Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi - Avlama Teknolojisi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında yüksek lisans eğitimi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1992 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans derslerini ve Avlama İşleme Teknolojisi ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecelerini alırlar
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanı yüksek lisans programı, sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıların avlanması ve işlenmesi konularını araştıran bir temel alandır. Bu temel alanda ekonomik öneme sahip sucul canlıların avlanması ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesi, kullanılan güncel tekniklerin uygulanması, sürdürülebilir balıkçılık için seçici av araçlarının geliştirilmesi ve balıkçılık yönetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yoluyla elde edilen ürünlerin işlenmesi konusunda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilmesi ile ilgili araştırma programları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme becerisi kazandırılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Altan LÖK, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 12 99. AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. M.Tolga DİNÇER, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 52 29.
Bölüm Olanakları
Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve Kuş Cennetine yakın olan 18.000 dekarlık alana sahip olan Dalyan da olmak üzere toplam üç ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin büyük bir araştırma gemisi bulunmaktadır. Bu 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi, trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık gibi çeşitli araştırmalar için kullanılır. EGESÜF, balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş 27 metre uzunluğunda 6,5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6,5 metre uzunluğunda küçük bir teknesi ve iki Zodiac botu vardır. Urla kampüsünde, ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş pek çok laboratuar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuarlarını veri analizleri için kullanırlar.

Program Çıktıları
1Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme, bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi ve teoriler üretebilme
2Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme
3Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
4Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme
5Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
6Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
7Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Mühendisliği alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000001
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104015012013 Balıkçılık Tekniği I Zorunlu 3 0 0 8
2 9104015652018 Bilimsel Araştırma, Yayım ve Etik Zorunlu 2 0 0 6
3 SAİ-SG-YL-G Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL GÜZ Seçmeli - - - 22
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 SAİ-SG-YL-B Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL BAHAR Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104015071998 Ağ Tasarım ve Yapım Tekniği Seçmeli 2 2 0 7
2 9104015112001 Balık Avcılığı Tarihi Seçmeli 2 0 0 7
3 9104015172001 Deniz Omurgasızları Avlama Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
4 9104015192002 Balıkçılık Araştırmalarında Planlama Seçmeli 2 2 0 7
5 9104015211998 Kafadanbacaklılar (Cephalopods) Avcılığı Seçmeli 2 1 0 7
6 9104015231998 Yapay Habitatlar ve Balıkçılık İdaresindeki Kullanımları Seçmeli 2 2 0 7
7 9104015252004 Av Araçlarında Ölçüm Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
8 9104015412007 Balıkçılıkta Özel Seçici Cihazlar Seçmeli 2 2 0 7
9 9104015432007 Deniz Memelilerinin Balıkçılığa Etkisi Seçmeli 2 2 0 7
10 9104015452008 Su Ürünleri Kooperatifçiliği Seçmeli 2 2 0 7
11 9104015472008 Balıkçılık Amaçlı Yapay Resif Tasarımı ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 7
12 9104015492009 Lüfer Balığı Avcılık Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
13 9104015512009 Balıkçılıkta Hedef Dışı Av Sorunu Seçmeli 2 2 0 7
14 9104015552011 Sucul Canlılarda Yaş Tayini ve Değerlendirilmesi Seçmeli 2 2 0 7
15 9104015632014 Balıkçılık Araştırmalarında Görsel Materyal Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
16 9104015672017 Balıkçılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği I Seçmeli 2 2 0 6
17 9104015692014 Rekreasyonel Balıkçılık Seçmeli 2 2 0 7
18 9104015712019 Bilimsel Dalış Seçmeli 2 2 0 0
Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104015022015 Sürükleme Av Araçlarının Deniz Zemini Üzerine Etkileri Seçmeli 2 2 0 7
2 9104015062005 Açık Deniz ve Endüstriyel Balıkçılık Seçmeli 2 2 0 8
3 9104015082002 Serbest Dalış Teknikleri ve Zıpkınla Balık Avcılığı Seçmeli 2 2 0 8
4 9104015101998 Av Araçları Dizayn Hesap ve Konstrüksiyon Seçmeli 2 2 0 8
5 9104015122002 Balıkçılık Akustiği Seçmeli 2 2 0 8
6 9104015142003 Orta Su Trol Ağları ile Pelajik Balık Avcılığı Seçmeli 2 2 0 8
7 9104015182001 Uzatma Ağları Balıkçılığı Seçmeli 2 2 0 8
8 9104015202012 Sualtı Görüntüleme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
9 9104015222002 Büyük Pelajikleri Avlama Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
10 9104015302004 Aletli Dalma Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
11 9104015402005 Av Araçlarında Çizim Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
12 9104015482011 Balıkçılık Biyolojisinde Markalama Yöntemleri ve Değerlendirilmesi Seçmeli 2 2 0 8
13 9104015522012 Uluslararası Deniz Anlaşmaları ve Balıkçılık Yönetim Organizasyonları Seçmeli 2 0 0 8
14 9104015602014 Olta Balıkçılığı Seçmeli 2 2 0 8
15 9104015622014 Akdeniz'de Yayılımcı Türler ve Balıkçılığa Etkileri Seçmeli 2 2 0 7
16 9104015642017 Yüzen Yapay Resif Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 0
17 9104015662017 Balıkçılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği II Seçmeli 2 2 0 6
18 9104015682018 Balıkçılıkta Sosyal Girişimcilik Seçmeli 2 2 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr