Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002011997SİTOLOJİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin sitolojinin temel kavramlarını öğrenmesi, hücrenin kimyasal bileşimi, hücre çeperi ve membran yapısı ve organeller arasındaki ilişkinin kurulabilmesini, sitoloji konuları ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesi, deneysel mantık geliştirebilmesidir. Hücre ve metabolizmasının evrimi, hücre kimyası ve enzimlerin katalizör olarak rolleri, nükleus ile sitoplazma arasındaki trafik, organellerin yapılarının ve işlevlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, hücre iskeleti ve hücrenin hareketi, plazma zarının yapısı ve küçük moleküllerin taşınması, hücre sinyal iletimi ve hücre döngüsünün kavranmasını ve bu konular arasındaki bağlantıların kurulabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hatice Demiray, Prof. Dr. Melike Bor, Doç. Dr. Hediye Sekmen, Yrd. Doç. Dr. Gamze Turgay İzzetoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin temel yapısını öğrenebilme
2Hücre çeper ve membran yapısını kavrayabilme
3Sitoloji ile farklı disiplinlerin yaklaşımlarını ilişkilendirebilme
4Karbonhidratlar, lipitler, nükleik asitler ve proteinler arasındaki bağlantıyı kurabilme
5Hücre organellerinin yapısını ve işlevini kavrayabilme
6Hücre ve elemanlarına ilişkin laboratuar çalışmalarını öğrenebilme
7Sitoloji ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Hücre araştırmalarının ilkelerini kavrayabilme, deneysel mantık ve analiz arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hücre ve hücre araştırmalarına genel bakış, hücre kimyası, nukleus, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozom, mitokondri, kloroplast, peroksizom ve ribozom, hücre iskeleti ve hücre hareketi, hücre yüzeyi, hücre sinyal iletimi ve hücre döngüsü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Hücre ve Hücre araştırmalarına genel bakış • İlk Hücre • Metabolizmanın evrimi • Prokaryot ve ökaryot hücreler • Çok hücreli organizmaların gelişimi • Deneysel model olarak hücreler Mikroskobun Tarihçesi, Çeşitleri, Bölümleri • Soğan zarında dev nukleus ve hücre yapısının incelenmesi
1Hücre Kimyası (I) • Karbohidratlar • Lipidler • Nükleik asitlerLaboratuarda Kullanılan Yöntemler • Pipet kullanımı, pH Ölçümü, Molarite, Normalite Kavramı, Çözelti Hazırlama • Farklı molarite ve normalitelerde uygulamalı olarak çözelti hazırlama
2Hücre Kimyası (II) • Proteinler • Enzimlerin biyolojik katalizör olarak rolleri Hücre Kimyası • Karbon yapısı, suyun yapısı, proteinlerin, karbonhidratların ve yağların özelliklerinin anlatıldığı film gösterisi ve sunum • Soru çözümü
3Nukleus • Nükleer Zarf ve Nükleus ile Sitoplazma Arasındaki Trafik • Nükleusun İç Düzeni • Nukleolus • Mitoz Sürecinde NükleusBitkisel Dokular • Epidermis, tüy, lentisel, palizat parankiması, sünger parankiması, iletim dokusu, taş hücreleri, ilkbahar ve sonbahar halkalarının incelenmesi, ......vs
4Endoplazmik Retikulum • Endoplazmik retikulum ve protein salgılanması • Proteinlerin ER’ye hedeflenmesi • Proteinlerin ER zarına katılması • Düz ER ve lipid senteziHayvansal Dokular Bağ dokusu, Kas dokusu, Kan dokusu, Epitel doku, Kemik dokusu, Kıkırdak dokusu, Sinir dokusu
5Golgi aygıtı • Golginin organizasyonu • Proteinlerin golgi içersinde işlenmesi • Proteinlerin golgi aygıtında sınıflandırılması ve dışarı gönderilmesi Hücre içi sitoplazmik hareketlerin incelenmesi • Plastidlerin incelenmesi (Kloroplastların, leukoplastların, amiloplastların incelenmesi) • Sınav (Konu: Bitkisel dokular-mitokondriler)
6Mitokondriler • Organizasyonu ve işlevi • Genetik sistemi • Dışarıdan protein alımı ve mitokondrinin yapılanması • Elektron taşıma zinciri • Kemiozmotik eşlenmeHücre Organelleri • Preparat incelemesi, Sunum ve Film Gösterisi
7ArasınavHücre Çeperi ve Çeperdeki Oluşumlar • Primer ve sekonder çeper, orta lamel, basit geçitler,kenarlı geçitlerin incelenmesi
8a) Kloroplast ve diğer plastidler • Yapı ve İşlevi • Kloroplast Genomu • Kloroplast proteinlerinin içeri alınması ve dağılımı • Diğer plastidler b) Peroksizomlar • İşlevleri • Bitkiler için önemli iki işlevi c) RibozomlarKiwi’den DNA izolasyonu (Uygulama) • Sunum • Sınav ( Konu:Plastidler)
9Hücre İskeleti ve Hücre hareketi • Aktin Filamanların Yapısı (Mikrofilamentler) • Aktin, Miyozin ve Hücre Hareketi • Arafilamanlar (Arafilamentler) Mikrotübüller Kromozom Biyolojisine Sitogenetik Yaklaşımlar • Preparat İnceleme • DNA Kromozom İlişkisi, Kromozom bantlama, GISH (Genomik In Situ Hibritleme, FSH (Floresan In Situ Hibritleme)
10Hücre Yüzeyi (I) • Plazma Zarının yapısı • Fosfolipid çift tabaka • Zar Proteinleri • Zar Lipidleri • Küçük Moleküllerinin taşınması * Pasif difüzyon * Kolaylaştırılmış difüzyon ve taşıyıcı proteinler * İyon Kanalları * ATP hidroliziyle desteklenen aktif taşınım * İyon gradiyenti ile yürütülen aktif taşıma Soğan kök ucunda mitoz bölünme
11Hücre Yüzeyi (II) * Endositoz * Fagositoz * Reseptör-aracılıklı endositoz • Hücre duvarı ve hücre dışı matriks • Hücre-hücre etkileşimiMayoz Bölünme, spermatogenez ve oogenez • Testis, sperm, ovaryum ve folikül anatomisinin incelenmesi
12Hücre Sinyal İletimi • Sinyal İletimi Molekülleri ve reseptörleri • Hücre Yüzey Reseptörlerinin Fonksiyonları • Hücre-İçi Sinyal İleti Yolakları • Programlanmış Hücre Ölümünün Düzenlenmesi Laboratuar Teknikleri (Sitoteknoloji) • Spektrofotometrik ve Elektroforetik Yöntemler, HPLC, PCR, Real-Time PCR çalışma prensipleri ve kullanım alanları
13Hücre Döngüsü • Ökaryot Hücre Döngüsü * Hücre döngüsünün evreleri * Hücre döngüsü kontrol noktaları Domuz Gribi; Kanser; AIDS, ve Kök Hücre
14Hücre döngüsü gelişiminin düzenleyicileri • M Evresi Olayları * Mitozun aşamaları • Mayoz ve DöllenmeLaboratuar Sınavı
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı/Diğer Materyal •Cooper G. M., Hausman R. E. 2006. Hücre (Moleküler Yaklaşım) (Eds: Sakızlı, M., Atabay, N. •Alberts B., Johnson A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2008 Hücrenin moleküler biyolojisi TÜBA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Laboratuvar120
Ev Ödevi110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Seminer212
Bireysel Çalışma11333
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma11222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)137
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15        5    
ÖÇ2 5            
ÖÇ35   4         
ÖÇ45        5    
ÖÇ5  5      545  
ÖÇ6  45445    5  
ÖÇ74554    4     
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr