Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707001382016PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY OF HUMAN BEHAVIOUR IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere insan davranışının biyolojik ve fizyolojik temellerini, yapı, işlev, davranış bağıntıları çerçevesinde, biyo-psiko-sosyal bütünlük olan insanın makro ve mikro homeostazı bağlamında, olabildiğince evrimsel ve tür karşılaştırmalı anlatımlar, gelişim, canlı / birey - çevre etkileşimi, plastisite kavramları bakış açısı ile kavratmak ve sorular sordurmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof .Dr. Ersin Oğuz Koylu
Öğrenme Çıktıları
1En yalından en karmaşığa insan (canlı) davranışının yapısal ve işlevsel temelleri ile davranışların yapı ve işlevlere etkilerini, nedensellik bağıntısı çerçevesinde kavramış olmalı.
2Fizyoloji, biyoloji, psikoloji ve sinirbilim disiplin / alanlarının birbiri ile bağıntısını ve birbiri için vazgeçilmezliğini anlamış olmalı.
3Davranışa, evrimsel, tür karşılaştırmalı, gelişimsel bakış açısını sağlam biçimde kazanmış olmalı.
4Psiko-nöro-endokrino-immün bağıntıların homeostatik önemini örnekleyerek tanımlayabilecek düzeyde irdelemiş olmalı.
5Sinir sistemi yapısal temellerini, en temel makro ve mikro ögeleriyle tanımış, işlevlerin ve davranışların alt yapısını oluşturan biyoelektriksel ve kimyasal iletişimin ilke ve işleyişlerini kavramış olmalı.
6Nedensellik bağıntısının önemini, insanın ancak türüne özgü algıları ve yanıt düzenekleri ile sınırlanmış olup, evrenin merkezinde bulunmadığını, araştırma ve genel tutum bağlamında etik farkındalığını edinmiş olmalı
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin amaç, kapsam ve içeriği, davranış bilimci için anlam ve önemi, diğer alan ve disiplinlerle ilişkileri etkileşimli biçimde tartışılır. İnsan bedeninin en temel yaşamsal organ sistemleri ana çizgileri ile anımsatılır. Sinir sisteminin farklılığı, biricikliği ve diğer organ sistemleri üzerindeki düzenleyici, denetleyici rolleri örneklerle anlatılır. Sinir sistemi ile, iç salgı sistemi ve bağışıklık sisteminin birbiri arasındaki çok yönlü iletişimi ve diğer organ sistemleri üzerinden canlının / bireyin / türün sağkalımı, gelişimi, uyumu ve sürdürülmesi bağlamındaki eşgüdümü örneklerle açıklanır. İnsanın yaşamının tüm evreleri anımsatılır. Genetik ve epigenetik, Genotip ve fenotip kavramları tanıtılır. Evrim, gelişim, plastisite kavramları tür karşılaştırmalı olarak tanıtılmaya çalışılır. Beyin-beden, beyin-zihin, canlı-çevre, yapı-işle-davranış bağıntı ve etkileşimleri iki yönlü örneklemelerle anlatılır. Sinir sistemi makro anatomisi en temel bileşenleri ile ve üç boyutlu imgelemi kolaylaştırmaya yönelik biçimde işlenir. Sinir sistemi mikro yapısı, nöron ve gliya türleri, temel ayırıcı özellikleri ve özellikle işlevleri bağlamında tanıtılır. Biyoelektriksel gizilgüçler, yaşamsal ve davranışsal önemleri temelinde, en yalın biçimde işlenir. Sinaptik ileti ve farklı sinir ileti sistemleri, yaşamsal ve davranışsal önemleri temelinde, en yalın biçimde işlenir; en çok rastlanan nörolojik, psikolojik ve psikiyatrik sorun / hastalık / sendromlarla bağlantıları kurulmaya çalışılır. Makro ve mikro homeostaz, pozitif ve negatif geribildirimli düzenlenmeler, uyum, stresörler, stres, stresle başa etme, süreç / düzenekleri, sinir, iç salgı ve bağışıklık sistemleri etkileşim ve eşgüdümü ile açıklanır. Özellikle, otonom sinir sistemi, hipotalamus-hipofiz-böbreküstü bezi bağıntıları tanıtılır, önemleri belirtilir. Bu bağlamda, en ilkel reflekslerden, geliştirilebilir ve öğrenebilir olanlara ve istemli davranışla homeostazın korunmasına dek örneklerle açıklamalar yapılır. İnsan kas ve hareket sisteminin temelleri ve davranışsal önemi işlenir. Beyin / sinir sistemi - davranış bağıntısını araştırma yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin, başlıca paradigmaların çok yalın ve kısa bir tanıtımı yapılır. İnsan ve hayvan araştırmalarındaki etik farkındalığı oluşturulmaya çalışılır. Terim ve kavram olarak, "nörofelsefe", "nöroetik", "nöroekonomi" ve "nöropolitika" yalın biçimde tanıtılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve Dersin tanıtımı; karşılıklı beklentiler, temel ilkeler, yöntem, kaynaklar. Genel Giriş 1
2Giriş 2: Bütünsel bakışla: Biyo-psiko-sosyal bütünlük olarak insan; Beyin / akıl – beden bağıntısı; Homeostaz; İnsan ve çevre; Evrim, gelişim ve plastisite; Temel kontrol sistemleri ve diğer organ sistemleri; Canlıda iletişim düzenekleri ve bunların biyolojik temelleri; Psiko-Nöro-Endokrino-İmmün Etkileşimler ve Davranışsal Önemi
3Nöroanatomi 1: İnsan Sinir Sisteminin Yapısal ve İşlevsel Olarak Sınıflandırılması ve Mikro Anatomi
4Nöroanatomi 2: Büyükbeyini Oluşturan Yapılar ve İşlevleri
5Nöroanatomi 3: Beyinsapını Oluşturan Yapılar ve Omurilik Yapısal ve İşlevsel Özellikleri
6Sinir Sistemi Gelişimi ve Evrimi; Bunların Davranışsal Önemi
7Nöromorfoloji Laboratuvar Uygulamaları
8ARASINAV
9Sinir sisteminde iletişimin biyolojik temelleri 1: Biyoelektriksel Potansiyeller ve Davranışsal Önemi
10Sinir sisteminde iletişimin biyolojik temelleri 2: Sinaptik İleti ve Davranışsal Önemi
11Sinir sisteminde iletişimin biyolojik temelleri 3: Sinir İleti Sistemlerinin Fizyolojik ve Patolojik Önemi
12Beyin ve Davranışı İnceleme ve Araştırma Yaklaşım ve Yöntemleri; Araştırma Etiği
13Eksik kalanlar / Genel tekrar (Sınıf çoğunluğu mevcut olursa yapılacaktır.)
14YARIYIL SONU / DÖNEM FİNAL SINAVI
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Temel kitap: Biological Psychology: An Introduction to Behavioral, Cognitive and Clinical Neuroscience. 6th ed. Breedlove, Watson, Rosenzweig. Sinauer, 2010. 2) Bu kitap temel alınarak, hazırlanmış ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
Okuma6848
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1445354555454354
ÖÇ2554445445454455
ÖÇ3454335454344543
ÖÇ4535544454545544
ÖÇ5544433455554434
ÖÇ6454544543445455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr