Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1977 yılında kurulmuştur. Bölümde Tarım Politikası ve Yayım ile Tarım İşletmeciliği adı altında iki anabilim dalı bulunmaktadır. Tarım Ekonomisinde 11 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 1 Ziraat Mühendisi, 2 Sekreter ve 2 hizmetli görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan adaylara Yüksek Lisans diploması verilmektedir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Tarım Ekonomisi Bölümü, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun tarım ekonomistleri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Böylece, Tarım Ekonomisi Bölümü disiplinlerarası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı düşünen, sorunlara yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda iki zorunlu ders ve öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik tercih edebilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Bu kurumlara aşağıdaki örnekler verilebilir. * Tarım ve Köyişleri Bakanlığı * Çevre ve Orman Bakanlığı * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı * Devlet Planlama Teşkilatı * Milli Prodüktivite Merkezi * İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi * Hazine Müsteşarlığı * Dış Ticaret Müsteşarlığı * Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları * Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri * Tarımsal Kooperatifler * Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları * Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmanlık Firmaları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. Maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notun en az 70 olması gerekir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40’nın; final sınav puanının %60’ına ilavesiyle elde edilir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı:Prof. Dr. Canan Abay AKTS/DS Koordinatörü: Prof.Dr. M. Metin ARTUKOĞLU ADRES: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir TEL : (232) 388 40 00 / 2911 –(232) 388 18 62 FAX : (232) 388 18 62 e-mail: ekonomi@mail.ege.edu.tr web: http://agr.ege.edu.tr/tarimekonomisi/
Bölüm Olanakları
Bölümün iki kata yayılmış bir yerleşim düzeni içerisinde; 1 lisans ve 1 lisansüstü dersliği, 2 toplantı, 1 seminer salonu, 1 bölüm kütüphanesi ve 1 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi.
2Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.
3Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.
4Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi.
5Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.
6Liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim becerilerine sahip olabilme.
7Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun alternatifler üretebilme.
8Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
9Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılma ve ekip ruhu yaratma becerisi.
10Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi.
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olabilme.
12Alanında kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
13Alanında sorunlara çözüm yöntemleri geliştirmek, uygulamak ve elde edilen sonuçları yorumlama.
14Tarım ekonomisi konularında bilgileri eleştirel gözle değerlendirme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız yürütebilme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEK-SG-YL-G Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 22
2 9102065012011 Tarım Ekonomisinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 8
Toplam 2 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102065021999 Ekonomik Gelişme ve Tarım Zorunlu 3 0 0 8
2 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TEK-SG-YL-B Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102065031998 Kırsal Kalkınma Proje Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9102065051998 Arazi Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 8
3 9102065071998 Özel Tarımsal Kooperatifçilik Seçmeli 3 0 0 8
4 9102065091998 Tarımsal Yayımda İlkeler ve Programlama Seçmeli 2 0 0 8
5 9102065111998 Tarımsal Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği Seçmeli 3 0 0 8
6 9102065131998 Tarımsal Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 7
7 9102065151998 Tarımsal Yatırım Projelerinin Etüt ve Analizi Seçmeli 2 2 0 8
8 9102065191998 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 8
9 9102065272002 Tarımsal Çevre Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 7
10 9102065292004 Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması Seçmeli 2 0 0 7
11 9102065312005 Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
12 9102065332005 Tarımda Enformasyon Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 8
13 9102065352008 Gıda Politikası Seçmeli 3 0 0 8
14 9102065372011 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
15 9102065392011 Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Hayvancılık Politikaları Seçmeli 3 0 0 8
Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102065062003 Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 8
2 9102065082003 Tarımsal İşletmelerde Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9102065102010 Zaman Serilerinin Ekonometrik Analizi ve Öngörümleme Seçmeli 3 0 0 8
4 9102065121998 Türkiye Ekonomisinin Analizi Seçmeli 3 0 0 8
5 9102065162001 Mikroekonomik Analiz Seçmeli 3 0 0 8
6 9102065181998 Kırsal Toplumlarda Sosyal Değişimler ve Yeniliklerin Yayılması Seçmeli 2 0 0 8
7 9102065201998 Tarımsal Yayımda İzleme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 8
8 9102065221998 Tarımsal Bilgi ve Bilgi Akış Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
9 9102065242001 Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve Politikası Seçmeli 3 0 0 8
10 9102065282001 Kooperatif İşletme Ekonomisi ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
11 9102065302003 Finansal Teknikler Seçmeli 3 0 0 8
12 9102065322002 Gıda Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 8
13 9102065342002 Yatay Kesit Verilerinin Ekonometrik Analizi Seçmeli 3 0 0 8
14 9102065362002 Tarımsal Üretim Fonksiyonları Seçmeli 3 0 0 8
15 9102065382012 Tarımsal Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 8
16 9102065402005 Tarımda Teknoloji Transferi Seçmeli 2 0 0 8
17 9102065422008 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
18 9102065442008 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Politikaları ve Göstergeleri Seçmeli 2 0 0 8
19 9102065462011 Kültürel Farklılıkların Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
20 9102065482013 Verimlilik ve Etkinlik Analizleri Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr