Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Senatosunun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile kurulmuştur. İlk kurulan kürsüler Agronomi ile Zirai Genetik ve İstatistik kürsüleridir. 21.02.1961 tarihinde bu iki kürsü birleştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bahçe Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye , bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü yüksek lisans mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda,tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtilen şekilde yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. A. Esen Çelen AKTS/DS Koordinatörü: Yard. Doç Dr. Mithat N. Gevrek Adres: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tel: (0232) 3112679
Bölüm Olanakları
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur. Bunlar: (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır. Tarla Bitkileri bölümünde 9 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 2 adet sera, traktörler ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca 9 adet modern laboratuvar ile öğrencilerin faydalanabileceği zengin sayılabilecek bir kütüphaneye sahiptir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme
2Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
5Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095052005 Türkçe Araştırma ve Deneme Metodları II Zorunlu 3 0 0 7
2 9102095072009 Türkçe İleri Bitki Islahı Zorunlu 2 2 0 8
3 TAB2014-SG-YL-G TAB2014-SG-YL-G Seçmeli - - - 15
Toplam 5 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLSEM590 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TAB2014-SG-YL-B TAB2014-SG-YL-B Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
TAB2014-SG-YL-G
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095012002 Türkçe Genel Ürün Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 7
2 9102095032002 Türkçe Tarla Bitkileri Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9102095052005 Türkçe Araştırma ve Deneme Metodları II Seçmeli 3 0 0 7
4 9102095092005 Türkçe Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygilleri Seçmeli 2 2 0 7
5 9102095112002 Türkçe Lif Üretimi, Fizyolojisi ve Ekspertizi Seçmeli 3 1 0 8
6 9102095131998 Türkçe Ürün Kalitesi ve Tayini Seçmeli 2 4 0 8
7 9102095171998 Türkçe İlaç Bitkileri Seçmeli 2 3 0 8
8 9102095191998 Türkçe Populasyon Genetiği Seçmeli 3 0 0 7
9 9102095231998 Türkçe Mera-Hayvan İlişkileri Seçmeli 2 1 0 8
10 9102095251998 Türkçe Uygulamalı Çayır-Mera Ölçme ve İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
11 9102095271998 Türkçe Diğer Familyalardan Yem Bitkileri Seçmeli 3 1 0 7
12 9102095312002 Türkçe Bitki Hücre Kültürleri Seçmeli 2 2 0 8
13 9102095332005 Türkçe Bitki Islahında Stabilite Analizleri Seçmeli 2 0 0 7
14 9102095352000 Türkçe Sürdürülebilir Tarım Seçmeli 2 0 0 8
15 9102095372014 Türkçe Ekstra Kromosomal Kalıtım Seçmeli 2 0 0 8
TAB2014-SG-YL-B
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095022003 Türkçe Biyolojik Tarım Seçmeli 2 1 0 8
2 9102095042001 Türkçe Simbiyotik Azot Tesbiti Seçmeli 2 0 0 8
3 9102095062013 Türkçe Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
4 9102095082010 Türkçe Bitki Islahının Genetik İlkeleri Seçmeli 3 0 0 8
5 9102095101998 Türkçe Boya Bitkileri Seçmeli 2 1 0 8
6 9102095121998 Türkçe Aromatik Bitkiler Seçmeli 2 3 0 8
7 9102095141998 Türkçe Tarla Münavebe Sistemleri Seçmeli 2 1 0 8
8 9102095161998 Türkçe Selüloz Endüstrisi Bitkileri Seçmeli 2 2 0 8
9 9102095181998 Türkçe Döllenme Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
10 9102095222007 Türkçe Yabancı Bitkiler ve Kontrolu Seçmeli 2 2 0 8
11 9102095241998 Türkçe Çok Yıllık Yembitkileri Seçmeli 3 1 0 8
12 9102095262007 Türkçe Yem Bitkileri Ayırım Anahtarı Seçmeli 2 2 0 8
13 9102095302002 Türkçe Tarla Bitkilerinin Biyokimyası Seçmeli 2 2 0 8
14 9102095322004 Türkçe Silajlık Yem Bitkileri Seçmeli 2 1 0 8
15 9102095342006 Türkçe Uygulamalı Sitogenetik Seçmeli 2 0 0 8
16 9102095362014 Türkçe Yağ Bitkileri Üretimi ve Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr