Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402001082006GENEL BİYOLOJİ-IZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Biyoloji bölümüne yeni başlayan öğrencilere, Bitkiler dünyasına, diğer bir deyişle Bitki Biyolojisine ilişkin temel kavramları vermek ve bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İsmail TÜRKAN, Prof. Dr. Nedret Şengonca, Prof. Dr. Aykut Güvensen, Doç. Dr. Meliha Gemici
Öğrenme Çıktıları
1Canlılar dünyasına ilişkin tanımları ve temel kavramları algılıyabilme
2Bitkiler dünyasında ilkelden gelişmişe hiyerarşik organizasyonu temel biyolojik kuramlar kapsamında kavrayabilme ve anlamlandırabilme
3Bitkisel organizasyonun yapısal ve işlevsel özelliklerini kavrayabilme ve birbirleri ile ilişkilendirebilme
4Bitkiler dünyasında üreme ve üremeye ilişkin yapı ve süreçleri algılıyabilme ve anlamlandırabilme
5Bitkilerde yaşamsal olayların işlerliğini ve diğer canlılarla olan ilişkilerini kavrayabilme ve irdeleyebilme
6Bitki büyüme ve gelişme olaylarını kavrayabilme ve bu olayları ortamla ilişkilendirebilme
7Bitkilerde kalıtım ve evrime ilişkin tanım ve kavramları algılayabilme ve sorgulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Canlılar Dünyası kavramı, Botanik Biliminin anlam ve önemi, Bitkilerin Sınıflandırılması ve Adlandırılması; Hücre Kavramı ve Hücre Teorisi; Bitki Hücre Yapısı, Bitkisel Dokular ve organlar, Yüksek Bitkilerde Üreme Organlarının Yapısı, Bitkisel Yapıların İşleyişi (Bitki Fizyolojisini giriş düzeyinde inceleme), Bitkilerde Su ve Mineral Madde Alınım ve Taşınım Mekanizmaları, Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Aerobik Solunum ve Fermentasyon, Enzimler, Azot Metabolizması ve Metabolik Ürün Sentezleri, Bitkilerde Büyüme ve Gelişme olayları, Bitkisel Hormonlar ve Hareket, Bitki Genetiğine İlişkin Temel Kavramlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Canlılar Dünyası kavramı, Botanik Biliminin anlam ve önemi: Yaşam Bilim olan Biyolojinin inceleme objesini oluşturan canlı varlıkların özellikleri [yapısal hiyerarşik düzen (hücresel yapıdan ekosisteme), kimyasal bileşim, madde ve enerji alış-verişi (metabolizma), büyüme-farklılaşma, çoğalma (üreme), adaptasyon, rejenerasyon, hareket, mutasyon ve buna ilişkin görüşler]; Canlılar dünyasının sınıflandırılması; Biyolojik bilim dalları, Botanik bilim dalları, Bitkiler ve önemi konuları işlenir.Uygulama programı hakkında bilgilendirme.
2 Bitkilerin Sınıflandırılması ve Adlandırılması; Hücre Kavramı ve Hücre Teorisi; Bitki Hücre Yapısı: Bitkiler dünyasının “divisio, bölüm” ölçeğinde sınıflandırılması, bitki türlerinin adlandırılması ilkeleri; Bitki hücre yapısının özde incelenmesi (hücre çeperi, hücre membranı, sitoplazma (sitosol ve ER sistemleri ve Golgi Aygıtı), hücre organelleri (mitokondri, plastidler, peroksizom, glioksizom), hücre iskelet sistemi; Nukleus ve kromozom yapıları; Vakuol ve işlevi; Hücre Bölünmesi (Mitoz Bölünme) konuları işlenir.Mikroskop tanıtımı ve kullanımı. Farklı tipte materyaller ile preparat hazırlama ve görüntü bulma uygulamaları
3Bitkisel Dokular: Meristemlerin sınıflandırılması ve işlevleri; Ergin (Değişmez) Dokuların sınıflandırması ve öz olarak işlevleri (Epidermis ve türevleri (stoma ve trikomlar); Destek doku (kollenkima ve sklerankima), Salgı doku (salgı tüyleri, bez ve kanalları); İletim dokusu yapı ve tipleri (flöem ve ksilem elemanları) konuları işlenirHücre ve dokular. Bitkisel dokuların yapısı ve mikroskopta incelenmesi. Bölünmekte olan hücreler, mitoz bölünme, soğan kök ucu hücrelerinde mitoz bölünme safhalarının preparat haline getirilmesi ve mikroskopta incelenmesi
4Bitkisel Organlar: Kök ve gövde morfolojisi, metamorfozları ve anatomisi (monokotil ve dikotil farklılıkları ile) konuları işlenirBitkilerin morfolojik yapısı canlı örnekler ile genel tanıtım ve bölümlerin gösterilmesi. Bitkilerde kök sistemi, görevleri, tipleri ve metamorfozları ile ilgili canlı örnekler üzerinde inceleme.
5Bitkisel Organlar ve Üreme: Organlar kapsamında yaprak morfolojisi, metamorfozları ve anatomisi; Üreme kapsamında eşeyli ve eşeysiz üreme; mayoz bölünme ve önemi; Bitkiler dünyasında filetik örneklerde yaşam döngüleri konuları işlenir.Bitkilerde gövde, görevleri, tipleri ve metamorfozları ile ilgili canlı örnekler üzerinde inceleme
6Yüksek Bitkilerde Üreme Organlarının Yapısı: Çiçek, Meyve ve Tohum yapısı konuları işlenir.Bitkilerde yaprak, görevleri, tipleri, gövde üzerinde dizilişleri ve metamorfozları ile ilgili canlı örnekler üzerinde inceleme
7Bitkisel Yapıların İşleyişi (Bitki Fizyolojisini giriş düzeyinde inceleme): Bitkilerin mineral element bileşimi ve mineral besin elementlerinin bitkilerdeki işlevleri konuları işlenirBitkilerde çiçek, görevleri, tipleri ile ilgili canlı örnekler üzerinde inceleme. Çiçek formülü ve diyagramı çıkarılması
8ARA SINAV
9Bitkilerde Su ve Mineral Madde Alınım ve Taşınım Mekanizmaları: Su metabolizmasına ilişkin, difüzyon, Ozmozis ve Şişme olayları; Hücre zarlarında permeabilite; Aktif ve pasif su ve mineral madde alınımı ve iletim mekanizmaları; Transpirasyon olayı ve önemi konuları işlenirÇiçek kısımları ile tekrar, ovaryum tipleri, ovulun genel yapısı, çift döllenme olayı, meyva ve tohum oluşumu
10Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez: Fotosentezin anlam ve önemi; Fotosentetik pigmentler; Fotosentez oluşum reaksiyonları; Fotosentetik bitki tiplerine (C3, C4 ve CAM) ilişkin ana kavramlar verilir. Bitkilerde meyva, görevleri, tipleri ile ilgili canlı örnekler üzerinde inceleme. Farklı meyva tiplerinin teşhis anahtarları ile belirlenmesi.
11Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Aerobik Solunum ve Fermentasyon: Aerobik ve anaerobik solunum tanım ve kavramı; Aerobik solunumun hücresel yerleşimi ve metabolik işleyiş mekanizması; oksidatif fotofosforilesyonla enerji üretimi; fermentasyon olayı ve bitkilerde önemine ilişkin temel kavramlar ele alınır.Bitkilerde tohum, görevleri, tipleri ile ilgili canlı örnekler üzerinde inceleme. Çimlenme mekanizmaları ve gelişim biyolojisi. Bitkilerde dağılım mekanizmaları ve örnekler ile incelenmesi.
12Enzimler, Azot Metabolizması ve Metabolik Ürün Sentezleri: Metabolizmanın işleyişinde enzimlerin yapısı, tipleri ve işleyişi; Bitkiler için azotun önemi, metabolizması ve simbiyotik azot fiksasyonu; Bitkilerde Fotosentez ürünleri ve diğer ürünlere dönüşümlerine ilişkin temel bilgiler ve metabolitlerin flöemde taşınımı konuları işlenir.Bitkilerde temel fizyolojik olaylar, fotosentez, solunum, difüzyon, ozmozis, şişme ve su taşınımı ile ilgili basit denemelerin kurulması ve sonuçların değerlendirilmesi
13Bitkilerde Büyüme ve Gelişme olayları:Bitkilerde hücre, doku ve organ düzeyinde büyüme, farklılaşma ve gelişme kavramları; Vejetatif ve reprodüktif büyüme; Çiçeklenmede fotoperiyot ve fitokrom etkinliği incelenir Canlılar alemi. Sistematiğin temelleri, 3 domein 5 kingdom un tanıtımı. havyalar alemine kadar her alemden farklı sayıda mikroskobik ve makroskobik örneğin tanıtılması. Bazı örnekler üzerinden hayat döngüleri hakkında bilgilendirme
14Bitkisel Hormonlar ve Hareket: Büyüme ve gelişmede bitki hormonlarının rolüne ilişkin temel bilgiler ile bitkilerde hareket olaylarının temel anlam ve önemi konuları incelenir.Bitkiler alemi, vasküler bitkilerin tanıtımı ve hayat döngülerinin (karayosunu, eğrelti, açık tohumlu, kapalı tohumlu) örnekler ile anlatılması
15Bitki Genetiğine İlişkin Temel Kavramlar: Genotip, fenotip kavramları; Mendel Yasaları; dominant, resesif ve ekvivalent gen kalıtımı; mutasyonlar ve evrim kuramına ilişki temel bilgiler verilir. Sınav
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vardar,Y. Seçmen, Ö. Bitki Morfolojisinde Temel Bilgiler. Barış Yayınlar.İzmir. 1993 Vardar,Y. Güven, A. Bitki Fizyolojisine Giriş. Barış Yayınları. İzmir. 1993 Işık, K.(ed.). Bitki Biyolojisi. Palmae Yayınları. 2004 Gündüz, E., Demirsoy, A., Türkkan, İ (Eds). Biyoloji. Palmae Yayınları.İzmir. 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar Sınavı125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Alan Gezisi3412
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma4312
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ143            
ÖÇ24           54
ÖÇ3   3        5 
ÖÇ4 3          5 
ÖÇ5   4        5 
ÖÇ6        3   5 
ÖÇ74           5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr