Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801002062019New MediaCompulsory245
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders kapsamında teknolojik gelişimlere paralel olarak, geleneksel iletişim ortamından yeni medyaya doğru nasıl bir geçişin yaşandığı ele alınacaktır. Yeni medyanın farklı platformlarında değişen iletişim biçimleri üzerinde durularak yeni medya kavramını açıklanmaya çalışılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Seda Sünbül Olgundeniz
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yeni medyanın tanımlanması, yeni medya ve geleneksel medya ile arasındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinden yeni medya kavramına bakış.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Binark Mutlu (2007) Yeni Medya Çalışmaları, İstanbul. Dipnot Yayınevi Binark, M. (Der.) (2014) Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Bilgili Can, Şener Gülüm (Der) (2013) Kitle İletişimde Yaşanan Degişimler, İstanbul Reklam Yaratıcıları Derneği. Büyükaslan Ali, Kırık Ali Murat (Der)(2013) Sosyal Medya, İstanbul, Çizgi Yayınevi. Sayımer İdil (Der) (2014) Yeni medya Araştırmaları, İstanbul, Liteaatürk Acedemia.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr