Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
404001022006PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY ICompulsory112
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
The general goal of this course is to educate individuals who are loyal to the nationalism concept of Atatürk, the Turkish Nation's national, ethical, spiritual and cultural values in line with the Principles of Atatürk and the Revolution, and who are open to universal and modern innovations.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Mehmet Ali DURMUŞ
Learning Outcomes
1Have knowledge about the developments in European History, and Ottoman modernization
2Have knowledge about the causes of the Collapse of the Ottoman Empire
3Have knowledge about the First World War
4Have knowledge about the Turkish National Struggle
5Have knowledge about the founding philosophy of the Republic of Turkey.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
* Basic Concepts * Causes of the Collapse of the Ottoman Empire * Turkish Modernization Movement * The First World War * Turkish National Struggle
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1The aim of the course, information about the basic concepts, and strategies of the Turkish Revolution.Meeting, Theoretical
2Developments in European history, and their impact on the Ottoman Empire.Theoretical, Reading
319th century reform movements in the Ottoman Empire (Tanzimat period, the First Constitutional Period)Theoretical, Reading
4Political and military state of the Ottoman Empire during the Disintegration era Theoretical, Reading
5Flow of ideas in the last period of the Ottoman Empire (Ottomanism, Islamism, Turkishness, Westernization, decentralization, Socialism), Ottoman Empire during the Second Constitutional Government Theoretical, Reading
6World War I and the Ottoman Empire (outbreak of the war, participation of the Ottoman Empire, the fronts, and the end of the war), the signing of the Mondros ArmisticeTheoretical, Reading
7Midterm Exam
8Invasions and reactions against them, Kuva-yı Milliye, Societies (national, associations hostile to the national presence, and societies of the minorities), the difficulties after the armistice, Mustafa Kemal Pasha's activities and arrival in Anatolia.Theoretical, Reading
9The beginnings of the national struggle through organization of Congresses (Amasya Circular, Erzurum, Sivas and Western Anatolian Congresses,).Theoretical, Reading
10Amasya interview, the arrial of the Representatives in Ankara, the last Ottoman Parliament, the adoption of the National Pact, the invasion of IstanbulTheoretical, Reading
11The opening of the Grand National Assembly of Turkey, the Assembly's structure, its activities and laws, domestic and foreign reactions to the opening of Parliament.Theoretical, Reading
12Sanremo Conference, The Treaty of Sevres, threats related to today in the Sevres Treaty, the situation in East and South fronts.Theoretical, Reading
13Dissolution of the national forces, and founding of the regular army, the Greek general attack, and wars in the Western Front.Theoretical, Reading
14Mustafa Kemal Pasha’s supreme military command, Tekâlif-i Milliye orders, Sakarya War and foreign policy developments in its aftermath (Turkish-Russian, Turkish-Afghan relations, the London Conference, Ankara Agreement)Theoretical, Reading
15The Great Offensive, and signing of the Mudanya Armistice, the developments before the Lausanne Conference, the conference and the signing of the peace agreementTheoretical, Reading
16Final exam
Recommended or Required Reading
REQUIRED READING: (* Students will choose one (1) book.) * Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2011. * Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi- I Temelleri, Gelişimi ve Oluşumu, İzmir 2010. * Durmuş Yalçın ve diğerler: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cilt I Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002. * Other Atatürk Principles and Revolution History Textbooks prepared for Atatürk Principles and History of Turkish Revolution I with curriculum. (* Students will choose one (1) book.) RECOMMENDED READING: Mustafa Kemal Atatürk, Speech, 4 volumes, TTK publications, Ankara, 2010. Atatürk Kültür , Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1997. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 1-16, İstanbul 2005. Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010. İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları, (Haz. Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cilt I , Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000. Türk İstiklal Harbi, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Ayşe Afetinan, Atatürk’ten Yazdıklarım, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1983. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilâf Fırkası, II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki’ye Karşı Çıkanlar, İstanbul 1990. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul 2000. Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara l984 Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara 1968. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, İstanbul, Cem Yayınevi 1974. Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I, İzmir 2006. Ergün Aybars, “Türkiye’de Demokrasi ve Fikrî Kaynağı”, Türkiye’de Demokrasi ve Demokrasi Kültürünün Gelişmesi, İzmir 1990. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiyenin Tarihi Fahir Armaoğlu, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Hatıraları, Ankara 1965. Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908-1914), (Çeviren: Nuran Yavuz), Ankara 1984. Feroz Ahmad, Modern Türkiyenin Oluşumu, İstanbul 2015. H. Zafer Kars, Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, İstanbul 1984. Halil İnalcık, “Atatürk ve Türkiyenin Modernleştirilmesi”, Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi, Ankara 1972. Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Ankara 2010. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk Yayınları, İstanbul 1966. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayını, İstanbul 1995. İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayını, İstanbul 1985. İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ankara 1980. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul 1960. Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi Samsun'dan Ankara'ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Ankara 1997. Kemal H. Karpat, Ottoman Population (1830-1914), Demographic and Social Characteristics, The University of Wisconsin Press, London 1985. Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2017. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Ankara 1973. Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Ankara 1957. S.N. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change, New Jersey, prentice Hall İnc. 1966. Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar-I, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1977. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1996. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1976. Sina Akşin, Türkiye Tarihi, V. Cilt Stanford – Shaw Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, (Çeviren: Mehmet Harmancı), İstanbul 1983. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayını,, İstanbul 1997. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, c. I-III, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902), c.I, İstanbul 1985. Taner Timur, Türk Devrimi, Ankara 1994. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c.I, İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), İstanbul 1984, Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c.III, İttihat ve Terakki; Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, İstanbul 1989. Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla... , “Vaziyet-i Manzara-i Umumiye”, İstanbul 1971. Tuncer Baykara, Atatürk ve XX. Yüzyıl Türk Tarihi Araştırmaları, İzmir 2005. Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 2006. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 1999. Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tedkik, Ankara 1970. Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri (Doğumundan Samsun'a Çıkışına Kadar), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1997. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1983. Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918), Ankara 1982.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Attending Lectures14228
Individual Study for Mid term Examination11222
Individual Study for Final Examination155
Reading155
TOTAL WORKLOAD (hours)60
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
LO1          2           
LO2                3   3 
LO3                  4 4 
LO4                  1   
LO5                      
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr