Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404001022006ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Ali DURMUŞ
Öğrenme Çıktıları
1Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenlerini
3I. Dünya Savaşı’nı
4Türk Milli Mücadelesi’ni
5Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Temel Kavramlar, * Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, * Türk Yenileşme Hareketleri, * I. Dünya Savaşı, * Türk Milli Mücadelesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisiTanışma, Teorik anlatım
2Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileriTeorik anlatım, okuma
3XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)Teorik anlatım, okuma
4Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumuTeorik anlatım, okuma
5Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı DevletiTeorik anlatım, okuma
6I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanmasıTeorik anlatım, okuma
7Ara Sınav
8İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesiTeorik anlatım, okuma
9Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)Teorik anlatım, okuma
10Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali Teorik anlatım, okuma
11Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkilerTeorik anlatım, okuma
12San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durumTeorik anlatım, okuma
13Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlarTeorik anlatım, okuma
14Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)Teorik anlatım, okuma
15Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanmasıTeorik anlatım, okuma
16Yarı yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTAPLARI (* Öğrenciler bir (1) kitabı tercih edecektir): * Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2011. * Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi- I Temelleri, Gelişimi ve Oluşumu, İzmir 2010. * Durmuş Yalçın ve diğerler: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cilt I Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002. * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi için hazırlanmış, müfredat içerikli diğer Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitapları. (* Öğrenciler bir (1) kitabı tercih edecektir.) OKUMA TAVSİYELERİ: Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010. Atatürk Kültür , Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1997. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 1-16, İstanbul 2005. Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010. İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları, (Haz. Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cilt I , Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000. Türk İstiklal Harbi, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Ayşe Afetinan, Atatürk’ten Yazdıklarım, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1983. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilâf Fırkası, II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki’ye Karşı Çıkanlar, İstanbul 1990. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul 2000. Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara l984 Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara 1968. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, İstanbul, Cem Yayınevi 1974. Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I, İzmir 2006. Ergün Aybars, “Türkiye’de Demokrasi ve Fikrî Kaynağı”, Türkiye’de Demokrasi ve Demokrasi Kültürünün Gelişmesi, İzmir 1990. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiyenin Tarihi Fahir Armaoğlu, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Hatıraları, Ankara 1965. Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908-1914), (Çeviren: Nuran Yavuz), Ankara 1984. Feroz Ahmad, Modern Türkiyenin Oluşumu, İstanbul 2015. H. Zafer Kars, Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, İstanbul 1984. Halil İnalcık, “Atatürk ve Türkiyenin Modernleştirilmesi”, Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi, Ankara 1972. Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Ankara 2010. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk Yayınları, İstanbul 1966. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayını, İstanbul 1995. İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayını, İstanbul 1985. İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ankara 1980. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul 1960. Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi Samsun'dan Ankara'ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Ankara 1997. Kemal H. Karpat, Ottoman Population (1830-1914), Demographic and Social Characteristics, The University of Wisconsin Press, London 1985. Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2017. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Ankara 1973. Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Ankara 1957. S.N. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change, New Jersey, prentice Hall İnc. 1966. Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar-I, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1977. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1996. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1976. Sina Akşin, Türkiye Tarihi, V. Cilt Stanford – Shaw Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, (Çeviren: Mehmet Harmancı), İstanbul 1983. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayını,, İstanbul 1997. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, c. I-III, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902), c.I, İstanbul 1985. Taner Timur, Türk Devrimi, Ankara 1994. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c.I, İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), İstanbul 1984, Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c.III, İttihat ve Terakki; Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, İstanbul 1989. Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla... , “Vaziyet-i Manzara-i Umumiye”, İstanbul 1971. Tuncer Baykara, Atatürk ve XX. Yüzyıl Türk Tarihi Araştırmaları, İzmir 2005. Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 2006. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 1999. Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tedkik, Ankara 1970. Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri (Doğumundan Samsun'a Çıkışına Kadar), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1997. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1983. Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918), Ankara 1982.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1          2           
ÖÇ2                3   3 
ÖÇ3                  4 4 
ÖÇ4                  1   
ÖÇ5                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr