Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ziraat Fakültesi öğrencilerine Genel Ekonomi, Zirai Ekonomi ve Zirai İşletmecilik derslerini vermek; tarım işletmeciliği alanında işletme plânlama analizleri ve veri toplamaya yönelik araştırmalar yapmak amacıyla Senatonun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile kurulan “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Kürsüsü” bugünkü Tarım Ekonomisi Bölümünün temelini oluşturmuştur. Bu kürsü, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 04.03.1975 tarihli Senato kararı ile “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Bölümü” olmuş, 30.03.1976 tarihli Senato kararı ile de “Ziraat Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümü” olarak adı değiştirilmiştir. 18.02.1982 tarihinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi ile bugünkü adını alan Tarım Ekonomisi Bölümü; “Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı” ve “Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı” olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tarımsal Pazarlama Bilim Dalı, Tarımsal Üretim Ekonomisi Bilim Dalı ve Tarımsal Kooperatifçilik Bilim Dalı olmak üzere üç alt bilim dalına; Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı ise Tarım Politikası Bilim Dalı ve Tarımsal Yayım Bilim Dalı olmak üzere iki alt bilim dalına ayrılmaktadır. Bölümde 13 Profesör, 7 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 9 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 2 Sekreter ve 2 Hizmetli bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarım Ekonomisi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tarım Ekonomisi Bölümü, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun ziraat mühendisleri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Böylece, Tarım Ekonomisi Bölümü disiplinlerarası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı düşünen, sorunlara yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda Tarım Ekonomisi ile ilgili derslerin yanında Ziraat Mühendisliği temel dersleri de yer almaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Bunlar arasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tarımsal Kooperatifler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmanlık Firmaları sayılabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ilgili dersin Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 11. maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin arasınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup, final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Murat Yercan AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal ADRES: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir TEL : (232) 388 40 00 / 2911 – (232) 388 18 62 FAX : (232) 388 18 62 e-mail: ekonomi@mail.ege.edu.tr web: http://agr.ege.edu.tr/tarimekonomisi/
Bölüm Olanakları
Bölümün iki kata yayılmış bir yerleşim düzeni içerisinde; 1 lisans ve 1 lisansüstü dersliği, 2 toplantı, 1 seminer salonu, 1 bölüm kütüphanesi ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi.
2Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.
3Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.
4Tarımda ve tarıma dayalı sanayide kullanılan üretim faktörlerinin teknik ve ekonomik analizini yaparak, ileriye yönelik doğru kararlar alabilme becerisi.
5Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi.
6Ulusal ve uluslararası ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine yapabileceği etkileri tahmin etme ve bunları yorumlama becerisi.
7Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.
8Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik proje planlama ve yönetim becerisi.
9Üretici ve kurum bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi.
10Liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim becerilerine sahip olabilme.
11Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun alternatifler üretebilme.
12Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
13Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılma ve ekip ruhu yaratma becerisi.
14Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi.
15Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
3 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
4 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
5 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
6 İSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
7 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
8 ZZO101 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 ZTE104 EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
3 tefaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 1/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 6
4 ZTE122 GENEL EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 3
5 İSG102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
6 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK201 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
2 tefaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 tefaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
5 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
6 ZTE106 TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 2 2 0 4
8 teünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 10 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 2 0 4
2 tefaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 8
3 ZTE204 MAKRO EKONOMİ VE TARIM Zorunlu 3 0 0 4
4 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
5 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 2 0 4
6 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 4
7 teünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 8 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tebölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 6
2 tefaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 ZTE307 KIRSAL SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
4 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
5 ZTE319 TARIM HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
6 ZTE303 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTE305 ÜRETİM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 8 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tebölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
2 ZTE308 DOĞAL KAYNAKLAR ÇEVRE EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 ZTE302 EKONOMETRİ Zorunlu 2 2 0 4
4 tefaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 ZTE304 GENEL VE TARIMSAL MUHASEBE Zorunlu 2 2 0 4
6 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
7 ZTE306 TARIMSAL PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 4
8 ZTE310 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER VE TARIM Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 12 4 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tebölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 6
2 ZTE400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
3 ZTE403 KIRSAL KALKINMA Zorunlu 2 0 0 3
4 ZTE401 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 0 5
5 ZTE405 TARIM POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 4
6 ZTE407 TARIMSAL DEĞERLEME VE BİLİRKİŞİLİK Zorunlu 3 0 0 4
7 teünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 3
Toplam 10 4 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tebölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 6
2 ZTE400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
3 ZTE406 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZ VE PLANLAMASI Zorunlu 2 2 0 4
4 ZTE408 TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
5 ZTE414 TARIMSAL FİNANSMAN VE KREDİ Zorunlu 3 0 0 4
6 ZTE410 TARIMSAL YAYIM Zorunlu 2 2 0 4
7 teünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 3
Toplam 9 8 0 30
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 1/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZEK201 TARIMSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZGN102 GENETİK Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTO120 JEOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZTS104 METEOROLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTM205 TARIM MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTO205 TOPRAK VE BİTKİ BESLEME ESASLARI Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
4 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB210 YEM BİTKİLERİ KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTB212 TOHUMLUK VE SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 2 0 4
3 ZTB214 MERA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 2 0 4
4 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
5 ZTS401 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Seçmeli 2 2 0 4
6 ZZO212 YEMLER BİLGİSİ VE RASYON HAZIRLAMA Seçmeli 2 2 0 4
7 ZZO214 ÖZEL HAYVAN YETİŞTİRME Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE309 TARIM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTE311 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTE313 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZTE317 TARIMSAL KURULUŞLAR VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 ZTE323 İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 0 0 3
6 ZTE329 GAYRİMENKUL PİYASALARININ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
3 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
4 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
5 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
7 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
8 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
9 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
10 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
11 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
12 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
13 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
14 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
15 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
17 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
18 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
19 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
20 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
21 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
22 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
23 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
24 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
25 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
26 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
27 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
28 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
29 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
30 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE312 KIRSAL ALANDA KATILIMCI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTE314 İŞ İDARESİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTE316 BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZTE318 GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
3 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
4 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
5 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
6 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
7 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
8 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
9 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
10 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
11 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
12 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
13 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
14 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
15 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
17 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
18 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
19 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
20 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
21 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
22 TFZ302 TOPRAK FİZİĞİ İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
23 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
24 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
25 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
26 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
27 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
28 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
29 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
30 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
31 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE409 TARIM SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTE411 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE TARIM Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTE413 SERACILIK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZTE417 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 3
5 ZTE419 TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE E-TİCARET Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
6 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
7 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE404 KAMU MALİYESİ VE TARIM Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTE412 TARIMSAL KOOPERATİF İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTE416 TARIM PİYASALARININ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZTE418 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
5 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr