Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu alanda akademik eğitim almış işgücü talebinin artması üzerine 1989 yılında kurulmuştur. Bölüm; Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri Anabilim Dallarında eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörde iletişim, medya, halka ilişkiler, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim vb. alanlarda halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olarak görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler Ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Aylin Göztaş ( Program Başkanı) e-posta: aylin.goztas@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 1637 Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli( Program Koordinatörü) e-posta: aysen.temel.eginli@ege.edu.tr Telefon:0(232) 311 2223 Doç. Dr. Mikail Batu( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: mikail.batu@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 3756 Araş. Gör. Dr. Didem ÖZŞENLER ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: selma.didem.ozsenler@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 4843 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR
Bölüm Olanakları
Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri olmak üzere dört ayrı anabilim dalından oluşan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde hali hazırda 12 Profesör, 6 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve diğer üniversitelerden 35. madde ve ÖYP ile görevlendirilmiş 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde teorik eğitime olduğu kadar, pratik çalışmalara da ağırlık verilmekte, öğrenciler mezun olmadan önce ez az dört proje çalışması içinde mutlaka yer almaktadır. Bu çerçevede, öğrencilerimiz hazırladıkları projelerle, “Aydın Doğan Genç İletişimciler Ödülleri”, “Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Altın Pusula Ödülleri”,“Uluslararası Reklamcılık Derneği Ödülleri" gibi, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmaya hazırladıkları projelerle katılabilmekte ve çeşitli başarılara imza atabilmektedir. Bölüm çatısı altında faaliyet gösteren "Genç Egeli", "PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu","Kariyer Topluluğu" gibi öğrenci topluluklarının davetleri üzerine, bölüme gelen konuk konuşmacılar ve düzenlenen panellerle desteklenen eğitim süreci, öğrencilerin çok yönlü kişiler olarak yetişmelerine olanak sağlamaktadır. Bölüm mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Günümüzde hemen her kuruluşun bünyesinde yer alan "Halkla İlişkiler" birimlerinde görev alan bölüm mezunları, ayrıca reklam ajanslarında ve gazetelerin ilan-reklam servislerinde görev yapmakta, halkla ilişkiler büroları ve reklam ajansları kurup işletmektedir.

Program Çıktıları
1İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi, bilgi iletişim teknolojileri, hukuk, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar vb. alanlardaki bilgileri halkla ilişkiler disiplinine uygulayabilme
2Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarının önemini kavrayabilme ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme
3Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme
4Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme
5Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme
6Nitel ve nicel iletişim araştırmalarının kullanıldığı alanları ayrıştırabilme ve gerektiği alanları belirleyebilme
7Halkla ilişkiler kampanyalarına ilişkin kuramsal bilgileri halkla ilişkiler sürecinin durum analizi (swot, pest, pert, ….), amaçların saptanması, hedef kitlelerin belirlenmesi, medya ve tekniklerin tespit edilmesi, bütçeleme ve değerlendirme aşamaları ile pratik alana taşıyabilme
8Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme
9İç ve dış paydaş analizlerine dayanan stratejik halkla ilişkiler yönetimi sürecini gerçekleştirebilme
10Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanabilme
11İçsel iletişim, kişilerarası iletişim ve kurumsal iletişim alanına ilişkin bilgi, yöntem ve becerilerini kullanarak çözümlemeler yapabilme, sözlü, sözsüz, yazılı vb. biçimde ifade edebilme
12Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında oluş, mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
13Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme
14Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
15Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında, gelişmeleri sürekli izleyerek disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, profesyonel ilişki ağları geliştirebilme, bağımsız davranabilme, insiyatif kullanabilme, yaratıcılık, sürekli öğrenme, kişisel gelişim, imaj yönetimi, ilişki yönetimi vb. konularda beceri kazanabilme
16İş yaşamı dinamikleri çerçevesinde karar verebilme, fikirlerini açık bir biçimde ifade edebilme, duygularını yönetebilme, karşılaşılan sorunları çözebilme, topluluk önünde sunum yapabilme, toplantı yönetimini gerçekleştirebilme, farklılıklara ilişkin farkındalık yaratma ve empatik anlayış geliştirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 804001432010 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 4 0 3
3 804001452009 EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 804001632010 FOREIGN LANGUAGE-I Zorunlu 4 0 0 4
5 804001492010 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 804001472009 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 804001512009 PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 4
8 İLEHİTDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 6
9 804001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 804001662010 FOREIGN LANGUAGE-II Zorunlu 4 0 0 4
3 İLEHİTDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 6
4 804001722014 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
5 804001482009 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 804001442009 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 3
7 804001502009 TEMEL REKLAMCILIK Zorunlu 3 0 0 3
8 804000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 804001702014 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 0 2 0 2
10 804001682012 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 23 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0804002812013 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 5
2 İLEHİTDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 8
3 804002752012 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 5
4 0804002872013 TEMEL HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 5
5 804002712012 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 5
6 0804002832013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 0 1 0 2
Toplam 13 1 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0804002822013 HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA VE TEKNİKLER Zorunlu 3 0 0 4
2 0804002862013 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
3 0804002842013 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 5
4 0804002802013 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 5
5 804002602010 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
6 İLEHİTDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 8
Toplam 16 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804003672012 HALKLA İLİŞKİLERDE ÜRETİM SÜRECİ Zorunlu 3 0 0 5
2 804003692012 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
3 804003652012 KURUM KÜLTÜRÜ Zorunlu 3 0 0 5
4 İLEHİTDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 12
5 10820408T11359 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10820401T11352 KAMPANYA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
2 10820401T11354 KURUMSAL İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
3 804003372011 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
4 İLEHİTDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 12
5 10820408T11359 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804004512012 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
2 0804004752013 KRİZ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
3 0804004792013 KURUMSAL DEĞER VE MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 İLEHİTDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 12
5 0804004732013 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804004542012 ETKİNLİK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
2 804004742012 HALKLA İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
3 İLEHİTDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 12
4 804004522012 SİYASAL İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804001572009 GÜNCEL EKONOMİK SOSYAL OLAYLAR Seçmeli 3 0 0 3
2 804001592009 DOĞRUDAN PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 3
3 804001612009 TEMEL GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804001552010 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 3
2 804001582009 KURUMSAL YÖNETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
3 804001602009 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 3
4 804001622009 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 804001642010 SPİKERLİK VE SUNUCULUK TEKNİK EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0804002252019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 4
2 0804002792013 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
3 0804002852013 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 804002272010 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 804002612010 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 4
6 804002632010 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 4
7 804002692012 HALKLA İLİŞKİLERE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0804002782013 İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 804002542007 DUYGUSAL ZEKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 804002582010 KİTLE İLETİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 804002662010 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 3 0 0 4
5 804002682010 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 804002702010 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
7 804002722010 MEDYA VE KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 4
8 804002742010 İLETİŞİM HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
9 804002882016 HALKLA İLİŞKİLER MESLEK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
10 804002902018 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0804003712013 İLETİŞİM KODLARI VE DUYGUSAL ZEKA Seçmeli 3 0 0 6
2 0804003732013 MEDYA ARAŞTIRMALARI VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 6
3 0804003752013 SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 0 0 6
4 10820402T11355 PAZAR VE TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
5 804003362011 AZGELİŞMİŞLİK VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 3 0 0 6
6 804003462011 DİPLOMASİ VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
7 804003612012 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0804003722013 BASINLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
2 0804003742013 PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
3 10820402T11358 İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
4 10820402T11360 HALKLA İLİŞKİLERDE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
5 10820402T11362 MESLEKİ ÖRGÜTLER Seçmeli 3 0 0 6
6 10820402T11364 WEB TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
7 10820402T11366 TEMEL GRAFİK Seçmeli 3 0 0 6
8 10820402T11368 LOBİCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
9 804003482011 HALKLA İLİŞKİLER VE GÜNDEM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
10 804003702012 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0804004772013 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2 804004572012 PROJE ATÖLYESİ Seçmeli 3 0 0 6
3 804004592012 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
4 804004632012 KOBİ'LERDE VE AİLE İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
5 804004652012 WEB ORTAMINDA HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
6 804004672012 KURUMSAL KİMLİK Seçmeli 3 0 0 6
7 804004692012 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 804004262008 ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
2 804004502012 HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULAMA MODELLERİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3 804004582012 SANAL ORTAM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
4 804004622012 KURUMİÇİ HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
5 804004642012 KURUMSAL İMAJ Seçmeli 3 0 0 6
6 804004662012 KURUMSAL DERGİCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
7 804004682012 KALİTE YÖNELİŞLERİ VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
8 804004702012 HALKLA İLİŞKİLERDE YENİ BOYUTLAR Seçmeli 3 0 0 6
9 804004722012 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Seçmeli 3 0 0 6
10 804004762016 LİSANSÜSTÜ EĞİTİME HAZIRLIK Seçmeli 3 0 0 6
11 804004782018 ALGI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr