Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220002022013HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA SÜRECİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, bilimsel araştırma makalelerini okuyabilmesi, kullanıp uygulayabilmesi, bilimsel bir araştırmayı araştırma basamaklarına uygun biçimde planlayıp, yürütmesi, sonuçlandırması ve raporlaştırmasına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY, Doç. Dr. Aynur Uysal Toraman, Doç.Dr. Melek Ardahan, Doç.Dr. Şafak Dağhan
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel yöntem ve araştırma ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2Hemşirelikte araştırmanın önemini kavrayabilme
3Araştırma ilke ve süreçlerini dikkate alarak, araştırma sürecinin
4Araştırmada etik sorumlulukları ifade edebilme
5Hemşirelik alanındaki araştırma ile ilgili yayınları takip edebilme
6Araştırma önerisi oluşturabilme
7Bir araştırma makalesini sunum şeklinde hazırlayabilme
8Bir araştırma raporu yazabilme
9Araştırma farkındalığı ve duyarlılığı kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve bilimsel yöntem, hemşirelik disiplini ve araştırma, Hemşirelik araştırmalarında etik, araştırma sürecinin temel adımları ve araştırma sürecinin organize edilmesi, kavramsal çatının temel öğeleri, araştırmanın evreni, örneklemi, örnekleme tipleri, araştırma tasarımları, Veri toplama yöntem ve teknikleri, Verilerin değerlendirilmesi, Bulgular ve tartışma, Araştırma Raporu Hazırlama, Poster Hazırlama, Sözlü Sunum hazırlama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı Bilim, bilimsel yöntem: Bilimsel yöntemle ilgili kavramlar, Bilimsel araştırma tanımı, amaçları, özellikleri. Hemşirelik disiplini ve araştırma: Hemşirelikte bilimsel araştırmanın gereği ve gelişimi.Tanışma. Kütüphane çalışması ve internet tarama Kavramların tanınması, soru –cevap, tartışma.
2Hemşirelik araştırmalarında etik: Hemşirelik, araştırma, etik. Araştırma ve etik. Bir araştırmanın etik açıdan özellikleri. Etik ilkeler. Hemşire araştırıcıların etik sorumlulukları.Kütüphane çalışması ve internet tarama. Kaynakları okuma. Konu anlatımı, soru – cevap, tartışma. Makale eleştirisi için örnek makaleler belirleme. Bir araştırmanın etik açıdan değerlendirilmesi
3Araştırma sürecinin temel adımları, organize edilmesi ve takvimi: Problemin seçimi. Araştırmanın planlanması. Araştırmanın uygulanması Araştırmanın değerlendirilmesi. Rapor ve makale yazımıKütüphane çalışması ve internet tarama. Kaynakları okuma. Araştırma tasarımı için çalışma gruplarının grup temsilcilerinin saptanması, soru – cevap, tartışma.
4Kavramsal çatının temel öğeleri: Problemin tanımı. Araştırmanın adı. Araştırmanın amacı. Araştırma sorusu. Denence (Hipotez). Araştırmanın evreni. Varsayımlar (Sayıltı).Grupların bir araştırma konusu belirleyerek, araştırma adımlarını izleyerek araştırma önerisi hazırlaması. Araştırma çatısının kurulması, soru –cevap, tartışma ve örnek uygulama.
5Araştırmaya özel sınırlılıklar, tanımlanan terimler. Değişkenler, türleri (Bağımlı-Bağımsız), ilişkileri. Literatür (kaynak) taramaKütüphane çalışması ve internet tarama. Kaynakları okuma. Konu anlatımı, soru – cevap, tartışma. Örnek makaleleri araştırma süreci adımları çerçevesinde inceleme. Kaynakları eleştirel inceleme
6Araştırmanın evreni, örneklemi: örnekleme tipleriKonu anlatımı, soru – cevap, tartışma Örneklem hesaplama
7Araştırma tasarımları: Tasarıma karar vermede yaklaşım, kavramlarÖrnek makaleleri araştırma süreci adımları çerçevesinde inceleme. Kaynakları eleştirel inceleme.
8Ara sınav
9Tasarım tipleri ve örneklerÖrnek makaleleri araştırma süreci adımları çerçevesinde inceleme. Kaynakları eleştirel inceleme
10Veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri. Veri kaynakları. Verilerin taşıması gereken özellikler. Veri toplama yöntemleri. Gözlem. Görüşme yöntemi (soruşturma). Ölçme yöntemi.Örnek makaleleri araştırma süreci adımları çerçevesinde inceleme. Araştırma önerisi için Veri toplama aracı geliştirme ve uygulama. Kaynakları eleştirel inceleme
11Verilerin değerlendirilmesi: Veri düzenlenmesi, sınıflanması ve kodlanmasıAraştırma önerisi için Veri toplama aracı geliştirme ve uygulama. Verilerin analiz edilmesi
12Bulgular ve tartışma: Bulgular; tanımı, türleri. Tablo ve grafik yapımı. Bulguların yorumlanmasıÖrnek makaleleri araştırma süreci adımları çerçevesinde inceleme. Kaynakları eleştirel inceleme.
13Araştırma Raporu Hazırlama. Araştırma Raporlarının Değerlendirilmesi. Bilimsel Çalışmada Yapılan HatalarÖrnek makaleleri araştırma süreci adımları çerçevesinde inceleme. Kaynakları eleştirel inceleme. Araştırma raporunun yazımı
14Araştırma raporunun Poster ve sözel sunum olarak hazırlanması. Araştırma Sonuçlarının Yaşama Geçirilmesi. Poster, sözlü sunum öğrenci uygulaması.Kütüphane çalışması ve internet tarama. Kaynakları okuma. Grupların öneri raporlarının sınıf içi sunumları.
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1.Sümbüloğlu, K., ‘Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik’, Mariş Yayınları, Ankara, 1978. 2.Aksakaoğlu G. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası.2001. 3.Sencer, M. ve Sencer, Y., ‘Toplumsal Araştırmalarda Yöntem Bilim’, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens. Yayınları, No: 172, Ankara, 1978. 4.Karasar, N., ‘Bilimsel Araştırma Yöntemi’, 2. Baskı, Ankara, 1984. 5.Özçelik A.D., ‘Araştırma Teknikleri’, ÜSYM Eğitim Yayını, 1981. 6.Tavşancılı E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile ery Analizi Nobel Yayın No:399, Ankara. YARDIMCI KİTAPLAR: 7.Seamen, H.C.C., ‘Research Methods Principles, Practice and Theory For Nursing, California, 1987. 8.Catanzaro, W., ‘Nursing Research Theory and Practice’, St. Louis, Washington, D.C.Toronto, 1981. 9.Polit, D.F., Hungler P., B. ‘Fifth Edition Nursing Research Principles and Methods’, J.B.Lippincott Company Philadelphia, 1995. 10.Ed:İnci E., Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O., Erefe İ., Görak G., Karataş N., Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü. Hemşirelikte Araştırma İlke ve Süreç Yöntemler. İstanbul,2002. 11.Erkuş A. Psikometri Üzerine Yazılar. Ölçme ve Psikometrinin Tarihsel Kökenleri Güvenilirlik Geçerlilik Madde Analizi Tutumlar: Bileşenleri ve Ölçülmesi. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:24, Ankara,2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Derse Katılım13113
Rehberli Problem Çözümü212
Problem Çözümü212
Tartışma155
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Makale Kritik Etme5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma31030
Ev Ödevi224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr