Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
19. yüzyılda doğal ve kültürel kaynaklardaki tahribatın sanayi devrimiyle birlikte üst düzeye çıkması, hızlı ve kontrolsüz kentsel gelişme, yeni bir meslek disiplininin yani Peyzaj Mimarlığının doğmasına neden olmuştur. Bu çerçevede Peyzaj Mimarı kavramı Dünyada ilk kez 1800’lü yılların ikinci yarısında ABD’de gündeme getirilerek Peyzaj Mimarlığı mesleğinin temeli atılmıştır. Yine ilk bağımsız Peyzaj Mimarlığı eğitimi ABD’de 1900 yılında başlamıştır. Bu bağlamda Peyzaj Mimarlığı eğitimi başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada giderek yaygınlaşmıştır. Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün temelini 1958 yılında kurulan “Bahçe Mimarisi Kürsüsü” oluşturmuştur. Ege Üniversitesi Senato’nun 28.12.1976 tarihli kararı ile bu kürsü, “Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri Bölümü” adıyla akademik görevlerine devam etmeye başlamıştır. 1977–1978 öğretim yılında 15 öğrenci alarak lisans öğretimine başlayan bölüm, 18.02.1982 tarihinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile “Peyzaj Mimarlığı Bölümü” adını almıştır. 1980-1981 Peyzaj Mimarisi ve Süs Bitkileri Bölümü’nün ilk mezunlarını vermiş, 1990 Bölüm mezunlarının “Peyzaj Mimarı” unvanı almaya hak kazanmıştır. Peyzaj mimarlığı; fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, doğal ve kültürel peyzajları koruma ve yönetme ilkesinden hareket ederek, arazinin planlanması, tasarlanması, onarılması ve yönetimini içeren uygulamalı bir bilim dalı ve meslek disiplinidir. Bu çerçevede bölümün amacı, insana daha kalite ve yaşanabilir kırsal ve kentsel peyzajlar/mekânlar sunma yanında doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde korunmasını ve planlanmasındır. Diğer bir değişle fiziksel çevreyi planlar ve tasarlarken insan refahıyla birlikte diğer canlı ve cansız unsurları da temel referanslar olarak dikkate alan bir yaklaşımla eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarını kurgulamaktadır. Kurulduğundan bu yana 1500’in üzerinde peyzaj mimarı mezun eden bölümümüzde şu anda eğitim-öğretim gören 300’ün üzerinde lisans öğrenci bulunmaktadır. Peyzaj Mimarlığı ABD olarak Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretimi sürdürülmekte olup bugüne kadar toplam olarak 188 lisansüstü tez çalışması tamamlanmıştır. Bölümün faaliyetleri arasında; eğitim - öğretim, araştırma, yayın, bilimsel toplantı düzenleme, döner sermaye çalışmaları, teknik rapor hazırlama, danışmanlık ve bilirkişilik, radyo-televizyon programları, çeşitli toplantı ve konferanslara katılım, çeşitli kurumlara yönelik öğrenci projeleri sayılabilir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Peyzaj Mimarlığı" alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Doğaya ve doğal dengenin korunmasına duyarlı, toplumsal gereksinimlere saygılı, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve peyzaj yönetimi gibi Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin farklı alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş, dünyayı ve ülkesindeki gelişmeleri yakından izleyen, yaşam boyu kendini geliştirmenin ve yenilemenin önemini kavramış, bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş Peyzaj Mimarları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve cevre düzenleme birimleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri, Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Mudurlugu, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb., Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler ile Şirketleri Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesisleri. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans ya da Doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin 21. maddesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 11. maddesinde yer alan şeklinde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40’nın; final sınav puanının %60’ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerden aldıkları puanlar değerlendirmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve paunları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Telefon: +90.232.3112616 Fax:+90.232.3881864 e-mail: peyzaj@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılan fiziksel mekanlar şunlardır; 2 dershane, 2 çizim salonu, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane-toplantı salonu ve iç bahçe. Ayrıca araştırma ve eğitim çalışmalarında ise Autocad, ArcGIS gibi farklı bilgisayar programlarından da yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve bu aktarımları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
2Sosyal projeleri planlayıp uygulayabilme
3Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme
4Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi
5Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi
6Doğa koruma alanları planlaması-yönetimi ve yaban hayatı koruma konularına Peyzaj Mimarlığı bağlamında çözümler üretebilme
7Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme
8Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olabilme
9Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme
10Peyzaj Mimarlığı disiplini içinde ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkın olabilme
11Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi
12Tasarım konularında yaratıcı olabilme
13Bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanma
14Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve ulusalararası gelişmeleri bu yönde takip edebilme
15Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanabilme
16Bilgiye ulaşma ve problem çözümünde eleştirel düşünebilme
17Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
KNOWLEDGE1
SKILLS1
2
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
2
3
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
5
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BİL101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
3 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
4 İSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
5 ZTO111 JEOMORFOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 MAT169 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
7 ZTS151 METEOROLOJİ-KLİMATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 ZPM105 TEMEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 ZPM106 BİTKİ MATERYALİ I Zorunlu 2 2 0 3
3 ZTO102 GENEL TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 İSG102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
5 ZPM110 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ZPM108 MİMARLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ZPM112 PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL İLKELERİ Zorunlu 2 2 0 4
8 ZPM104 PEYZAJ SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
11 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZPM209 BİTKİ MATERYALİ II Zorunlu 2 2 0 6
2 ZPM213 BİTKİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 ZPM207 KAYNAK ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 3
4 ZPM215 ÖRTÜ BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 6
5 ZPM205 PEYZAJ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ZPM211 PEYZAJ MİMARLIĞI ÇİZİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 6
7 pmünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 12 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZPM208 BİTKİ MATERYALİ III Zorunlu 2 2 0 4
2 ZPM212 KENT PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
3 ZPM210 PERSPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
4 ZPM204 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU Zorunlu 2 0 0 3
5 ZPM202 PEYZAJ PROJESİNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 4
6 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
7 ZPM214 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
8 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
9 pmünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 13 8 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 pmfaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
2 ZPM303 KENTSEL REKREASYON ALAN PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
3 ZPM311 MAKET TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
4 ZPM301 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
5 ZPM307 PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
6 ZPM305 PROJE I Zorunlu 2 4 0 6
7 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 12 6 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZPM314 BİTKİSEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 3
2 ZPM308 ÇİM ALANLAR Zorunlu 2 2 0 3
3 ZPM310 DOĞA KORUMA Zorunlu 2 0 0 2
4 pmfaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 ZPM304 KIRSAL REKREASYON ALAN PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 2
6 ZPM312 PEYZAJ BAKIM TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ZPM302 PEYZAJ PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 3
8 ZPM306 PROJE II Zorunlu 2 4 0 5
9 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 15 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 pmbölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 12
2 ZPM400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 3
3 ZPM401 PROJE III Zorunlu 4 4 0 12
4 pmünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS III Seçmeli - - - 3
Toplam 7 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 pmbölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 15
2 ZPM400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 3
3 ZPM402 PROJE IV Zorunlu 4 4 0 9
4 pmünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS IV Seçmeli - - - 3
Toplam 7 6 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ABK201 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 0 0 3
2 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
5 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
6 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ATÇ301 ATÇILIK Seçmeli 2 2 0 4
3 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
4 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
5 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
7 BÜD301 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE PAKETLEME Seçmeli 2 2 0 4
8 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
9 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
10 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
11 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
12 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
13 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
14 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
15 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
16 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 GMY301 GIDA GÜVENLİĞİ VE MİKOTOKSİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
18 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
19 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
20 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
21 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
22 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
23 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
24 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
25 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
26 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
27 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
28 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
29 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
30 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
31 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
32 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
33 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
34 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
35 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
36 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
37 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
38 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
39 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
40 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
41 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
42 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
5 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
7 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
9 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
10 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
11 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
12 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
13 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
14 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
15 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
17 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
18 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
19 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
20 KÜY302 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
21 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
22 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
23 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
25 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
26 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
27 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
28 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
29 SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
30 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
31 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
32 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
33 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
34 TPH302 TARIMDA PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
35 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
36 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
37 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
38 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
39 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
40 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
41 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
42 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
43 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
44 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZPM403 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
2 ZPM405 KENT EKOSİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZPM407 GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZPM409 İÇ MEKAN BİTKİLERİ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
5 ZPM411 ÇEVRE MEVZUATI VE YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 3
6 ZPM413 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
7 ZPM417 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Seçmeli 2 0 0 3
8 ZPM421 UYGULAMALI BİTKİSEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
9 ZPM423 KENTSEL VE KIRSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
8 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZPM404 ÇEVRE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZPM406 İHALE DOSYASI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 ZPM408 KENTSEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
4 ZPM410 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II Seçmeli 2 0 0 3
5 ZPM412 YABAN HAYATI Seçmeli 2 0 0 3
6 ZPM414 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 ZPM416 SANAT VE MEKAN Seçmeli 2 0 0 3
8 ZPM418 KENT PEYZAJI Seçmeli 2 0 0 3
9 ZPM420 AKDENİZ DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ Seçmeli 2 0 0 3
10 ZPM424 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
11 ZPM426 ENGELSİZ PEYZAJ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALG402 ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
6 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
7 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr