Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Yetiştiricilik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
1982 yılında kurulan "Su Ürünleri Yüksek Okulu" Fen Bilimleri Enstitüsünde ilk lisansüstü eğitimine 1988-1989 eğitim döneminde "Su Ürünleri Anabilim Dalı" altında başlamıştır. 1992 yılında "Su Ürünleri Fakültesi" adı altında yeniden yapılanmaya gidilerek 3 bölüme ayrılan Fakültede "Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü" Fen Bilimleri Enstitüsünde "Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı" olarak eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı ünvanı, Yüksek Lisans derecesi.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Su Ürünleri Yetiştiricilik alanı yüksek lisans programı, sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıların kültür edilerek üretilmesi işlemlerini araştıran bir temel alandır. Bu temel alanda yaşam bilimlerinin çeşitli dalları kullanılarak bitkisel ve hayvansal canlıların kontrollü koşullarda üretilmeleri ile ilgili araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilme yöntemleri ile ilgili araştırma programları yürütülmektedir. Özellikle, plankton, omurgalı ve omurgasız canlıların üretiminde kullanılan güncel tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Hastalıkları alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme becerisi kazandırılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Semra CİRİK, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliğ Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 13 03. AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Aynur LÖK, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 3096.
Bölüm Olanakları
Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve Kuş Cennetine yakın olan 18,000 dekarlık alana sahip olan Dalyan'da olmak üzere toplam 3 adet ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin araştırma gemisi bulunmaktadır. 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık gibi çeşitli araştırmalar için kullanılır. Balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş olan EGESÜF, 27 metre uzunluğunda 6.5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6.5 metre uzunluğunda iki küçük teknesi ve iki Zodiac botu vardır. Her bir bölümde, ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş pek çok laboratuar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuarlarını veri analizleri için kullanırlar. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Su Ürünleri Fakültesinin üç bölümünden biridir. Bölümde 10 tam zamanlı profesör, 8 doçent ve 5 yardımcı doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 14 Araştırma Görevlisi, 3 Uzman, 1 Teknisyen olmak üzere toplam 42 bilimsel kadro tarafından eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Mühendisliği alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme, bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi ve teoriler üretebilme
3Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme
4Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme
6Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
7Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104035792018 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği I Zorunlu 2 2 0 6
2 9104035011998 Su Ürünleri Araştırmalarında Proje Hazırlama Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 8
3 9104035031998 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları I Zorunlu 0 6 0 8
4 SUY-SG-YL-G Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 14
Toplam 4 10 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 9104035041998 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları II Zorunlu 0 6 0 8
3 SUY-SG-YL-B Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 16
Toplam 0 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104035051998 İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinde Tesis ve Projelendirme Seçmeli 2 2 0 7
2 9104035071998 İç Sularda Kontrollü Üretim Seçmeli 2 2 0 7
3 9104035091998 Balık İmmünülojisi ve Profilaksi Seçmeli 2 2 0 7
4 9104035112011 İleri Paraziter Balık Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 7
5 9104035132001 Yetiştiricilikte Otomasyon ve Kontrol Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
6 9104035151998 Balık Yemi ve Hammaddeleri Yapım Tekniği Seçmeli 2 2 0 7
7 9104035171998 Yetiştiricilikte Aşırı Alg Üremesi ve Önemi Seçmeli 2 0 0 7
8 9104035191998 Su Ürünlerinde Pazar Araştırması Seçmeli 2 2 0 7
9 9104035211999 Yem Analizleri ve Laboratuvar Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
10 9104035251999 Balık Beslemede Vitaminler ve Kullanımı Seçmeli 2 0 0 7
11 9104035292001 Deniz Balıkları Larva Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre Sistemler Seçmeli 2 2 0 7
12 9104035312001 Avrupa Birliği ve Türkiye'de Su Ürünleri Politikaları ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 7
13 9104035352001 Akuakültürde Kullanılan Canlı Yemler ve Üretim Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
14 9104035372011 Su Ürünlerinde İstatistiksel Analiz ve Yorumlamalar I Seçmeli 2 2 0 7
15 9104035412005 Yetiştiricilikte Artemia Üretimi ve Kullanımı Seçmeli 2 2 0 7
16 9104035432005 Akvaryum Balıkları Üretimi Seçmeli 2 1 0 7
17 9104035452006 Larva Üretiminde Enzim Aktivitelerinin Önemi Seçmeli 2 1 0 7
18 9104035472006 Yetiştiricilikte Markalama ve Etiketleme Yöntemleri Seçmeli 2 1 0 7
19 9104035512011 Deniz ve Tatlısu Istakozu Biyolojisi ve Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 0 7
20 9104035532007 Morfometrik Analiz Yöntemlerinin Akuakültürde Kullanımı ve Deformasyonların Tanımlanması Seçmeli 2 2 0 7
21 9104035552007 Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 0 7
22 9104035572009 Kafadanbacaklı Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 0 7
23 9104035592010 Alglerin Ticari Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 7
24 9104035652012 Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Literatür İnceleme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 7
25 9104035672013 Kültür Balıklarında Metabolik Sistem Entegrasyonu Seçmeli 2 2 0 7
26 9104035712017 Akuakültürde Seleksiyon İçin Temel Genetik Esaslar Seçmeli 2 2 0 4
Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104035022015 Ulusal Hibe Destek Programları Yönetimi Seçmeli 2 2 0 4
2 9104035061998 Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Tesis ve Projelendirme Seçmeli 2 2 0 8
3 9104035081998 Yetiştiricilikte Biyomas Tayin Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
4 9104035121998 Akuakültürde Kemoterapi Seçmeli 2 2 0 8
5 9104035142011 Eklembacaklılar Larva Yetiştirme Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 8
6 9104035161998 Balık Yemlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Etkileri Seçmeli 2 2 0 8
7 9104035181998 Yetiştiricilik ve Çevre Seçmeli 2 0 0 8
8 9104035221998 Balık Virüsleri ve Viral Balık Hastalıklarının Teşhisi Seçmeli 2 2 0 8
9 9104035261999 Yetiştiriciliği Yapılan Deniz Balıkları Larva Fizyolojisi Seçmeli 2 2 0 8
10 9104035282017 Balık Yemlerinde Alternatif Protein Kaynaklarının Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
11 9104035302001 Ekonomik Gastropoda Türleri ve Kültür Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
12 9104035322002 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Karma Yemlerin Çevre ile İlişkisi Seçmeli 2 2 0 8
13 9104035341999 Deniz Balıkları Larva Yetiştiriciliğinde Mikroskoptan Fotoğraf Çekim Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
14 9104035361999 Su Ürünleri İşletmelerinde Analiz ve Planlama Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
15 9104035382003 Türkiye Lagünleri ve Sürdürülebilir Akuakültür Seçmeli 2 2 0 8
16 9104035402006 Algal Biyomas ve Teknolojileri Seçmeli 2 2 0 8
17 9104035422007 Derisi Dikenliler ve Yetiştirme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
18 9104035442008 Kabuklu Hastalıkları ve Teşhis Metotları Seçmeli 2 2 0 8
19 9104035462010 Fotobiyoreaktörler: Tasarım ve Performansları Seçmeli 2 2 0 8
20 9104035482010 Yengeç Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 0 8
21 9104035562018 Tuna Balıkları (Thunnus sp.) ve Mavi Yüzgeçli Orkinosların (Thunnus thynnus L. 1758) Besicilik Teknolojisi ve Yetiştiricilik Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
22 9104035802019 Sünger ve Mercan Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 0 0
23 9104035842019 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Uzaktan Algılama Seçmeli 2 2 0 0
24 9104035862019 Akuakültürde Probiyotik ve Prebiyotiklerin Rolü Seçmeli 2 2 0 0
25 9104035882019 Kıyısal Bölgelerde ve Sulak Alanlarda Drone Kullanımı Seçmeli 2 2 0 0
26 9104035902019 Akuaponik Üretim Sistemleri Seçmeli 2 2 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr