Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Nükleer Bilimler - Nükleer Bilimler - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Temel görevi, lisansüstü eğitim ve öğretim yaptırmak, nükleer konularda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak olan Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, bu görevlerini Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalları’nda yaptığı çalışmalar ile yürütmektedir. Enstitüde; farklı disiplinlerden öğrencilere lisansüstü eğitim vererek, Nükleer Bilimlerin multidisipliner olarak uygulamasının olduğu alanlarda hizmet verebilecek donanıma sahip, ülke ve dünya sorunlarını bilen, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri uygulayabilen, gelişen bilim ve teknolojiyi takip edebilen bireyler yetiştirmek için yapılan çalışmaların yanı sıra, araştırma potansiyeli yönünden, ülke ihtiyaçlarının karşılanabilmesine katkı sağlayıcı, evrensel düzeyde bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak için de önemli çalışmalar yapılmaktadır
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara NÜKLEER BİLİMLER alanında doktora diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Nükleer Bilimler Enstitüsü, nükleer bilimlerin multidisipliner olarak uygulamasının olduğu alanlar da hizmet verebilecek donanıma sahip, ülke ve dünya sorunlarını bilen, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri uygulayabilen, gelişen bilim ve teknolojiyi takip edebilen bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Uygulamalar Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu programların zorunlu dersleri mevcuttur. Eğitim planında lisansüstü zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçmeli lisansüstü dersler bulunmaktadır. Böylece Nükleer Bilimler Enstitüsü gerek bireysel gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Uygulamalar konularında çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Enstitümüzden yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Üniversitelerin açmış olduğu öğretim elemanı kadrolarına müracaat ederek öğretim elemanı olabilirler, çeşitli kamu kuruluşları ve özel sektörde üst düzey araştırmacı veya uzman olarak görev alabilirler. ( TAEK, TÜBİTAK Hastaneler v.b.)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçe ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Perihan ÜNAK Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Ege Üniversitesi Kampüsü - Bornova- İZMİR Tel : 0 232 388 64 66
Bölüm Olanakları
Enstitümüzün mevcut akademik personel sayısı 30 kişidir. Görev yapan akademik personelimizin kadro dağılımları şöyledir: 9 Profesör, 6 Doçent , 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman ve 10 Araştırma Görevlisi. Ayrıca, 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine göre kadrosu E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü olan 1 Araştırma Görevlisi Enstitümüzde görev yapmaktadır. Eğitim olanaklarımız açısından ise Enstitümüz, dersler ,seminerler ve konferanslar için 1 konferans salonuna, 1 seminer salonuna, 3 Dershaneye, 1 öğrenci odasına sahiptir. Uygulamalar içinse Enstitümüzde öğrencilerimizin kullanabileceği 15 adet laboratuvarımız mevcuttur. Bu salonlarımız, dershanelerimiz ve laboratuvarlarımızda, barkovizyon, bilgisayarlar ve daha bir çok cihaz, araç, gereç ve malzeme bulunmaktadır. Bu olanaklarımız Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Uygulamalar Anabilim Dallarımız tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Nükleer Bilimler ile ilgili problemleri tanımlama, geliştirme, modelleme ve çözme becerisi.
2 Nükleer radyasyon ölçüm sistemlerini tasarlayabilme, kullanabilme, ölçüm tekniklerini geliştirebilme.
3Deney sonuçlarını değerlendirebilme, analiz etme, grafiklendirme ve yorumlama becerisini geliştirerek uluslararası düzeyde çalışma ve yayınlar yapabilme.
4Ulusal ve Uluslararası kuruluşların radyasyondan korunma ile ilgili mevzuatları doğrultusunda araştırmalar yapabilme.
5Nükleer bilimler ile ilgili bilgileri radyasyon güvenliği, sağlık ve çevre ile ilgili alanlarda kullanabilme.
6Nükleer Bilimlerin uygulamaları konusunda güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
7Nükleer Bilimler alanında gelişen bilim ve teknolojiyi izleyebilme.
8Disiplinlerarası grup çalışması yapabilme.
9Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
10Öğrenmeyi ve öğretebilmeyi benimseme, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme becerisi.
11 Fikirlerini projelerini yazılı ve sözlü olarak açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105046472018 Nükleer Alanda Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 NÜK-SG-DOK-G Nükleer Bilimler Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 22
3 9105046012003 Nükleer Spektroskopi I Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 NÜK-SG-DOK-B Nükleer Bilimler Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 16
2 9105046022001 Nükleer Spektroskopi II Zorunlu 3 0 0 8
3 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr