Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kimya Mühendisliği Bölümü 1968 yılında, o zamanki Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1972 yılında vermiştir. Önceleri çok kısıtlı fiziksel imkanlar içinde eğitim-öğretim verme uğraşı içinde olan Bölümümüzde geçen yıllar süresince fiziksel altyapı ve akademik kadro güçlendirilmiştir. Halen Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Bölümümüzde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitim-öğretimi devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve endüstride herbiri 4 hafta olan toplam 8 haftalık iki yaz stajını yapan mezunlar "Kimya Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nün özgörevi, bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Kimya Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış mesleki ve etik sorumluluk sahibi kimya mühendisleri yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı; çağdaş kimya mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl ; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar , temel mühendislik, İngilizce teknik iletişim ve problem çözme derslerini içerir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ile tanıştırılmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler başlıca , Temel Kimya Mühendisliği Hesaplamaları , Temel İşlemler, Termodinamik, Reaksiyon Mühendisliği gibi Kimya Mühendisliğinin çekirdek derslerinden oluşmaktadır. İkinci ve Üçüncü yıllarda yer alan Tasarım İlkeleri I ve II dersleri ile öğrencilere tasarım yaklaşımı aşılanmakta ve son sınıfta verilen Ana Tasarım dersine hazırlık yapılmaktadır. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında programdaki zorunlu derslere ek olarak kimya mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan konuların oluşturduğu seçmeli dersler sunulur. Dördüncü yılda alınan Diploma Projesi, Araştırma ve Geliştirme ye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır. Laboratuar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yanında değişik kimyasal tesislere teknik inceleme gezileri ve yaz aylarında yapılan staj faaliyetleri ile öğrencilerin prosesleri yerinde görmesi ve tanımasına fırsat verilmektedir. Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar ; Petrokimya,Tıbbi ve Tarımsal İlaç, Boya ve Mürekkep, Deterjan ve Sabun, Kozmetik ,Deri ve Tekstil, Akaryakıt ve Madeni Yağlar, Gıda ve Kimyasal Madde Ü retimi ve benzeri iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Arasınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavların tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) öğretim üyesinin yarıyıl etkinliklerini % 40-70 arasında ve final veya bütünleme sınavını % 60-30 aralığında belirleyeceği ağırlıklandırma ile bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Öğrenci sayısının bağıl değerlendirme yapılmasını mümkün kılan 30'dan daha az olduğu seçmeli derslerde başarı doğrudan değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması (AGNO) kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI Tel :0-232 -388 76 00 Faks : 0-232-388 77 76 E-Mail : infochemeng@mail.ege.edu.tr AKTS /DE Koordinatörü Prof. Dr. Süheyda ATALAY Tel :0-232 -388 0016 E-mail :suheyda.atalay@ege.edu.tr Adres: Ege Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, Izmir, TÜRKİYE
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı 30 Eylül 2011 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. Kimya Mühendisliği Lisans Programı'na 30 Eylül 2011 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında EUR-ACE Etiketi verilmiştir. Mühendislik Programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi, bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite olmuş mühendislik programı" anlamını taşımaktadır. Bölümde toplam 550 öğrencinin derslerini yapabileceği 11 dershane, 100 kişilik bir konferans salonu ve 30 kişilik toplantı odası bulunmaktadır. Son yıllarda önemli katılımlarla öğretim üyesi zenginleşen bölümde halen 15 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 6'sı doktoralı olmak üzere 17 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 6 Teknik Personel görev yapmaktadır. Kimya ve Enstrümental Analiz laboratuvarlarının yanısıra Kimya Mühendisliği uygulamalarını tanıtan küçük ölçekte deney sistemlerinin yer aldığı Kimya Mühendisliği Laboratuvarları ve pilot tesisi bulunmaktadır. Bölümde eğitim amaçlı bir bilgisayar laboratuvarı bulunmakatadır. Bölümde gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri; ayırma işlemleri, atık giderilmesi, biyosufaktantlar, heterojen kataliz, üretim teknolojileri, polimerler, kozmetik, süreç dinamiği ve benzetim gibi konularda büyük bir çeşitlilik gösterir. Kimya Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 2003-2004 Akademik Yılında Pilot Proje kapsamında Erasmus programına katılmıştır. Türkiye’nin ilk Erasmus öğrencileri Kimya Mühendisliği Bölümünden Portekiz, Porto Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne gönderilmiştir. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 20 lisans ve 5 lisans üstü öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Kimya Mühendisliği problemlerine uygulayabilme..
2Kimya mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme.
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme.
5Sunulan verileri çözümleme, ve sonuçlarını yorumlama becerisi.
6Deney tasarlama, uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisi.
7Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
13Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme,
14Kalite konularında bilinç sahibi olabilme. ..

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503001012006 CALCULUS-I Zorunlu 4 1 0 6
2 503001052006 CHEMISTRY-I Zorunlu 2 2 0 4
3 503001072010 COMPUTER(BASIC SKILLS IN COMPUTER) Zorunlu 0 3 0 5
4 503001152006 ENGINEERING MECHANICS Zorunlu 3 1 0 5
5 503001192006 PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I Zorunlu 2 0 0 2
6 503001172006 STRATEGIES IN PROBLEM SOLVING Zorunlu 2 1 0 4
7 503001222011 TRANSITION INTO UNIVERSITY LIFE Zorunlu 1 0 0 2
8 503001212006 TURKISH LANGUAGE-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503001022006 CALCULUS-II Zorunlu 4 1 0 5
2 503001142006 CHEMISTRY LABORATORY Zorunlu 0 2 0 3
3 503001062006 CHEMISTRY-II Zorunlu 2 2 0 3
4 503001122002 COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 2 2 0 4
5 503001092011 ORIENTATION TO CHEMICAL ENGINEERING Zorunlu 2 0 0 3
6 503001042006 PHYSICS Zorunlu 3 1 0 4
7 503001182006 PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II Zorunlu 2 0 0 2
8 503001162006 TECHNICAL COMMUNICATION Zorunlu 2 1 0 4
9 503001202006 TURKISH LANGUAGE-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 9 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503002092007 CHEMICAL PROCESS CALCULATIONS Zorunlu 4 1 0 6
2 503002012007 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 3 1 0 5
3 503002212007 ENGINEERING GRAPHICS Zorunlu 0 2 0 4
4 503002152007 MOLECULAR TRANSPORT Zorunlu 2 0 0 4
5 503002111994 ORGANIC CHEMISTRY Zorunlu 3 0 0 3
6 503002131994 PRACTICAL TRAINING-I Zorunlu 0 0 0 3
7 503002192007 THERMODYNAMICS Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 15 5 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503002162008 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS Zorunlu 2 1 0 5
2 10520301E11222 COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES Zorunlu 1 0 0 1
3 503002202007 CONCEPTUAL DESIGN -I Zorunlu 1 0 0 3
4 503002102007 FLUID MECHANICS Zorunlu 4 1 0 6
5 503002182007 MATERIALS SCIENCE Zorunlu 2 0 0 3
6 503002022007 NUMERICAL ANALYSIS Zorunlu 3 1 0 5
7 503002142007 PHYSICAL CHEMISTRY Zorunlu 2 1 0 4
8 503002131994 PRACTICAL TRAINING-I Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 15 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503003111994 ECONOMICS Zorunlu 2 0 0 2
2 503003012008 HEAT TRANSFER PROCESSES Zorunlu 4 1 0 6
3 503003071994 INSTRUMENTAL ANALYSIS Zorunlu 1 0 2 4
4 503003032008 MASS TRANSFER PROCESSES Zorunlu 4 1 0 5
5 503003592015 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I Zorunlu 2 0 0 2
6 503003231994 PRACTICAL TRAINING II Zorunlu 0 0 0 3
7 503003452008 REACTION ENGINEERING I Zorunlu 2 1 0 5
8 REST.ELECTIVE-I RESTRICTED ELECTIVE-I Seçmeli - - - 3
Toplam 17 3 2 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503003042008 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS Zorunlu 2 1 0 3
2 503003102008 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I Zorunlu 1 4 0 7
3 503003862008 CONCEPTUAL DESIGN II Zorunlu 1 0 0 3
4 ENG.ELECTIVE-I ENGINEERING ELECTIVE -I Seçmeli - - - 3
5 503003062015 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Zorunlu 2 0 0 2
6 503003231994 PRACTICAL TRAINING II Zorunlu 0 0 0 3
7 503003842008 REACTION ENGINEERING II Zorunlu 3 1 0 5
8 503003022008 SIMULTANEOUS HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 13 7 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503004011994 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN Zorunlu 1 3 0 8
2 503004032009 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II Zorunlu 1 4 0 7
3 503004002018 DIPLOMA PROJECT Zorunlu 0 4 0 7
4 ENGIN.ELECTIVE-II ENGINEERING ELECTIVE-II Seçmeli - - - 3
5 503004051994 INORGANIC TECHNOLOGY Zorunlu 2 0 0 2
6 503004071994 MODELLING AND SIMULATION Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 8 12 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503004011994 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN Zorunlu 1 3 0 8
2 503004002018 DIPLOMA PROJECT Zorunlu 0 4 0 7
3 ENGIN.ELECTIVE-III ENGINEERING ELECTIVE-III Seçmeli - - - 3
4 503004041994 ORGANIC TECHNOLOGY Zorunlu 3 0 0 4
5 503004022009 PROCESS CONTROL Zorunlu 3 1 0 5
6 REST.ELECTIVE-II RESTRICTED ELECTIVE-II Seçmeli - - - 3
Toplam 11 8 0 30
 
RESTRICTED ELECTIVE-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503003302009 SOLUTION AND INTERFACIAL THERMODYNAMICS Seçmeli 2 0 0 3
2 503003372008 STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYMERS Seçmeli 2 0 0 3
3 503003432008 MECHANICAL PROCESSES(STATICS.DYNAMICS,STREN.OF MATER.) Seçmeli 2 0 0 3
4 503003492008 OPERATIONAL RESEARCH Seçmeli 2 0 0 3
5 503003512010 STATISTICAL METHODS IN QUALITY CONTROL Seçmeli 2 0 0 3
6 503003552010 HAZARDOUS WASTE TREATMENT Seçmeli 2 0 0 3
7 503003572010 BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 0 0 3
8 503003632018 PARTICLE AND MATERIAL MANUFACTURING USING MEMBRANE EMULSIFICATION SYSTEM Seçmeli 2 0 0 3
9 503003652018 BIOCHEMICAL ENGINEERING I Seçmeli 2 0 0 3
ENGINEERING ELECTIVE -I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503003221994 HEAT TRANSFER EQUIPMENT Seçmeli 2 0 0 3
2 503003321994 FUNDAMENTALS AND APPLICATION OF ION EXCHANGE TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
3 503003342002 WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
4 503003382005 INDUSTRIAL USE OF CLAYS Seçmeli 2 0 0 3
5 503003402005 BASIC ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT Seçmeli 2 0 0 3
6 503003502018 ORGANIC COATINGS AND CORROSION PREVENTION Seçmeli 2 0 0 3
7 503003522018 FERROUS MATERIALS & MATERIAL SELECTION IN CHEMICAL ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 3
8 503003542018 PRESSURE VESSELS IN CHEMICAL ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 3
9 503003582014 FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
10 503003602019 NANOSCIENCE AND NANOENGINEERING Seçmeli 2 0 0 3
11 503003902009 MEASUREMENT OF PROPERTIES AND EVALUATION Seçmeli 2 0 0 3
12 503003942009 TRANSPORT PHENOMENA Seçmeli 2 0 0 3
13 503003982010 SOLID CATALYZED REACTIONS Seçmeli 2 0 0 3
14 503007002012 INVESTMENT STEPS AND ENGİNEERING CONTRACTS Seçmeli 2 0 0 3
15 503007022015 SOLAR CELL AND FUEL CELL TECHNOLOGIES Seçmeli 2 0 0 3
16 503007042015 GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 0 0 3
17 503007062017 PROCESS EQUIPMENT DESIGN Seçmeli 2 0 0 3
ENGINEERING ELECTIVE-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10520306E11849 SPECIAL TOPICS ON DIPLOMA PROJECT-I Seçmeli 2 0 0 3
2 10520306E11851 SPECIAL TOPICS ON DIPLOMA PROJECT-II Seçmeli 2 0 0 3
3 10520306E11853 SPECIAL TOPICS ON DIPLOMA PROJECT-III Seçmeli 2 0 0 3
4 503004152003 INSTRUMENTATION AND FLOWSHEETING Seçmeli 2 0 0 3
5 503004231994 HETEROGENEOUS REACTION SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 3
6 503004251994 OPTIMIZATION IN CHEMICAL ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 3
7 503004271994 CHEMICAL PROCESSING OF COAL Seçmeli 2 0 0 3
8 503004292008 BIOFUELS Seçmeli 2 0 0 3
9 503004371994 ADSORPTION Seçmeli 2 0 0 3
10 503004431994 DRYING Seçmeli 2 0 0 3
11 503004491999 DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
12 503004511999 RECYCLING AND REUSE OF PLASTICS Seçmeli 2 0 0 3
13 503004552002 INTRODUCTION TO PARTICULATE SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 3
14 503004572002 INDUSTRIAL WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
15 503004632002 PLANT START-UP Seçmeli 2 0 0 3
16 503004712014 INTRODUCTION TO BIOSEPARATION TECHNIQUES Seçmeli 2 0 0 3
17 503004732018 INDUSTRIAL POLYMERS Seçmeli 2 0 0 3
18 503008032015 ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR THE TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTEWATERS Seçmeli 2 0 0 3
19 503008052015 CHEMICAL REACTION SEPARATION HYBRID PROCESSES Seçmeli 2 0 0 3
20 503008552012 CATALYST PREPARATION AND CHARACTERIZATION METHODS Seçmeli 2 0 0 3
ENGINEERING ELECTIVE-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10520306E11802 SPECIAL TOPICS ON DIPLOMA PROJECT-IV Seçmeli 2 0 0 3
2 10520306E11804 SPECIAL TOPICS ON DIPLOMA PROJECT-V Seçmeli 2 0 0 3
3 10520306E11806 SPECIAL TOPICS ON DIPLOMA PROJECT-VI Seçmeli 2 0 0 3
4 503004081994 COMPUTER AIDED DESIGN Seçmeli 2 0 0 3
5 503004101994 MULTI-COMPONENT SEPARATION Seçmeli 2 0 0 3
6 503004122010 HETEROGENEOUS CATALYTIC REACTORS Seçmeli 2 0 0 3
7 503004162014 CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF PETROLEUM Seçmeli 2 0 0 3
8 503004201994 COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 0 0 3
9 503004241994 PRINCIPLES OF ELECTROCHEMICAL PROCESSES Seçmeli 2 0 0 3
10 503004321994 DETERGENCY Seçmeli 2 0 0 3
11 503004381998 PROCESSES IN POLYMER TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
12 503004401999 BASIC CONCEPTS IN PROCESS SYNTHESIS Seçmeli 2 0 0 3
13 503004422002 SORPTION PROCESSES FOR WATER TREATMENT Seçmeli 2 0 0 3
14 503004482005 DESALINATION Seçmeli 2 0 0 3
15 503004562009 PESTICIDE CONTAMINATION,ANALYSIS AND REMOVAL METHODS Seçmeli 2 0 0 3
16 503004672011 SOLID-LIQUID TWO PHASE FLOW Seçmeli 2 0 0 3
17 503004682019 TECHNOLOGY OF OILS AND FATS Seçmeli 2 0 0 3
18 503004702019 PRODUCT ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 3
19 503004922009 POLLUTION CONTROL Seçmeli 2 0 0 3
20 503004942009 ENERGY CONSERVATION AND CONVERSION Seçmeli 2 0 0 3
21 503008082015 CORROSION AND PREVENTIONS Seçmeli 2 0 0 3
22 503008102015 COMPUTATIONAL METHODS IN REACTION ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 3
23 503008162016 PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF SONOCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
RESTRICTED ELECTIVE-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 503004582009 PHILOSOPHY OF MANAGEMENT AND WORK ETHICS Seçmeli 2 0 0 3
2 503004602019 INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 0 0 3
3 503004622019 ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 0 0 3
4 503004662019 BUSINESS PLAN DEVELOPMENT Seçmeli 2 0 0 3
5 503004802009 COMMUNICATION SKILLS Seçmeli 2 0 0 3
6 503004962009 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE Seçmeli 2 0 0 3
7 503004982009 INTRODUCTION TO HUMAN BEHAVIOR Seçmeli 2 0 0 3
8 503008122015 WOMAN IN ECONOMY Seçmeli 2 0 0 3
9 503008142016 CONTEMPORARY OPERATIONAL APPROACHES AND MARKETING CONCEPT Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr