Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Biyokimya - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Biyokimya Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nin yedi bölümünden birisidir. Biyokimya dalında modern bir eğitim anlayışının uygulandığı bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler eğitimlerinin birinci yılına doğrudan başlayabilirler. Bölümümüzde aynı zamanda Yüksek Lisans ve Doktora Programları da yürütülmektedir. Bu programlarda temel bilgilerin yanı sıra Biyokimya bilimindeki seçme konularda dersler verilmektedir. Tüm Lisans ve Lisansüstü programlarındaki dersler bölüm öğretim üyeleri ve diğer bölümlerin öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır. Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile Biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir. Biyokimya Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’de ilk kez Biyokimya Bölümü 1978 yılında Kimya Fakültesi içinde “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulmuştur. Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 1982 yılında devreye girmesinden sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü içinde yer almış ve iki yılı Kimya Bölümü ile ortak “Biyokimya Ağırlıklı Kimyagerlik” Öğretim Programı şeklinde uygulanmıştır. 1996–1997 öğretim yılından itibaren Türkiye’de lisans düzeyinde 4 yıllık Biyokimya eğitimi veren ilk bağımsız bir bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan iki yönlendirici programdan birinde bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve bir aylık stajını yapan mezunlara "BİYOKİMYA" veya "BİYOTEKNOLOJİ AĞIRLIKLI BİYOKİMYA" Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda yeterli puan almış olmak. Bölümde eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 4 yıldır. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli puan alanlar veya Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun uyguladığı sınavda başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim planında yer alan iki yönlendirici programdan her birinde mevcut olan derslerden en az 142 kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) ders alan, derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4,00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve bir aylık stajını yapan öğrenciler "Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" Lisans diplomasından birisini alırlar.
Program Profili
Bölüm’de “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ayrı eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim programlarında ilk iki yıl ortak olarak yürütülmekte son iki yılda ise öğrenci tercihine göre arzu ettiği programda eğitimine devam etmektedir. İlk iki yılda verilen ortak temel dersler ile farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek ve çağdaş bir Biyokimya eğitimine zemin oluşturacak temel bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir. Son iki yılda ise öğrenci yönelimine göre zorunlu ve farklı konularda verilen seçmeli dersler ile donanımını tamamlar. Canlı yaşamı ile ilgili Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyokimya Bölümünün Lisans eğitim programlarını tamamlamış olan mezunlar ilgili alanlardaki lisansüstü programlarına başvurabilirler. Biyokimya ile ilgili herhangi bir işte görev alacak gerek lisans gerekse lisansüstü dereceye sahip mezunlar farklı alanlarda çalışabilirler. Genel olarak mezunlarımız; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında Biyokimyager olarak çalışırlar. Biyokimya’nın farklı dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Sinan AKGOL Tel : +90 232 3111711 e-mail: sinan.akgol@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü; Serap EVRAN, Assoc. Prof. Dr. Tel : +90 232 3111773 e-mail:serap.evran@ege.edu.tr Adres/İletişim : Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://biyokimya.ege.edu.tr Tel/Fax: +90 232 3438624 e- mail: biyokimya@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Biyokimya Bölümü bünyesinde öğrenci laboratuvarı ve soğuk odanın yanısıra Biyoteknoloji, Protein/Enzimoloji, Protein Mühendisliği ve Polimer/Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm’de 7 tam zamanlı profesör, 5 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve çoğu Lisansüstü çalışmalarını sürdüren 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İnterdisipliner yapısı gereğifarklı fakültelerinin öğretim üyelerinden destek alınmaktadır.

Program Çıktıları
1Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik Temel Bilgilerini yaşam bilimleri ile ilgili alanlarda kullanabilme,
2Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi
3Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme
4Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda kullanabilme becerisi
5Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme
6Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
7Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
13Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme
14Kalite konularında bilinc sahibi olabilme
15Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 407001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 407001152003 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 407001072006 GENEL KİMYA-I Zorunlu 2 0 0 4
4 407001052012 GENERAL BIOLOGY Zorunlu 2 0 2 6
5 407001032006 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 5
6 407001062012 PHYSICS I Zorunlu 2 0 0 4
7 407001132006 SCIENTIFIC ENGLISH-I Zorunlu 2 0 0 2
8 407001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 407001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 0 2 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 407000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 407001122006 GENEL KİMYA-II Zorunlu 2 0 2 6
3 407001101997 HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 6
4 407001082006 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 6
5 407001112012 PHYSICS II Zorunlu 3 0 0 6
6 407001142006 SCIENTIFIC ENGLISH-II Zorunlu 2 0 0 2
7 407000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 0 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 407002032006 ANALİTİK KİMYA-I Zorunlu 2 0 3 7
2 407002051997 ANORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
3 407002012012 BASIC STATISTICS Zorunlu 2 0 0 3
4 10420701E11229 GENETICS Zorunlu 2 0 0 5
5 407002021997 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
6 407002062006 ORGANİK KİMYA-I Zorunlu 2 0 3 7
Toplam 12 0 8 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 407002092006 ANALİTİK KİMYA-II Zorunlu 2 0 0 4
2 407002242006 BİYOORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 4
3 10420701E11230 CHEMOMETRY Zorunlu 2 0 0 3
4 407002122006 HİSTOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
5 407002082012 ORGANIC CHEMISTRY II Zorunlu 2 0 0 4
6 407002202005 TEMEL BİYOFİZİKOKİMYA Zorunlu 2 0 0 4
7 10420701T11232 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
8 407002222006 YAŞAM BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 2 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420701E11391 BASIC TECHNIQUES IN BIOCHEMISTRY Zorunlu 2 0 3 7
2 407013872006 BİYOANORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
3 407013052006 BİYOFİZİKOKİMYA Zorunlu 2 0 3 7
4 407013011997 BİYOKİMYA-I Zorunlu 4 0 3 9
5 407013892006 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 407013342000 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 12 0 9 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420711E11372 BIOREACTORS Zorunlu 2 0 0 3
2 407013091997 BİYOKİMYA-II Zorunlu 4 0 3 9
3 407013662006 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 2 7
4 407013572006 ENZİMOLOJİ Zorunlu 2 0 3 7
5 407013682006 MİKROBİYAL METABOLİZMA Zorunlu 2 0 0 3
6 407013342000 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 12 0 8 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420711E11805 BIOPROCESS KINETICS Zorunlu 2 0 0 3
2 10420711E11807 BIOPROCESS LABORATORY Zorunlu 0 0 3 7
3 407014022000 BİYOKİMYA III Zorunlu 2 0 3 7
4 407014042006 ENZİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 407014912006 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 BİYO.BYT.07 SEÇMELİ DERSLER-III Seçmeli - - - 7
Toplam 8 0 6 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİYO.BYT.08 SEÇMELİ DERSLER-IV Seçmeli - - - 27
2 407014882012 SEPARATION AND PURIFICATION METHODS IN BIOPROCESSES Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 2 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420702E11813 DATA BASES IN BIOCHEMISTRY Seçmeli 1 1 0 2
2 10420702E11815 INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS Seçmeli 2 0 0 3
3 10420702E11817 FOOD QUALITY CONTROL Seçmeli 2 0 2 4
4 407014052000 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 2
5 407014872006 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6 407014892006 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 0 2 2
7 407014992006 BİYOSENSÖRLERE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 407018012006 BİYOENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 407018032006 MİKROBİYAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
10 407018192012 APPLIED BIOSTATISTICS Seçmeli 2 2 0 4
11 407028112012 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 3
SEÇMELİ DERSLER-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420702E11802 DRUG METABOLISM Seçmeli 2 0 0 3
2 10420702E11804 GENE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS Seçmeli 2 0 0 3
3 10420702E11806 BIOMATERIALS Seçmeli 2 0 0 3
4 10420702E11810 CHEMICAL INSTRUMENTATION Seçmeli 2 0 0 3
5 10420712E11809 FOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 3 7
6 407014082000 ENDÜSTRİYEL HİJYEN Seçmeli 2 0 0 3
7 407014102000 GIDA HİJYENİ Seçmeli 2 0 0 3
8 407014122002 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
9 407014602002 ATIK DEĞERLENDİRMESİ VE ARITMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 407014742006 ANATOMİ Seçmeli 2 0 0 3
11 407014782006 EKOLOJİK BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
12 407014822006 FİZYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
13 407014902006 BİTKİ VE HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
14 407014922006 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
15 407014942006 NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
16 407018162012 BİYOETİK Seçmeli 2 0 0 4
17 407018182012 MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
18 407018202012 ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
19 407024122012 TECHNICAL INVESTIGATION Seçmeli 0 3 0 7
20 407024982012 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr