Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703004022014POPULATION GEOGRAPHY OF TURKEYCompulsory484
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide the students to able to understand Turkey's population growth, rural and urban population growth dynamics, regional differences, migration characteristics
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1Türkiye nüfusunun büyüme sürecini ve dinamiklerini anlayabilme
2Nüfusun coğrafi dağılışını ve bu konuda rol oynayan faktörleri kavrayabilme
3İç göç nedenlerini ve coğrafi boyutunu kavrayabilme
4Demografik niteliklerin bölgesel ve iller düzeyindeki farklarını tanıyabilme
5Understanding the process and dynamics of Turkey's population growth
6Geographical distribution of the population and to understand the factors involved in this issue
7To understand the causes of internal migration and geographic aspect
8To recognize the differences demographic characteristics the between regions and cities
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
• Population growth in Turkey • Population policies in Turkey and the results • Turkey's population projections and results • Development of urban and rural population and urban population growth dynamics • Geographical distribution of population • Migration
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
0The history of censuses in Turkey, the main problemsexpression
1The basic determinants and population growth After World War II in Turkey expression
2The basic dynamics of population growth after 1950 in Turkeyexpression
3Population policies in Turkey, and the resultsexpression
4Turkey's population projections and the resultsexpression
5The growth urban populationexpression
6The growth rural population expression
7Urban population growth and urbanization modelsexpression
8Midterm exam
9Internal migration according to different criteria in Turkeyexpression
10Causes and consequences of population movements after 1990expression
11External migrationsexpression
12Conclusion: fertility in TurkeyTartışma
13Social and economic characteristics of population in Turkeyexpression
14Geographic distribution of population expression
15Final exam
Recommended or Required Reading
References: ÖZGÜR, E.M., (1998). Türkiye Nüfus Coğrafyası., Ankara. ÖZGÜR, E.M., (2004). “Türkiye’de toplam doğurganlık hızının mekansal dağılışı” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2), S. 1-12, Ankara. YAKAR, Mustafa (2012): “21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye nüfusunda ne değişti?”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, sayı 21. İÇDUYGU A. / SİRKECİ İ. (1999). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri“. 75. Yılda Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. IŞIK, Ş. (1997). 1997 nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler“. Ege Coğrafya Dergisi Sayı 10. ÖZGÜR, E.M. (2003). "XXI. Yüzyılın başında Türkiye Nüfusu“., Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 1 Sayı 1. TUSİAD (1999). Türkiye’nin Fırsat Penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümler. IŞIK, Ş. (2008).Türkiye'de Üniversitelerin Kentlerin Gelişimi ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay: No: 150 IŞIK, Ş. (2009). “Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler”. Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi. Cilt 7, Sayı 1. s. 27-37, Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination6530
Reading5210
TOTAL WORKLOAD (hours)112
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO15 233  3334  
LO25 233  3334  
LO35 233  2334  
LO4             
LO5             
LO6             
LO7             
LO8             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr