Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014142006PALEOBOTANİK VE FİLOGENİZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki fosilleri yardımıyla "tarih öncesi" devirlerdeki bitki yaşamını ve ortam koşullarını ortaya koymak, farklı güncel gruplar arasındaki filogenetik ilişkileri açıklamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan Yıldırım
Öğrenme Çıktıları
1Doğada fosil içerme olaılığı yüksek alanları tanıyabilme.
2Bitki fosillerini tanımlayabilme.
3Biyolog gözüyle doğayı yorumlayabilme.
4Tarih öncesi devirlere ait verileri sentezleyebilme, mevcut veriler ışığında öngörülerde bulunabilme
5Biyolojik evrim olgusunu kavrayabilme ve biyolojik olayları evrim perspektifinden değerlendirebilme.
6Bitkilere ait temel morfolojik ve anatomik tiplerdeki benzerlik ve farklılıkları açıklayabilme.
7Bitki sistematiğini paleobotanik ve filogeni bilim dalı bağlamında yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Soma (Manisa) ve Yatağan (Muğla) kömür havzalarına iki teknik gezi.
Dersin İçeriği
Fosilin tanımı ve fosilleşme şekilleri, bitki fosillerini toplanma ve inceleme teknikleri, nomenklatür, yaşamın kökeni, kimyasal ve biyolojik evrim, sistematik paleobotanik, büyük bitki gruplarının orjini ve evrimi, paleopalinoloji, paleoekoloji, Türkiye'nin fosil florası.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Paleobotanik ve Filogeni dersinin amaç, kapsam ve önemi; dersin içeriği, ders programı ile derste yararlanılacak kaynaklara ilişkin bilgilendirme.
2Fosil nedir? Bitki fosillerinin korunma tipleri, preparasyonu ve yaş tayini. Doğada fosillerin toplanması, sınıflandırılması ve isimlendirilmesi.
3Kimyasal ve biyolojik evrim. Organik moleküllerin abiyotik sentezi, yaşamın kökeni ve gelişimi. Darvin ve evrim, evrimin aşamaları.
4Jeokronoloji (yer tarihi), yer tarihi boyunca baskın canlı grupları, genel iklim ve ekolojik özellikler. Toplu yokoluşlar, nedenleri ve sonuçları.
5Prekambrien'de yaşam: Mikroorganizmaların varlığına dair en eski kanıtlar. Fosil Eumycota, Algae ve Bryophyta.
6Karaların yeşil bitkiler tarafından kaplanması. Bryophyta, Vasküler bitkilerin ilk örnekleri.
7İlk kara bitkileri ve kökenlerine dair kuramlar. Vasküler Cryptogamae üyelerinin karalarda yaygınlaşması ve bunlara ait fosil örnekler.
8Arasınav
9Sporofil, adaksial sporangiyum ve temel morfolojik tiplerin evrimine ait kuramlar. Öncü Tohumlu Bitkiler (Prephanerogamae): yaşayan ve fosil örnekleri, Gymnospermae üyelerinin kökeni ve erken evrimleri.
10Angiospermae üyelerinin kökeni ve erken evrimleri.
11Bitkiler aleminde döl almaşı ve evrimi.
12Türkiye Paleozoyik florasına ait fosil bitki örnekleri.
13Türkiye Tersiyer florasına ait fosil bitki örnekleri.
14Paleopalinoloji: Spor ve polenlerin morfolojileri, araziden örnek alma, preparasyon ve inceleme teknikleri.
15Stratigrafik palinoloji, Kuvaterner palinolojisi ve Arkeobotanik ve Türkiye'de yapılmış çalışmalardan örnekler.
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Y. Gemici, Ö. Seçmen, Paleobotanik ders notları, E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 107, 1993. 2. W. N. Stewart, G. R. Rothvel, Paleobotany and the evolution of plans, Cambridge University Press, 1993. 3. T. N. Taylor, L. Taylor, M. Krings, Paleobotany, second edution: The biology and evolution of fossil plants, Elsevier, 2009. 4. K. J. Willis, J. C. McElvain, The evolution of plants, Oxoford University Press, 2002. 5. K. J. Niklas, The evolutionary biology of plants, The Univ. of Chicago Press, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama3515
Rapor Sunma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Okuma7749
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)159
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14          53 
ÖÇ2 5          5 
ÖÇ3 55 5  5555   
ÖÇ4    5 55 5    
ÖÇ5  5   55   5  
ÖÇ6   5  5      5
ÖÇ7   5 55     55
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr