Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026232019Advanced StatisticsElective118
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Dersin sonunda öğrenciler, çok değişkenli istatistiksel teknikleri kavrayacak, özelliklerini, varsayımlarını ve kullanıldıkları yerleri ayırt edebilecek, çok değişkenli verileri uygun istatistik tekniklerle çözümleyebilecek ve yorumlayabileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Tuncay ÖĞRETMEN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İstatistiğin temel kavramlarının hatırlanması, Veri kodlama, Güvenirlik analizi ve türleri, Açıklayıcı faktör analizi ve temel bileşenler analizi, Çoklu regresyon analizi, Lojistik regresyon ve diskriminant analizi, Tekrarlı ölçümler ve karışık ölçümler için ANOVA, MANOVA ve kanonik korelasyon analizi, Çok düzeyli doğrusal modelleme, Yapısal eşitlik modeli, doğrulayıcı faktör analizi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (2. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık. Hinkle, D. E., Wiersma, W. & Jurs, S. G. (1998). Applied Statistics For the Behavioral Sciences. New York: Houghton Mifflin Com.Fourth Edition. Tabachnick, B. G. & Fidell L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. Jöreskog, K. G. & Sörbom, D, (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling (2nd Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Stevens, J. P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4th Ed.). New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Fourth Edition. Leech, L. N., Barrett, K.C. & Morgan, G. A. (2008). SPSS for Intermediate statistics (3rd Ed.). New York: Lawrence Earlbaum Ass. Brace, N., Kemp, R. & Snelgar, R. (2003). SPSS for psychologists (2nd Ed.). New York: Palgrave Macmillan. Albayrak, A. S. (2006). Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr