Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402001042010GENERAL CHEMISTRY-IZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Atom molekül ve iyonik haldeki maddelerin kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri ve kimyasal tepkime mekanizmaları ile çözelti kimyasını kavrayabilme ve yorumlayabilmenin yanında kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nur Aksuner, Doç. Dr. Tamer Karayıldırım, Doç. Dr. Armağan Kınal
Öğrenme Çıktıları
1Kimyasal maddelerin ve onların durumları ile ilgili temel kavram ve prensiplerini anlayabilme, atomlar, moleküller ve iyonik maddelerin homojen ve heterojen ortamlardaki davranışlarını anlayabilme
2Kimyasal tepkilere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma
4Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6Kimya bilgilerini, biyokimyada kullanabilme ve uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Madde ve özellikleri,belirsizlik ve anlamlı rakamlar, atomlar ve atom teorileri,elektron, periyodik cetvel ve atomik özellikler,kimyasal bileşikler, kimyasal ,tepkimeler,sulu çözeltilerde kimyasal tepkimeler, kimyasal bağlar, temel ,prensipleri, çözeltiler, çözelti derişimleri ve kolligatif özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Madde ve özellikleri ölçme ve belirsizlik, anlamlı rakamlax
2Atomlar ve atom terileri atom numarası ve izotoplarx
3Periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, elektron, atomik kütle, moleküler kütlex
4Kuantum teorisi ve elektronik yapı, kuantum sayıları, atomik orbitallerx
5Kimyasal formüller ve kimyasal bağlarx
6Bileşilerin Lewis yapılarıx
7Yükseltgenme sayısı ve anorganik bileşiklerin adlandırılmasıx
8Arasınavx
9Moleküller arası kuvvetleri
10Sulu çözeltilerede kimyasal tepkimeler, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri
11yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin denkleştirilmesi
12Sulu çözeltiler ve özellikleri
13Çözelti derişimleri
14Çözeltilerin kolligatif özellikleri
15Ozmos ve ozmotik basınç
16Yarı Yıl Sonu Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring F.G., Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri. 2. Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006. 3. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, 1988 4. Brown, LeMay, Bursten, Chemistry, Eight Edition, Prentice Hall, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Laboratuvar8216
Tartışma818
Rapor Hazırlama9218
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  4 45    4   
ÖÇ2              
ÖÇ3   4          
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6  5  4   3    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr