 93.3 (2011): 693- 706. Oraman, Y. and Unakıtan, G. 2010. Analysis of factors influencing organic fruit and vegetable purchasing in Istanbul. Ecology of Food and Nutrition, 49(6): 452-466. Özkan, B., Özçatalbaş, O., Yılmaz, S., Yılmaz, İ. and Akpınar, G. 2000. Antalya ili merkezinde tüketicilerin organik tarım ürünleri ile ilgili duyarlılıklarının belirlenmesi. Türkiye IV.Ulusal Tarım Ekon. Kong., Tekirdağ, pp. 1-9. Padberg, D.I., Ritson C., Albisu, L.M., 2002, Agro-Food Marketing, CAB International, CIHEAM, London, 492 s. Sackett, Hillary, Shupp, Robert, Tonsor, Glynn,"Consumer Perceptions of Sustainable Farming Practices: A Best-Worst Scenario." (2013) Agricultural and Resource Economics Review. 42(2) pp. 275-290. Sackett, Hillary M., Consumer Perceptions, Preferences, And Willingness to Pay for Sustainably Labeled Food Products, PhD Dissertation, Michigan State University, Agricultural, Food, and Resource Economics Program, 2013. Santimanon, T. and Weatherspoon, D., 2010. Hedonic Analysis of sustainable food products. International Food and Agribusiness Managment Review 13, 57-74. Sarıkaya, N. 2007. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2): 110-125. Saunders, C. et.al., 2010. Consumer Attitudes Towards Sustainability Attributes on Food Labels. Conference Proceedings. http://ageconsearch.umn.edu/handle/96944 Seçer, A., Emeksiz, F. and Davran, M.K. 2010. Tüketicilerin organik ürün tüketim kararlarında çevreye duyarlılığının etkisi: Adana ili örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Book of proceedings, Şanlıurfa, Vol:2, pp. 653-660. Semiz, D. 2008. Niş pazarlama stratejisi ve organik ürünler pazarında bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MSc Thesis, İstanbul, p. 136. Solomon, Michael R., 2013, Consumer Behavior: Buying, Having and Being, Pearson, England, 639 s. Solomon, Michael R., Bamossy, Gary, Askegarad, Soren, 2010, Consumer Behavior: A European Perspective, Fourth Edition, Printice Hall, England, 700 s. Sönmez, N.İ., Demiryürek, K., Yıldırım, Ç. and Çınar, E. 2013. Organik ve konvansiyonel ürünlerde tüketici eğilimleri: samsun ili örneği. Türkiye V. Organik Tarım Semp., Book of proceedings, Samsun, Vol:2, pp. 82-88. Tonsor, G., and Shupp, R., 2009. Valuations of 'sustainably produced' labels on beef, tomato, and apple products. Agricultural and Resource Economics Review 38, 371-383. Umberger, W. J., D. D. Thilmany McFadden, and A.R. Smith, 2009. Does altruism play a role in determining U.S. consumer preferences and willing to pay for natural and regionally produced beef? Agribusiness 25, 268-285. Uysal, Ö.K., Miran, B., Abay C., Boyacı, M., Janssen, M. and Hamm, U. 2010. Türkiye’de tüketicilerin organik logolara yaklaşımları, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kong., Book of proceedings, Şanlıurfa, Vol:1, pp. 363-370. Ward, C.E., J.L. Lusk, and J.M. Dutton, 2008. Implicit value of retail beef product attributes. Journal of Agricultural and Resource Economics 33, 364-381. Ward, Patrick S., Ortega, David L., Spielman, David J., Singh, Vartika, 2014. "Heterogeneous Demand for Drought-Tolerant Rice: Evidence from Bihar, India," World Development, Elsevier, vol. 64(C), pages 125-139. Yeşiloğlu, H. 2013. Yaşam tarzının müşteri sadakati ve tüketicilerin satın alma davranışları üzerine etkileri: Organik gıda ürünlerini kullanan tüketiciler üzerinde bir uygulama, Atılım Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Ankara, p. 105.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama14848
Rapor Sunma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15554454
ÖÇ25554454
ÖÇ35555555
ÖÇ45555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr