Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Önlisans
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Makina Mühendisliği - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora

Program Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 1982 yılında kurulmasıyla Bölüm Lisansüstü programları 1994 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde oluşturulmuştur. Bölüm, 2015 yılı itibarıyla Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini 103 Yüksek Lisans, 52 Doktora öğrencisi olmak üzere 7 Profesör, 3 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi aracılığıyla sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans derecesi ile Doktora programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar "Makina Mühendisliği alanında bilim doktorası derecesi" alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 ( 100 üzerinden en az 75) olması, gerekir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun 4.00 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden en az 75) olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bölümde Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Doktora programı ile Doktora öğrencilerinin uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmesi, uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilmesi, yaratıcı ve eleştirel düşünmesi, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmesi, uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirmesi veya var olanları yeni bir alana uygulayabilmesi, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilmesi, uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilmesi, uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlaması, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmesi, geliştirebilmesi, gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmesi, hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmesi ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilmesi, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olması maçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun 4.00 üzerinden en az 2.50 ( 100 üzerinden en az 75) olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR Tel :+90 232 311 18 93 E-mail : aydogan.ozdamar@ege.edu.tr ECTS Koordinatorü Yrd. Doç.Dr. Ege Anıl DİLER Tel :+90 232 311 51 28 E-mail : ege.anil.diler@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
1994-1995 öğretim yılında öğrenime başlayan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, kuruluş yıllarını E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü binalarında geçirmiş, 1999-2000 öğretim yılından itibaren de Bornova Kampüsü’nde, ek derslikler binalarında faaliyetini sürdürmektedir. 2006-2007 öğrenim yılından itibaren de bölüme ait inşaatı tamamlanmış 4000 m2 kapalı alana sahip, yeni binada faaliyetini sürdürecektir. Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin artırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde Laboratuvarlarımızın tanıtımları verilmiştir. Mekanik Laboratuvarı: Bölümümüz mekanik laboratuvarında; 100 kN kapasitesinde mekanik (çekme-basma) test cihazı (Shimadzu) ile 26 mm kadar dairesel, 20 mm kadar dikdörtgen kesitli numunelerin testleri yapılmaktadır. Tamamen bilgisayar destekli kontrol edilen cihaz, malzeme üzerindeki en küçük deformasyonu gösterebilecek kameralı ölçüm sistemine sahiptir. Çekme cihazı yardımıyla, çekme ve kopma dayanımları, eğilme dayanımları, bası dayanımları, video ekstensometre yardımıyla elastik ve plastik bölgedeki birim uzamaları, Elastisite modülü, Akma dayanımı gibi malzeme özellikleri tespit edilebilmektedir. Mekanik laboratuvarımızda bu malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan cihazlar yanında, son yıllarda kullanım alanları genişleyen kompozit malzeme (Cam, karbon, kevlar takviyeli malzemeler) üretim yöntemlerinde kullanılan cihazlarda mevcuttur. Bunlardan ilki 400 °C sıcaklık, 10 bar basınç, -1 bar’ a kadar vakum yapabilme özelliğine sahip Otoklav (Autoclave) dır. Cihaz; PLC kontrollü ve su soğutmalı olup, sıcaklık, basıç, vakum ve soğuma kontrolü isteğe bağlı olarak kontrol edilebilmektedir (Şekil: http: me.ege.edu.tr). Diğer bir üretim yönteminde kullanılan cihaz ise 350 °C sıcaklık , 60 ton kapasitesindeki ısıtmalı prestir. Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı: Bölümümüz Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarında, Norsonic gürültü ölçüm cihazıyla gece ve gündüz gürültü seviyesi ölçümü ve gürültü frekans analizi yapılmaktadır. Aynı zamanda tek ve üç eksenli ivme ölçerler vasıtasıyla her türlü cihazın titreşim analizi yerinde yapılabilmektedir. Makina Teorisi ve Dinamiği laboratuvarımız’da bulunan Dijital Fototakometre devir sayısı ölçümümü yapmaktadır. Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı: Bölümümüz Konstrüksiyon Laboratuvarında; Mikroskop sayesinde hazırlanan numunelerin 1000 büyütmeye kadar mikroskopik ve makroskopik testleri yapılmaktadır. 300 °C ve 1200 °C ye çıkabilen, programlanabilir ısıl işlem fırınlarımız konstrüksiyon laboratuvarımızda bulunmaktadır. Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı: Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı çok geniş bir ölçüm cihaz çeşitliliğine sahiptir. Bu cihazlar isim ve bazı özellikleriyle http: me.ege.edu.tr adresinde verilmiştir. Bölümümüzde mevcut cihazların kullanımı ile, sıcaklık, nem, hız ve basınç ölçümü gerektiren her türlü termodinamik analizler yapılabilmektedir. Ayrıca Bölümümüzün enerji laboratuvarında http: me.ege.edu.tr adresinde gösterilen pompa karakteristik ve su darbe deneyleri yapılabilmektedir. Isıtma, soğutma, HVAC sistemleriyle ilgili ölçümler, performans değerlendirmeleri ve analizleri yapılabilmektedir. Mekanik Laboratuvarımız gerek malzeme özelliklerinin tespiti gerekse kompozit malzeme üretim yöntemleriyle, Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarımız gürültü ölçümü ve titreşim ölçümüyle, Termodinamik ve Enerji Laboratuvarımız geniş cihaz alt yapısıyla her türlü enerji analizleri ve ısı tekniği ölçümleriyle sanayicimizle işbirliği yapmaktadır ve hizmetindedir. Her türlü işbirliğine açıktır. Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel: 0-232-3111894 Belgeç: 0-232-3888562
Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi
2Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi
3Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
4Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
5Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
6Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
7Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
8Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
9Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
10Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
11Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
12Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
13Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
14Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
15Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
16Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
17İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
18İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
19Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
20Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
21Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
22Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
23Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
24Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
25Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
26Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
27Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
28Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
29Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
30Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
31Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
32Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
33Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
34Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi
35Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi
36Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
37Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
38Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
39Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
40Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
41Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
42Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
43Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
44Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
45Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
46Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
47Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
48Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
49Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
50Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
51Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
52Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
53Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
54Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
55Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
56Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
57Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
58Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
59Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
60Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
61Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
62Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
63Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
64Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
65Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
66Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
67Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
68Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
69Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
70Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
71Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
72Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
73Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
74Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
75Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
76Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
77Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
78Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
79Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
80Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
81Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
82Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
83Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
84Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
85Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
86Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
87Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
88Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4,00
2 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4,00
3 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6,00
4 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6,00
5 Sec-Ders Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 0 0 0 0,00
6 Sec-Ders Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 0 0 0 0,00
7 Sec-Ders Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 0 0 0 0,00
8 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 0,00
9 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 0,00
10 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 0,00
11 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 0,00
12 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 0,00
Toplam 17 4 0 20,00
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
2 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
3 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
4 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
5 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
6 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
7 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
8 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
9 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 0,00
10 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 0,00
11 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 0,00
12 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 0,00
13 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 0,00
Toplam 29 0 0 24,00
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 10,00
2 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 10,00
3 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 10,00
4 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9,00
5 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9,00
6 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9,00
Toplam 0 0 0 57,00
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 339 90 91 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr