Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Tarihi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
1992 yılında kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün bünyesinde bir anabilimdalı olarak faaliyet gösteren Türk Tarihi Anabilimdalıdır.Türk Tarihi Anabilim Dalı, ‘Türk Dünyası’nın en eski zamanlardan günümüze kadar uzanan binlerce yıllık tarihini araştırmak üzere kurulmuştur. Türkistan başta olmak üzere, Kafkasya, Ortadoğu, Anadolu, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada cereyan etmiş olan Türk tarihi, plânlanan araştırmalarla, sadece siyâsî ve askerî yönden değil, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de incelenmeye çalışılmaktadır. Lisansüstü düzeyde yaptırılan tezlerle, yelpazenin bütünüyle Türk Dünyası’nı kucaklayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir. Anabilimdalımızda bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, bir doktor ve doktorası devam etmekte olan iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Türk tarihi uzmanlığı.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program Orta-Asya, İtil-Ural, Kafkasya ve Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarının ve bulundukları bölgedeki siyasal teşekkül ve diğer halklarla ilişkileri ile ilgili dersler ve seminer programları uygulanmaktadır. Dersler katılımcı metotla işlenmektedir. Öğrencinin aktif olarak derslare katılımı sağlanmakta, birinci el kaynakların kullanımı ve tahlilinden hareketle tarihi olaylar irdelenerek anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programımızdan mezun olanlar Türk üniversitelerinin Tarih bölümlerinde araştırma görevlisi olabilirler. Bunun yanında sosyal Bilimler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezi, enstitü, müzelerde görev yapabilmektedirler. Sözgelimi programımızda yüksek lisans eğitimini tamamlamış iki öğrencimiz şu anda bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
: Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Ara sınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programın tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde anabilim dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine anabilim dalında ilan edilir.Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminer öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Bu esasa göre yapılan değerlendirmede bir öğrencinin o dersten başarılı kabul edilebilmesi için yüksek lisansta en az 70 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Turan Gökçe Tel: 232 311 10 10 ECTS Koordinatörü Yard. Doç Dr. Abdullah Temizkan Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova/İzmir TÜRKİYE Tel:0 232 388 40 00/2096/123 Belgegeçer:0 232 342 74 96 E-Posta:abdullah.temizkan@gmail.com
Bölüm Olanakları
Bölümümüz bünyesinde bulunduğu enstitünün yapısından dolayı inter-disipliner çalışmalar yapılmasına uygun bir karaktere sahiptir. Sözgelimi Dilbilimi ve Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Türk Dünyası Edebiyatları ve Sanat Tarihi gibi anabilim dallarının bilgi birikiminden faydalanmak mümkün oldu gibi formel olarak bu disiplinlerden de ders almak mümkündür. Bunlara ilaveten Enstitü içerisinde Rusça, İngilizce, Yunanca, Çekçe, Lehçe, Farsça, Arapça gibi dillere hakim araştırmacılardan her zaman istifade etme imkanı bulunmaktadır. Diğer taraftan Türk Tarihi Anabilim Dalı olarak Öğrencilerimizin dil öğrenmeleri ve araştırma yapmaları için teşvik edici olmaya bu konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışmaktayız.

Program Çıktıları
1PÇ1. Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2PÇ2. Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3PÇ3. Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini ayırt edebilirler.
4PÇ4. Türk tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilip anlatabilirler.
5PÇ5. Mezunlar, Osmanlıca, Rusça, İngilizce yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler
6PÇ6. Türk tarihinin evrelerini ve bunların ayırt edici siyasi, sosyal, ekonomik özelliklerini sıralayabilirler
7PÇ7. Tarihi kaynakları kullanırken metinlerarası ilişkileri tespit edebilme
8PÇ8. Zihninde beliren sorulardan hareketle araştırma yapıp cevaplarını belgelere dayandırabilme.
9PÇ9. Tarihi meseleleri çözümlerken sosyal bilim teorilerini bir alet gibi kullanabilirler.
10PÇ10. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilirler.
11PÇ11. Araştırmalarında elde ettiği tarihî verileri kuramlaştırabilirler.
12PÇ12. Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
13PÇ13. Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205018332016 Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 TDA-T.TARİHİ-YL-SDG1 TDA-TÜRK TARİHİ Seçmeli - - - 18
3 9205015412007 Türklüğün Eski Çağları – I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 9205018322016 Tarih Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 6
3 TDA-T.TARİHİ-YL-SDG2 TDA-TÜRK TARİHİ Seçmeli - - - 12
4 9205015442007 Türklüğün Eski Çağları – II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
TDA-TÜRK TARİHİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205015152000 Türk Ermeni Münasebetleri I Seçmeli 3 0 0 6
2 9205015292004 Türk Dünyasında Yenileşme Hareketleri I Seçmeli 3 0 0 6
3 9205015452007 Kuzey Kafkasya Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 0 0 6
4 9205015472007 Doğu Avrupa Türk Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
5 9205015512011 Balkanların Siyasi Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
6 9205015572014 Türk-İslam Medeniyeti Tarihi- I Seçmeli 3 0 0 6
7 9205015592014 Altın Orda Devleti ve Bakiyesi Hanlıklar Dönemi Tarihi- I Seçmeli 3 0 0 6
8 9205015712015 Ortaçağ Türk Tarihinin Farsça Kaynakları - I Seçmeli 3 0 0 6
9 9205015732015 Rusçaya Giriş - I Seçmeli 3 0 0 6
10 9205015752015 Çin Tarihi - I Seçmeli 3 0 0 6
11 9205015772019 Rusya Tarihi – I Seçmeli 3 0 0 6
12 9205015792019 İpek Yolu Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
13 9205015812016 Türk Kültür Tarihinde Dinî ve Siyasî Akıl – I Seçmeli 3 0 0 6
14 9205015832016 Hanlıklar Döneminden Günümüze Türkistan Seçmeli 3 0 0 6
15 9205015972015 Kafkasya Tarihi (1774-1905) I Seçmeli 3 0 0 6
TDA-TÜRK TARİHİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205015022015 Türk Dünyasında Yenileşme Hareketleri - II Seçmeli 3 0 0 4
2 9205015162015 Türk Ermeni Münasebetleri - II Seçmeli 3 0 0 4
3 9205015462015 Doğu Avrupa Türk Tarihi - II Seçmeli 3 0 0 4
4 9205015482015 Rus Sömürgeciliği ve Oryantalizm Seçmeli 3 0 0 4
5 9205015522015 Kafkasya Tarihi (1774-1905) - II Seçmeli 3 0 0 4
6 9205015562015 Balkanların Siyasi Tarihi II Seçmeli 3 0 0 4
7 9205015582015 Türk-İslam Medeniyeti Tarihi - II Seçmeli 3 0 0 4
8 9205015602015 Altın Orda Devleti ve Bakiyesi Hanlıklar Dönemi Tarihi - II Seçmeli 3 0 0 4
9 9205015702015 Ortaçağ Türk Tarihinin Farsça Kaynakları - II Seçmeli 3 0 0 4
10 9205015722015 Rusçaya Giriş - II Seçmeli 3 0 0 4
11 9205015742015 Çin Tarihi - II Seçmeli 3 0 0 4
12 9205015802016 Türk Kültür Tarihinde Dinî ve Siyasî Akıl – II Seçmeli 3 0 0 4
13 9205015822016 Yakınçağlarda Göçebeler, Yerleşikler, Devletler Seçmeli 3 0 0 4
14 9205015842019 Rusya Tarihi – II Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr