Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001692012SİYASET BİLİMİNE GİRİŞZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Siyaset biliminin temel kavramlarının tartışmaya açıldığı ders kapsamında, bir bilim dalı olarak siyaset, siyaset bilimi eğitiminin amacı, kullandığı yöntemler gibi konular yanında, politika-iktidar-otorite-meşruluk kavramları, siyasal iktidar, politik kültür, politik ideolojiler, siyasal partiler, devlet ve sivil toplum örgütlerinin anlamları, türleri ve etkileri üzerinde durulmaktadır. Dersin temel amacı, siyaset biliminin inceleme alanındaki temel kavramlar ve ilkelerin incelenmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Gülgün ERDOĞAN TOSUN
Öğrenme Çıktıları
1Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlayabilme
2Siyaset biliminin ana yaklaşımlarını kavrayabilme
3Devlet aygıtının orijinini ve işlevlerini anlamlandırabilme
4Siyasal sistem, hükümet sistemlerinin temel ilkelerini anlayabilme
5Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri, medya gibi politik aktörleri açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset kavramına genel bakış (Siyaset, İktidar, Hükümet, Seçimler, Parti, Politik Kültür ve Politik Sistem kavramlarının içeriği ve Siyaset Bilimi literatürü çerçevesinde değerlendirilmesi) Siyaset Bilimine temel yaklaşımlar: Politik etkinlik, İktidar ve Politik Güç, Otorite. Devlet: devletin kaynağı, feodal devlet, ulus-devlet, ulusçuluk ve özerklik. Hükümet: Hükümetin yapısı, işlevleri(yasama, yürütme, yargı), hükümet türleri, parlamenter sistem, başkanlık ve yarı-başkanlık sistemleri. Demokrat ve despotik yönetim biçimleri. İdeolojilerin Doğası: İdeolojik terimler ve kökenleri, ideolojinin evrimi. Seçimler ve Partiler: Seçimler ve demokrasi, temsil kavramı ve seçimler, seçim sistemleri, siyasi partilerin kökenleri, partiler ve seçimler arasındaki etkileşim Çıkar Grupları ve Politik Aktörler: Baskı grupları, sivil toplum, bürokrasi ve medya
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş (Siyaset kavramının içeriği: Otorite, iktidar, meşruiyet)
2İktidar ve Meşruiyet (İktidar kavramı, iktidarın klasik ve modern kaynakları)
3Devletin ortaya çıkışı ve gelişimi (devlet hakkında çatışan teoriler, çağdaş doktrinler ve devlet, Türkiye’de devlet)
4İdeolojiler ve siyasal sistemler (İdeoloji kavramının tarihi, siyasal ideolojiler, Türkiye’deki siyasal ideolojik bölünmeler)
5Siyasal sistemler (Başkanlık, yarı-başkanlık ve parlamenter sistemler. Parlamenter sistemin bir örneği olarak Türkiye)
6Demokrasi kavramı (demokrasinin temel elemanları, demokrasinin modelleri, erdemleri ve paradoksları)
7Türkiye’de demokrasi ve demokratik gelenekler
8ARA SINAV
9Siyasal Kültür (Siyasal kültür tanımları, siyasal kültürün temel unsurları, Türk siyasi kültürünün ana eksenleri)
10Siyasi partiler (partilerin kökenleri, işlevleri, parti tipolojiler, parti içi demokrasi ve Türkiye’deki siyasi partiler)
11Seçim sistemleri (Farklı seçim sistemlerinin temel özellikleri, Türkiye’de seçim sistemi tartışmaları)
12Kamuoyu ve baskı grupları (kamuoyu kavramı, kamuoyu ve medya, baskı grupları, baskı gruplarının iktidarı etkileme yolları)
13Siyasetin güç merkezlerinden aydınlar, seçkinler, bürokrasi
14Siyasetin güç merkezlerinden sivil toplum ve sivil toplum örgütleri ve medya
15Genel değerlendirme
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÇETİN, Halis; Siyaset Bilimine Giriş, Orion Yayınevi, Ankara, 2017 AKÇALI, Nazif; Siyaset Bilimine Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1989. KAPANİ, Münci; Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1989. SARIBAY, Ali Yaşar, Süleyman Seyfi Öğün; Bir Politikbilim Perspektifi, Asa Yayınları, Bursa, 1998. YAYLA, Atilla; Siyaset Teorisine Giriş, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma30260
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1335  5
ÖÇ2344  5
ÖÇ3 43  5
ÖÇ4345  5
ÖÇ53 5  5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr