Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Önlisans
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomühendislik - Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Tanımları
Kuruluş
E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim dalında, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Biyomühendislik alanında yüksek lisans derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Biyomühendislik yüksek lisans programının amacı, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen, ve uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyomühendislik Bölümü yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955 AKTS/DS Koordinatörü: Prof.Dr. Aynur GÜREL E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955
Bölüm Olanakları
Biyomühendislik Bölümü’nde 31 akademik personel (11 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 8 doktora sonrası araştırmacı, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi, 1 biyolog-doktor ve 1 sekreter) bulunmaktadır. Biyomühendislik Bölümü, aşağıdaki alanları kapsamaktadır: • Biyoproses Mühendisliği: Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseparasyon. • Genetik Mühendisliği: Hücre ve Doku Kültürü Mühendisliği • Biyomedikal Mühendislik: Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomekanik, Biyomateryaller • Moleküler Mühendislik: Protein Mühendisliği, Aktif Madde Tasarımı. • Biyoteknoloji: Endüstriyel Biyoteknoloji, Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi, Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarlar: • Bilgisayar Laboratuarı • Bitki Hücre ve Doku Kültürü Laboratuarı • Biyoenerji Laboratuarı • Biyoproses Laboratuarı • Doğal Ürün Araştırma Laboratuarı • Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuarı • Hayvan Hücre ve Doku Mühendisliği Laboratuarı • Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuarı • Mikroalgal Teknoloji Laboratuarı • Moleküler Genetik ve Gen Mühendisliği • Plazma Tabanlı Teknoloji Laboratuarı • Süper Kritik Akışkan Teknolojileri • Mikroalgal Genetik Laboratuarı
Program Çıktıları
1Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
3Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
4Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
5Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
6Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
7Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
8Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
9Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
10Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
11Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
12Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
13Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
14Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
15İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
16İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
17İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
18İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
19İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
20İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
21İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
22Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
23Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
24Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
25Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
26Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
27Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
28Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
29Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
30Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
31Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
32Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
33Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
34Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
35Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
36Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
37Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
38Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
39Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
40Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
41Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
42Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
43Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
44Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
45Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
46Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
47Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
48Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
49Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
50Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
51Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
52Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
53Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
54Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
55Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
56Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
57Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
58Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
59Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
60Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
61Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
62Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
63Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
64Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
65Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
66Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
67Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
68Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
69Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
70Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
71Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
72Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
73Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
74Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
75Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
76Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
77Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
78Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
79Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
80Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
81Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
82Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
83Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
84Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
85Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme
86Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme
87Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme
88Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme
89Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme
90Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme
91Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 3,00
2 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 3,00
3 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 3,00
4 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 3,00
5 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 3,00
6 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 3,00
7 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 3,00
8 9105015031998 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2,00
9 9105015031998 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2,00
10 9105015031998 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2,00
11 9105015031998 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2,00
12 9105015031998 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2,00
13 9105015031998 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2,00
14 9105015031998 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2,00
15 9103105012001 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 3 0 0 3,00
16 9103105012001 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 3 0 0 3,00
17 9103105012001 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 3 0 0 3,00
18 9103105012001 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 3 0 0 3,00
19 9103105012001 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 3 0 0 3,00
20 9103105012001 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 3 0 0 3,00
21 9103105012001 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 3 0 0 3,00
22 9103105012008 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 4,00
23 9103105012008 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 4,00
24 9103105012008 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 4,00
25 9103105012008 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 4,00
26 9103105012008 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 4,00
27 9103105012008 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 4,00
28 9103105012008 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 4,00
29 9105015011998 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2,00
30 9105015011998 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2,00
31 9105015011998 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2,00
32 9105015011998 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2,00
33 9105015011998 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2,00
34 9105015011998 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2,00
35 9105015011998 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2,00
36 9105015091998 Genel Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
37 9105015091998 Genel Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
38 9105015091998 Genel Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
39 9105015091998 Genel Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
40 9105015091998 Genel Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
41 9105015091998 Genel Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
42 9105015091998 Genel Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
43 9105015051998 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2,00
44 9105015051998 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2,00
45 9105015051998 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2,00
46 9105015051998 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2,00
47 9105015051998 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2,00
48 9105015051998 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2,00
49 9105015051998 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2,00
50 9101025071998 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4,00
51 9101025071998 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4,00
52 9101025071998 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4,00
53 9101025071998 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4,00
54 9101025071998 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4,00
55 9101025071998 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4,00
56 9101025071998 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4,00
57 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 0,00
58 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 0,00
59 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 0,00
60 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 0,00
61 9105015071998 Stokiometri ve Uygulamalı Matematik Zorunlu 2 0 0 2,00
62 9105015071998 Stokiometri ve Uygulamalı Matematik Zorunlu 2 0 0 2,00
63 9105015071998 Stokiometri ve Uygulamalı Matematik Zorunlu 2 0 0 2,00
64 9105015071998 Stokiometri ve Uygulamalı Matematik Zorunlu 2 0 0 2,00
65 9105015071998 Stokiometri ve Uygulamalı Matematik Zorunlu 2 0 0 2,00
66 9105015071998 Stokiometri ve Uygulamalı Matematik Zorunlu 2 0 0 2,00
67 9105015071998 Stokiometri ve Uygulamalı Matematik Zorunlu 2 0 0 2,00
Toplam 158 28 0 168,00
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 9105015021998 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Zorunlu 2 0 0 2,00
2 9105015021998 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Zorunlu 2 0 0 2,00
3 9105015021998 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Zorunlu 2 0 0 2,00
4 9105015021998 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Zorunlu 2 0 0 2,00
5 9105015021998 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Zorunlu 2 0 0 2,00
6 9105015021998 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Zorunlu 2 0 0 2,00
7 9105015021998 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Zorunlu 2 0 0 2,00
8 9103105022001 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 3 0 0 3,00
9 9103105022001 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 3 0 0 3,00
10 9103105022001 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 3 0 0 3,00
11 9103105022001 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 3 0 0 3,00
12 9103105022001 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 3 0 0 3,00
13 9103105022001 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 3 0 0 3,00
14 9103105022001 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 3 0 0 3,00
15 9103105022008 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 4,00
16 9103105022008 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 4,00
17 9103105022008 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 4,00
18 9103105022008 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 4,00
19 9103105022008 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 4,00
20 9103105022008 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 4,00
21 9103105022008 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 4,00
22 9105015041998 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
23 9105015041998 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
24 9105015041998 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
25 9105015041998 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
26 9105015041998 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
27 9105015041998 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
28 9105015041998 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Zorunlu 2 0 0 2,00
29 9105015061998 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2,00
30 9105015061998 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2,00
31 9105015061998 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2,00
32 9105015061998 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2,00
33 9105015061998 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2,00
34 9105015061998 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2,00
35 9105015061998 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2,00
Toplam 91 0 0 91,00
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 9103105542016 Biyomühendislikte Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6,00
2 9103105542016 Biyomühendislikte Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6,00
Toplam 4 0 0 12,00
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 339 90 91 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr